Betydelig kutt i bistandsbudsjettets post for utdanning

Da regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett viste det ytterligere kutt i bistandsbudsjettet på posten utdanning, forskning og faglig samarbeid. I 2023 foreslås det et kutt på ca. 17 % fra det vedtatte forliket i revidert budsjett.

Regjeringen bryter intensjoner

I Hurdalsplattformens kapittel om utviklingspolitikk skriver regjeringen at de vil prioritere å bekjempe ulikhet, den understreker betydningen av et velfungerende skattesystem og en god offentlig sektor som kan levere helse, utdanning og velferd. De sier videre at de vil bruke erfaringene fra byggingen av vår egen velferdsstat i videreføringen av Norges pådriverrolle for blant annet inkluderende utdanning. 

Lærermangelen må finansieres 

Den globale lærermangelen er en varslet krise. Før pandemien regnet man med at ytterligere 69 millioner lærere måtte rekrutteres til yrket innen   
19. september avholdt De Forente Nasjoner (FN) et høynivåmøte om utdanning. Ønsket var å sette utdanning tilbake på den politiske agendaen, og å starte debattene rundt læring og de endringene som må gjøres som følge av en verden i konstant utvikling.  For eksempel viser en gjennomgang av læreplaner i 100 land at under 50 % har referanser til klimaendringer. Under halvparten av lærerne sier de kan undervise i tråd med utdanning for bærekraft og utdanning for globalt medborgerskap, menneskerettigheter og likestilling,  I generalsekretær António Guterres sluttdokument understreker han behovet for inkluderende utdanning og godt kvalifiserte lærere, som må finansieres.  
Regjeringen foreslår å kutte midler til NORADs kunnskapsbank. Et av programmene i kunnskapsbanken er skatt for utvikling. En velferdsstat med offentlig utdanning er avhengig av skatt for å bli finansiert. Utdanning og lærere koster. 

 

Fotnote: kulturell ulikhet og toleranse (2)

Teachers Have Their Say_EN (1).pdf (respondenter til rapporten er overrepresentert fra Mexico og Ukraina, dette er forsøkt vektet i rapporten).

Positivt med økt støtte til menneskerettigheter

Utdanningsforbundet er positive til regjeringens forslag om økt økonomisk bidrag til menneskerettigheter. Vi er enige med regjeringen i at fagforeninger spiller en viktig rolle som pådrivere for folkestyre og demokrati. Utdanningsforbundet vil understreke at et likestilt arbeidsliv, partssamarbeid, beskyttelse av fagforeningsrepresentanter og gjennomføring av internasjonale arbeidsstandarder er viktig, også innenfor offentlig sektor.