Min utdanning. Min rettighet

Onsdag 24. april går startskuddet for den globale kampanjeuken for utdanning. Årets tema er hvordan vi kan sikre en inkluderende, likestilt og gratis kvalitetsutdanning for alle.

Årets kampanje tar utgangspunkt i det alle FNs medlemsland har forpliktet seg til gjennom FNs Bærekraftsmål 4, nemlig å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle. Dette omfatter flere strategiske områder som likestilling og ikke-diskriminering, samt retten til utdanning under humanitære kriser som krig og konflikt.

I følge det internasjonale nettverket Global Campaign for Education (GCE), som står bak kampanjeuken, har verden kommet til et kritisk punkt. Det kreves sterkere forpliktelser skal gratis kvalitetsutdanning for alle, som beskrevet i bærekraftsmålene, være en realitet innen 2030. Et lite tankekors i den sammenheng er at barn som starter på skolen i 2019, vil fullføre 12 års grunnopplæring innen 2030. Det er tid for å stoppe opp og vurdere om den grunnleggende menneskerettigheten til en gratis, inkluderende og offentlig kvalitetsutdanning for alle vil kunne bli en realitet.

Årets kampanjeuke oppfordrer derfor alle regjeringer til å gjennomføre en rekke tiltak beskrevet i boksen under. Utdanningsforbundet vil særlig trekke fram at alle land må sørge for at lærere har anstendige ansettelses- og arbeidsforhold, at de kan dra nytte av sine fulle fagforeningsrettigheter (særlig foreningsfrihet og kollektive forhandlinger) og følges opp med kvalitativt faglig påfyll. Donorland, som Norge, oppfordres til å øke sin støtte til utdanning. Det understrekes imidlertid at det må settes krav til mottakere av bistand, som baserer seg på respekt for grunnleggende menneskerettigheter og internasjonale arbeidsstandarder, i tillegg til at det ikke skal gis støtte til private profittbaserte utdanningsaktører.

Les mer om årets kampanje og last ned kampanjemateriell her: https://www.campaignforeducation.org/en/

Min utdanning. Min rettighet

Alle land oppfordres til å:

 • ratifisere og gjennomføre menneskerettighetskonvensjonen og tilhørende protokoller
 • forplikte seg til full gjennomføring og implementering av Bærekraftsmål 4
 • investere i offentlige utdanningssystemer, i henhold til internasjonale standarder (minst 6% BNP, 20% offentlige budsjett) og sørge for at 3-5% brukes til tilrettelegging for elever med funksjonshemninger
 • øke læreryrkets profesjonsstolthet
 • sørge for at lærere har anstendige ansettelses- og arbeidsforhold, at de kan dra nytte av sine fulle fagforeningsrettigheter (særlig foreningsfrihet og kollektive forhandlinger) og følges opp med kvalitativt faglig påfyll
 • utvikle kjønnssensitive planer for utdanning, inkludert en deltakende overvåking og evaluering med sivilsamfunnsorganisasjoner
 • gi rammeverk, tildelte ressurser og planlegging for et utdanningstilbud i humanitære kriser og nødsituasjoner, inkludert internt fordrevne og innvandrere
 • adressere utestenging og diskriminering i læreplaner, undervisning- og læringsmateriell og skolestyring
 • gradvis tilby offentlig kvalitetsutdanning på videregående-, høgskole- og universitetsnivå.
 • ratifisere ILO-konvensjon 138 om minstealder for adgang til sysselsetting, som pålegger alle land en plikt til å avskaffe barnearbeid. Minstealderen for sysselsetting skal være høyere enn den alderen hvor skoleplikten opphører, og ikke under femten år
 • gi barn som faller utenfor skolesystemet en ny sjanse ved å implementere akselererte læringskurs som skal sørge for at de blir plassert i aldersmessige klasser i det offentlige utdanningssystemet

Donorland oppfordres til å:

 • øke støtten til utdanning til minst 0,7% av budsjettet
 • støtte opplæringsprogrammer for innvandrere og internt fordrevne, å tillate at en større andel av den humanitære hjelpen går til utdanning
 • støtte utviklingsprogram rettet mot å forbedre rekruttering av lærere, opplæring og lønn, samt støtte opp om skoleinfrastrukturer og transport med sikte på å gi utdanningstilbud til de mest marginaliserte eller sårbare gruppene
 • arbeide for å harmonisere finansieringsarkitekturen og gi forutsigbar og bærekraftig hjelp
 • ikke gi støtte til private profittbaserte utdanningsaktører
 • unngå lån som utviklingsstrategi for samarbeid i utdanning
 • sette vilkår for bistand som baserer seg på respekt for grunnleggende menneskerettigheter og internasjonale arbeidsstandarder, samt styrke sammenhengen mellom barnearbeid og retten til utdanning i det politiske rammeverket