Utdanning for alle – myndighetene må levere!

For at alle barn, unge og voksne skal få sin rett til utdanning oppfylt, må myndigheter verden over sørge for å holde det løftet de ga i FN i 2015 om å finansiere utdanning.

Skrevet av: Astrid Thomassen og Nicolai Christian Stensig

FNs medlemsland har blitt enige om 17 globale felles mål for en bærekraftig utvikling de neste 15 årene. De nye bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng, mens agenda 2030 handler om hvordan bærekraftsmålene skal realiseres. Bærekraftsmål nummer 4 handler om retten og muligheten for alle til utdanning, et viktig overordnet løfte fra FN om at ingen skal utelates. For å få dette til er det viktig at grunnskoleutdanning er gratis.

Privatisering og kommersialisering

Privatisering og kommersialisering skjer over hele verden, og tar mange ulike former. I flere fattige land skjer det blant annet gjennom såkalte «low fee private schools» (LFPS). Å måtte betale for grunnutdanning er ikke i tråd med de lovnader verdens ledere har gitt, og for de fattigste blir dette bare en ekstra byrde. Forskning viser at de fattigste familiene i disse landene ikke har penger til å betale for barnas skolegang.

LFPS kommer i ulike varianter, det kan være skoler som er eid og drevet av lokale organisasjoner, det kan være religiøse skoler, men det er også skoler som er eid av internasjonale, kommersielle selskaper, med mål om å oppnå størst mulig fortjeneste. Det gjør de ved å bruke dårlig betalt ukvalifisert personell, og ved å ha svært mangelfulle skolelokaler.

Undervisningen skjer i de mest ekstreme variantene bokstavelig talt ved at personalet utfører svært detaljerte instruksjoner de har lastet ned på en Ipad eller tilsvarende, uten noen form for individuell tilrettelegging for elevene. Ofte tar de heller ikke hensyn til de nasjonale lærerplanene i de ulike landene.

Utdanningsforbundet mener gratis skolegang er en betingelse for utdanning for de aller fattigste. Norge bør være en tydelig forkjemper for retten til gratis utdanning, og bistandsmidler bør ikke støtte utdanningsselskaper som driver kommersielle såkalte low fee private schools i utviklingsland.

Økende andel elever i private skoler i Norge

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at selv om det fremdeles er et svært lavt antall elever i private skoler i Norge, er andelen stigende. Innenfor videregående opplæring er andel elever på private skoler nær doblet de siste 15 årene

Utdanningsforbundet mener at utdanning er et offentlig ansvar, og offentlige midler til utdanning skal komme elevene til gode. Privatisering og kommersialisering i utdanningssektoren og konkurranseutsetting av velferdstjenester er en trussel mot likeverdig opplæring og en politisk styring av utdanningssektoren. Når makt blir flyttet fra folkevalgte organer til private beslutningstakere, får kommuner og fylkeskommuner begrenset styring og innflytelse. Dette gjelder både innholdet i og omfanget av tilbudet.

FNs bærekraftsmål

FNs medlemsland ble høsten 2015 enige om 17 felles globale mål for en bærekraftig utvikling de neste 15 årene. De nye bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng.

Målene er ikke bare en plan for utviklingslandene. De er myntet på innenrikspolitiske forhold i alle land. Den nye agendaen er tydelig på hvilke rammevilkår som må ligge til grunn for at man skal lykkes med dette arbeidet. Den peker på at demokrati, godt styresett og en rettskultur er avgjørende for bærekraftig utvikling. Målene tar sikte på å realisere menneskerettighetene for alle. Budskapet er at ingen skal utelates: No one will be left behind.

Global Campaign for Education

Global Campaign for Education (GCE) er et globalt nettverk som jobber for at alle lands regjeringer skal oppfylle retten til gratis, offentlig utdanning av god kvalitet. Hvert år blir Global Action Week arrangert med søkelys på ett spesielt tema. I 2018 er temaet «Accountability for SDG4 through Citizen Participation», eller at myndighetene skal oppfylle sine forpliktelser når det gjelder utdanning for alle.

Education International er representert ved Mugwena Maluleke fra South African Democratic Teachers Union i styret.

Utdanningsforbundet er med i det norske GCE-nettverket. Du kan lese mer om våre innspill til regjeringen her

Vis at du støtter kampanjen!

Global Campaign for Education har utarbeidet noen twittermeldinger som kan brukes for å vise støtte til kampanjen. Har du lyst til å delta, kan du for eksempel tvitre:

  • Governments committed to 12 years’ free #education through SDG4 – now they must commit to paying for it! http://bit.ly/GCEGAWE #KeepYourPromises #GAWE2018
  • All the SDGs rely on #education – but we need adequate, reliable, quality financing: http://bit.ly/GCEGAWE #FundEducation #GAWE2018
  • Public money must go to public #education, not build the profits of private education providers! http://bit.ly/GCEGAWE#PowerToCitizens #GAWE2018
  • Democratic governance is key to equitable & meaningful #education policy implementation – learners, parents, teachers, citizens all have the right to participate in public education systems. #PowerToCitizens #GAWE2018
  • Eller lage din egen tweet ved å bruke #GAWE2018