Grunnlaget for en god skole

Fredag 30. oktober deltok Thom Jambak på høring i Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. I sitt innlegg vektla han verdien av partssamarbeid og en gratis, offentlig skole

En skole for alle

Fremdeles er 117 millioner elever utestengt fra skolen pga. covid-19. Dette kommer i tillegg til de 263 millioner av barn som ikke gikk på skolen før pandemien. Barn som ikke går på skole er en stor utfordring. Det er også lærermangelen verden over. Før pandemien regnet UNESCO med at det manglet 69 millioner lærere på verdensbasis.

I begynnelsen av pandemien kuttet to tredjedeler av lav- og lavere-middel- inntektsland i sine utdanningsbudsjett. Med potensielt lavere inntekter og et økende behov innen helsesektoren er det en fare for fortsatt kutt i budsjettet som går til utdanning. Hvis kuttene videreføres, kan det føre til en forsterket trend med økende gap i utdanningsfinansieringen mellom rike og fattige land. Når vi vet at om lag 90 prosent av utdanningsbudsjettene går til lærerlønninger, kan det bli en utfordring å rekruttere og beholde lærere.

«For å beholde og rekruttere lærere kan man ikke kutte i offentlige budsjetter» sa Thom Jambak, og han fortsatte: «Når bistand gis, enten direkte eller via samarbeidspartnere, må Norge ta til orde for å beskytte nettopp disse budsjettene.»

Partssamarbeid

Partssamarbeid bidrar til å sikre kvaliteten i offentlige tjenester som helse og utdanning. Fagforeninger jobber ikke bare for bedre lønns- og arbeidsvilkår. Lærerfagforeninger er profesjonsorganisasjoner som forvalter en kollektiv erfaring og kunnskap som bør benyttes til det beste for alle, for eksempel til utarbeidelse av læreplaner. En målsetting for utviklingssamarbeidet bør være institusjonalisert partssamarbeid, også innenfor det offentlige.

«Utdanningsforbundet er glade for at regjeringen i Hurdalserklæringen vektlegger hvor viktig det er å styrke fagforeninger, og å gjøre aktivt bruk av trepartssamarbeidet» 
Thom Jambak til Utenriks- og forsvarskomitéen

.

Kommersielle skoler

Utdanningsforbundet er svært positive til at regjeringen i sin plattform skal videreføre pådriverrollen for inkluderende utdanning, og ikke støtte profittstyrte løsninger. I det skriftlige innspillet la vi spesiell vekt på at dette også må gjelde Norfunds investeringer på utdanningsfeltet. I dialogrunden under møtet ble mer informasjon om nettopp denne delen etterspurt av komitéen.
«Dette gir håp for gjennomslag mot kommersielle skoler innen utdanningsbistanden», sier Jambak.

Les Utdanningsforbundets innspill til statsbudsjettet på postene tildelt Statsbudsjettet 2022 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen - utenriks) her