Unge lærere, profesjonens fremtid!

Unge lærere er tema for Verdens lærerdag 2019. Globalt sett uttrykkes det en bekymring for hvordan fremtiden vil se ut dersom ikke flere unge rekrutteres inn, og blir værende, i lærerprofesjonen.

Uten en ny generasjon lærere, er den globale forpliktelsen om å "sikre inkluderende og rettferdig kvalitetsutdanning og fremme livslang læring for alle" tydelig truet.

Ifølge UNESCO mangler verden 69 millioner lærere dersom FNs mål om 12 års kvalitetsutdanning for alle skal nås innen 2030. 

Norge har over flere år kjørt kampanjer for å bedre rekrutteringen til læreryrket. Kvaliteten på lærerutdanningen har blitt styrket, det er gitt ekstra midler til etterutdanning og lønningene har økt. Likevel sliter vi med å sikre nok og kvalifiserte lærere, og opplever at mange kun blir i yrket noen få år eller begynner aldri å jobbe om lærer etter endt utdannelse. Land som ikke har like god økonomi som Norge, har langt større utfordringer med å rekruttere og beholde et tilstrekkelig antall kvalifiserte lærere. Særlig vanskelig er det i Sør- og Vest-Asia, og spesielt i Afrika sør for Sahara. Der er det en akutt mangel på lærere.

Education International, Lærernes verdensorganisasjon, forteller at over 71 prosent av lærerfagforeningene i afrikanske land rapporter at utbrenthet blant lærere er et stort problem. Tall fra USA, indikerer at over 41prosent av lærerne forlater yrket innen fem år etter at de begynte.

Årsakene til læreres manglende trivsel avhenger av kontekst, men det finnes felles faktorer for hvorfor mange velger å slutte som lærer. Over hele verden snakkes det om svekket status og posisjon. Mens lærere en gang var høyt respekterte fagfolk, verdsatt som inspirerende rollemodeller for sine elever, rapporteres det i dag om en nedgang i den offentlige oppfatningen av, og respekt for lærere mer generelt. I noen land er den negative oppfatningen av lærere så ille at de jevnlig møter trusler om vold

Unge lærer opplever også høye krav og et stort arbeidspress, spesielt i høyinntektsland, der nasjonale utdanningsreformer fokuserer i økende grad på standarder og læringsutbytte. Mange er i tillegg kanskje ikke forberedt på de pedagogiske utfordringene ved å undervise i store klasser med begrensede læringsressurser og fasiliteter.

Forskning indikerer at en solid lærerutdanning og introduksjonspraksis er viktig for lærerens motivasjon og trivsel. I tillegg så kan økt arbeidstrivsel ganske enkelt handle om uttalt anerkjennelse fra skolens rektor, samfunnet for øvrig eller gode resultater i klasserommet.

Tilgang til relevant og kontinuerlig fagutvikling er andre punkt som trekkes frem, herunder pedagogisk støtte og regelmessige møter med en veileder eller kollegasamarbeidspartner slik at lærere lettere kan reflektere over egen praksis.

Til slutt, så må beslutningstakere gi unge lærere en stemme når det utformes ny utdanningspolitikk. På den måten kan regjeringer benytte seg av kunnskap og erfaringer som igjen kan bidra til å motivere unge til å gå inn i, og bli i yrket.

Kilde:
 https://en.unesco.org/commemorations/worldteachersday

Les mer om Verdens lærerdag og last ned materiell her: