Verdens lærerdag 2022: Morgendagens utdanning begynner med lærerne

På Verdens lærerdag 5. oktober setter verdenssamfunnet søkelys på lærernes betydning i en verden i endring.

I år har vi vært gjennom historiens lengste lærerstreik her til lands - en streik som regjeringen til slutt stoppet ved hjelp av tvungen lønnsnemd.

Norske lærere er ikke alene om å måtte kjempe for bedre arbeidsbetingelser og for statusen til læreryrket.

I forbindelse med Verdens lærerdag i år understreker organisasjonene bak markeringen at altfor mange elever i dag mangler kvalifiserte lærere. Samtidig er  temaet i år en anerkjennelse av følgende: For å få til nødvendige samfunnsendringer er lærerne helt uunnværlige.

UNESCO har erklært 5. oktober som Verdens lærerdag for å markere og feire framleggelsen av en felles anbefaling fra UNESCO og FNs internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) vedrørende lærernes status som beskriver læreres plikter og rettigheter, og gir internasjonale standarder for læreres utdanning, rekruttering, ansettelse, samt utdannings- og læringsvilkår. Formålet er å styrke lærernes status for å fremme utdanning av høy kvalitet.

Markeringen av Verdens lærerdag er et samarbeid mellom UNESCO, UNICEF, UNDP, ILO (International Labour Organization) og EI (Education International) – der Utdanningsforbundet er medlem.

Et samfunn i endring = utdanning i endring 

Internasjonalt er det bred enighet om behovet for å satse på lærerprofesjonen. I UNESCOs nye rapport om framtidas utdanning understrekes det at utdanning alltid har spilt en viktig rolle for utvikling og endring i samfunnet, og at det derfor, for å skape en mer bærekraftig framtid, er viktig at utdanningene i seg selv endres. 

Rapporten er et av grunnlagsdokumentene som verdens ledere hadde med seg til Transformative Education Summit-toppmøtet om utdanning tidligere i september. På møtet, som var i regi av FN, etablerte verdenssamfunnet et samfunnsoppdrag for utdanningssektoren.

Les mer om ambisjonene: Teachers are ready to transform education — it’s time for governments to step up

Avtalen innebærer at utdanning ikke bare skal handle om boklig lærdom, men også om verdier, normer, forpliktelser og prinsipper som former globalt samliv og utdanner globale borgere. Sammen skal de kunne skape en bærekraftig og fredelig framtid. Pendelen fra Pisa-sjokk og søkelys på snevre kunnskapsmål er i ferd med å snu. 
 
Les om hvordan du kan markere dagen

Morgendagens utdanning begynner med lærerne 

Verdens lærerdag i år er en oppfølging av UNESCO-rapporten og toppmøtet i FN-regi.
 
Gjennom pandemien viste lærerprofesjonen sin styrke. Lærerne tilpasset seg, brukte sin pedagogiske kompetanse og gav barn- og unge et godt utdanningstilbud på tross av en svært vanskelig situasjon.  
 
Dessverre er det et stort problem å rekruttere nok kvalifiserte lærere verden over. Utdanningssystemer og myndigheter gir ikke lærerne den støtten og tilliten som trengs.
 
Ifølge Unesco trenger vi 69 millioner nye lærere på verdensbasis for å sikre nok kvalifiserte lærere i barne- og ungdomsskolen innen 2030. Globalt er 83 % av lærere i grunnskolen utdannet, hvor begrepet utdannet innebærer en lærer som har fått og fortsetter å få pedagogisk opplæring på en organisert måte. I lavinntektsland regnes bare 64 % av de som underviser på ungdomsskolenivå som kvalifiserte.    

Vil gi elevene rett til kvalifiserte lærere 

I Norge ble 11.939 lærerårsverk i offentlige og private grunnskoler i 2021 utført av ansatte uten lærerutdanning. Det tilsvarer 17,9 prosent av alle utførte årsverk i grunnskolene. 
 
I regjeringsplattformen står det at det viktigste for barn og unges læring, mestring og trivsel er at de møter kvalifiserte lærere som har tid til å se den enkelte elev. Dette følger Norge opp i forpliktelsen de gjorde under Transformative Education Summit.

Her understreker Norge at utdanning skal prioriteres både nasjonalt og internasjonalt. Blant innsatspunktene i Norge er målet om å øke andelen kvalifiserte lærere.  
 
Den samme anerkjennelsen har dessverre ikke lærernes arbeidsgiver KS, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.  
 
- At et av verdens rikeste land ikke klarer å gi alle barn og unge en lærerutdannet lærer, bør være et alvorlig tankekors for politikerne. Vi vet at mange kommuner og fylkeskommuner velger enkleste og billigste utvei og tilsetter personer uten lærerutdanning midlertidig i lærerstillinger. Det er for enkelt å ansette ukvalifiserte i skolen. Utdanningsforbundet mener derfor at elevenes rett til lærerutdannede lærere i alle sine fag må lovfestes.  

Anerkjenner lærerprofesjonens betydning 

Nå anerkjenner altså verdenssamfunnet at de nødvendige endringene som må til for en bærekraftig og fredelig sameksistens avhenger av lærerne.

Men endringer kommer bare til å skje hvis lærernes arbeidshverdag profesjonaliseres, at lærere får etter- og videreutdanning, er motiverte og gis støtte og vises tillit, slik at de kan drive prosessen videre og rettlede sine elever og studenter.  
 
Ifølge EI, ILO, UNESCO og UNICEF innebærer dette at: 

  • Alle land må ha nok kvalifiserte og utdannede lærere, samt støttepersonell, på rett sted med rett kunnskap. 
  • Alle lærere må ha tilgang til relevant og kontinuerlig profesjonell utvikling gjennom hele sin karriere og kunne dra nytte av profesjonell støtte.
  • Alle lærere, skoleledere og utdanningspersonell skal ha en anerkjent profesjonell status og kunne delta i partssamarbeid og politisk dialog og jobbe under forhold som gjør dem i stand til å utvikle og endre utdanningen innenfra.
  • Lærere og andre profesjonsutøvere skal gis fullmakt til å lede utviklingen av opplæringen, skape innovasjon, samt produsere og benytte seg av relevant forskning.