Angrep på demokratiske og faglige rettigheter

Verden over ser vi at demokratiske verdier utfordres, og situasjonen for faglige rettigheter er truet.

Nylig innførte Kina en ny sikkerhetslov i Hong Kong. Loven gir Kinas myndigheter mulighet til å overstyre det lokale folkestyret i regionen. Loven vedtas som et svar på de mange demonstrasjonene og protestene fra demokratibevegelsene i Hong Kong.

Via Education Internationals Asia-kontor meldes det fra vår søsterorganisasjon «Hong Kong Professional Teachers Union», at protestgruppene allerede merker en endring. Flere aktivister er redde og trekker seg fra å delta i protester og andre aktiviteter. 

Dessverre peker flere rapporter i samme retning.  Verden over er demokratiet under press. Diktatorer holder presset mot dissidenter oppe. Demokratisk valgte ledere, blant annet i India og USA, er i økende grad villig til å se bort fra kritiske stemmer, og overkjøre minoriteters rettigheter for å få gjennomslag for sin agenda. Undertrykking av faglige rettigheter og arbeidsplassdemokrati, vold mot streikende og mennesker som protesterer øker verden over.

Situasjonen i Europa

Statsminister Viktor Orbán og hans nasjonalpopulistiske parti, Fidesz, har innskrenket de demokratiske rettighetene i Ungarn. Rettssystemet, media og akademisk frihet er svekket. For eksempel har regjeringen lagt ned kjønnsstudier ved universitetet. Dette har ført til at landet nå klassifiseres som bare delvis fritt i Freedoms Houses rangering, som det første i EU.

Antall land som hindrer arbeidstakere fra å starte eller være medlem i en fagforening økte fra 92 i 2018 til 107 i 2019 (ITUC). Europa er hardest rammet. I halvparten av landene i Europa er det eksempler på at arbeidstakere har blitt nektet retten til å være fagorganisert. Flere fakta finner du i 2019 ITUC Global Rights Index.

Også i Norge er det eksempler på undergraving av faglige rettigheter. Norse Production, et laksepakkeri på Sotra, slo seg selv konkurs i 2018. 120 ansatte mistet jobben. Kort tid etter etablerte de en ny bedrift, med samme oppgaver og på samme sted. Ingen fagorganiserte fikk jobb i den nye bedriften. Saken endte i tingretten og ga full seier til arbeidstakerne.

Drap og trusler

Som i Hong Kong ser vi at ytringsfriheten og forsamlingsfriheten er truet flere steder, blant annet i Tyrkia og på Filippinene. En undersøkelse gjennomført av de Forente Nasjoners Høykommisjon for Menneskerettigheter (UN Human Rights) slår fast at minst 248 menneskerettighetsforkjempere ble drept mellom 2015 og 2019 på Filippinene. De drepte på Filippinene måtte bøte med livet som følge av sitt engasjement og sine jobber. De var forsvarere av menneskerettighetene, jurister, journalister og fagforeningsaktivister.

Tillitsvalgte i vår søsterorganisasjon på Filippinene, «Alliance of Concerned Teachers», opplever trusler og fabrikkerte beskyldninger. Leder Raymond D. Basilio er spesielt utsatt.

Forsterket støtte fra Education International 

På Education Internationals verdenskongress i 2019 var demokrati, fagforeningsrettigheter og menneskerettigheter viktige temaer. EI vil i kongressperioden intensivere innsatsen for å sikre demokrati, i utdanningssystemet spesielt og i samfunnet generelt. EI og Public Service International (PSI) arrangerte blant annet et felles webinar for å sette demokrati på dagsorden. David Edwards, EIs generalsekretær, understreket hvor viktig det er med felles innsats for å bidra til en mer rettferdig verden for alle.

Styret i EI har gjentatt og forsterket støtten til lærerfagforeningen i Hong Kong. Etter de siste dagers hendelser er internasjonal støtte viktigere enn noen gang. Våre kolleger i Hong Kong ber oss fortsette det internasjonale presset, selv om de ikke lenger kan være like synlig i gatene og media som tidligere.

Skrevet av Astrid Thomassen