Global Partnership for Education (GPE) og oppblomstring av rimelige privatskoler

GPE, en av de største globale aktørene innen utdanningsbistand, unnlater å ta opp de mest brennbare temaene/spørsmålene i sitt styre, som for eksempel privatisering av utdanningssystemet. Norge gir 1,6 milliarder til nettverket i årene 2015-2018.

Ifølge forskning ved Göteborgs universitet kommer det fram at GPE systematisk unnviker politisk brennende spørsmål. Dette fører til et demokratisk underskudd etter som det hindrer innsyn i viktige spørsmål og en åpen debatt.

Norge har de siste årene doblet sin støtte til utdanningsbistand. Statsminister Erna Solberg har engasjert seg for at Norge skal ta en lederrolle når det gjelder bistand til internasjonal utviklingsstøtte til utdanning.

Skal bistand gå til finansiering av privatskoler for fattige?

I flere fattige land er det en stor vekst i såkalte "low-fee private schools". Disse skolene retter seg først og fremst mot fattige familier. Skoleavgiften er lav, men den er heller ikke gratis. Skolene eies i hovedsak av multinasjonale selskaper. For å holde kostnader nede ansetter de uutdannede lærere, som underviser via en iPad eller lignende (surfplatta). Undervisningen er lite tilpasset, om overhodet, de lokale og kulturelle ulikhetene i de forskjellige landene.

Innen GPE er det uenighet om disse skolene. Noen mener de er nødvendige for å nå målet om utdanning for alle, men andre mener de er uforenlige med milleniumsmålene og en utnytting av verdens fattige.

En annen side ved "Low-fee Private Schools" (LFPS) er at læremateriale og testene som viser hva/om du har lært noe, er laget av de samme eierne. De kan selv bestemme testene, som består av oppgaver de vet elevene har blitt undervist i. Således vil barna score forholdsvis høyt på testene, i sammenligning med elever fra offentlige skoler. Men er dette utdanning av høy kvalitet?

Hvilken rolle den private sektoren skal ha vil aldri bli debattert i GPE, ene og alene fordi de ikke vil komme til enighet. Forslag om skatte"rättvisa" lider samme skjebne og vil ikke bli diskutert.

Et demokratiproblem

Det at spørsmålene over ikke vil bli tema på møter i GPE er et alvorlig demokratiproblem. Som en av de ledende nasjonene i GPE må Norge ta en beslutning på om vi skal støtte opp om de store utdanningsforetakene, som Pearson, Bridge International Academies og Omega. Det vil i så fall si at vi anser at mange av de fattigste familiene må betale for barnas skolegang/utdanning.

Depolitisering (av utdanning)

På et møte for internasjonale sekretærer, i regi av Nordiska Lärarorganisationers Samråd, 18.-19. januar i Stockholm, var GPE ett av temaene. Forskerne Beniamin Knutsson og Jonas Lindberg fra Göteborgs Universitet foreleste, etterfulgt av en debatt der Per Magnusson fra Utdanningsdepartementet i Sverige og Paula Engwall fra Sida (som Norad) satt i panelet.

Magnusson mente at LFPS har hatt såpass stor og hurtig framgang fordi de statlige skolene ikke leverer godt nok. Da er veien kort til private alternativer.

Knutsson påpekte det selvmotsigende i det at om politikerne ikke vil snakke om politiske spørsmål, så er det kjemperart (jättekonstigt). Da sitter de der i sitt Elfenbenstårn, fortsatte han.

Ole Otterstad fra Utdanningsforbundet understreket at utdanning jo er superpolitisk, og så mye mer enn matte, norsk osv. En utdanning av kvalitet er så mye mer enn en vare, det er et samfunnselement, avsluttet han.

Global Partnership for Education - GPE

  • GPE er et transnasjonalt multi-stakeholder partnerskap
  • GPE består av ulike aktører, som bi- og multilaterale givere, mottagerland, sivilsamfunnsorganisasjoner, private utdanningsforetak, stiftelser og den internasjonale lærerfagforeningen Education International (EI).
  • Partnerskapet gir støtte til 65 utviklingsland.
  • GPE er bygget på enighet og konsensus, og beslutninger i styret skal reflektere dette.
  • Ett resultat av dette fører til delvis elastiske formuleringer som alle kan enes om. Mangelen på tydelige retningslinjer gjør det enklere for aktører (som Verdensbanken) å sette sin egen agenda på dagsorden.

GPEs hjemmeside