Utdanningsforbundet på ILOs generalforsamling

Den årlige generalforsamlingen til ILO er samlet i Genève. I hele tre uker hvert år møtes representanter for arbeidslivet for å finne best mulige løsninger for fagforeninger, arbeidsgivere og myndigheter.

28. mai åpnet den årlige ILO-konferansen i Genève med utsagn som:

  •     Samarbeid mellom partene i arbeidslivet er grunnleggende for positiv utvikling
  •    Når kvinners status forbedres tjener hele verden på det
  •    Ulikhet er en av verdens største utfordringer og vi må samarbeide for å finne gode løsninger

 ILO er den eneste verdensomspennende organisasjonen hvor fagforeninger har en likeverdig rolle med myndigheter og arbeidsgiverorganisasjoner.

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO)

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) er FNs organisasjon for arbeidslivet. ILO jobber med å sikre arbeideres rettigheter verden over ved å utvikle, overvåke og håndheve internasjonale arbeidsstandarder.

  • FNs vaktbikkje i arbeidslivet
  • Hovedmålsetning er anstendig arbeid for alle
  • Mandatet til ILO er å arbeide for sosial rettferdighet gjennom full sysselsetting og anstendige arbeidsforhold.
  • Sammensatt som en trepartsorganisasjon, med likeverdige representanter for regjerninger, arbeidstakere og arbeidsgivere – en unik struktur innen FN-systemet
  • Opprettet i 1919 og innlemmet i FN-systemet i 1946 som særorganisasjon for arbeidslivsspørsmål
  • 187 medlemsland

At verdens fagforeninger, myndigheter og arbeidsgiverforeninger på denne måten står samlet om å finne løsninger som påvirker alle sider av arbeidslivet er unikt. Kun ILO har trepartssamarbeid som grunnleggende struktur på et slikt internasjonalt nivå. Man legger til grunn at dersom man skal klare å finne de beste løsningene så må arbeidslivets tre parter møtes og arbeide sammen for å finne felles løsninger.

Dette betyr derimot ikke at fagforeningene, myndighetene og arbeidsgiverne nødvendigvis er enige i utgangspunktet, men en forpliktelse om å finne felles løsninger er fundamentalt for ILOs arbeid. Dette kan godt oppsummeres i:

           

«Perfect for nobody, but acceptable for all»

Fordelene ved å finne felles løsninger er mange. Noen av de viktigste er at fleksibiliteten i arbeidslivet øker når man klarer å finne fram til løsninger gjennom likeverdig inkludering av de tre partene, man minker sosiale og økonomiske forskjeller, kvinners deltagelse i arbeidslivet økes og tilliten mellom partene styrkes.

Dessverre er det fortsatt mange land og arbeidsgivere som ikke legger ILOs prinsipper til grunn for sitt virke. Mange av ILOs parter har motstridende ønsker, forståelser, interesser og løsningsforslag på utfordringer. Men ved å møtes, dele erfaringer, utveksle ideer og å finne felles løsninger øker mulighetene for bærekraftig og god utvikling i alle land.

De neste to ukene er altså representanter for verdens fagforeninger, myndigheter og arbeidsgiverorganisasjoner samlet for å diskutere samfunns- og arbeidslivsutfordringer. Problemene i verden er mange, men man har en forpliktelse om å samarbeide. Dette gir håp for positive endringer.

I Utdanningsforbundet er et av slagordene «Sterkere sammen». Dette gjelder også dersom man gjennom internasjonalt trepartssamarbeid klarer å finne felles løsninger på felles utfordringer.

Genèveskolen

Er du interessert i anstendige arbeidsforhold og sosial rettferdighet gjennom full sysselsetting?

Genèveskolen, eller Nordisk folkehøgskole i Genève, skal bidra til å øke kunnskap om globalisering og internasjonalisering innen nordiske og internasjonale fagorganisasjoner. Deltakerne følger ILO-konferansen om arbeidslivsspørsmål i Genève.

Målet med oppholdet er å øke samarbeidet og forståelsen for:
• det nordiske samarbeidet og fremme språkforståelsen i Norden
• øke kunnskapen om ILO og andre internasjonale organisasjoner
• øke kunnskapen om globalisering og internasjonalisering
• stimulere til fagforeningsaktivitet nasjonalt og internasjonalt

Alle tillitsvalgte i Utdanningsforbundet kan søke om å delta, også de unge. For mere informasjon kontakt Ole Otterstad; [email protected]

Se vår samleside om ILO