Digitalisering i utviklingspolitikken

Norge er blant verdens mest digitaliserte samfunn. Regjeringen vil gjennom en ny Stortingsmelding bidra til at flere utviklingsland får ta del i de muligheter innovasjon og digitalisering gir, også på utdanningsfeltet.

Stortingsmeldingen skal knyttes opp mot det overordnede målet om å nå bærekraftsmålene innen 2030, herunder mål 4 som handler om å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle mennesker.

I Stortingsmeldingen er det derfor satt av eget kapittel om utdanningsteknologi. I den forbindelse har Utdanningsforbundet som en del av nettverket GCE-Norge, sendt inn en rekke innspill til Utenriksdepartementet. Dette for å sikre at temaer som, kommersialisering av læremidler, inkludering av lærere og utdanningsmyndigheter i utvikling/tilpasning og bruk av digitale løsninger, de mest marginaliserte, beskyttelse og deltakelse og barn på flukt, er med.

For Utdanningsforbundet har det vært særlig viktig å fremheve viktigheten av lærerprofesjonens sentrale rolle i avgjørelser og politikkutforming knyttet til læremidler og læringsplattformer, i tillegg til et nasjonalt eierskap til data for å ivareta elevens personvern.

Les GCEs innspill til Utenriksdepartementets arbeid med Stortingsmelding i utviklingspolitikken.

GCE-Norge

Global Campaign for Education – Norge er et nettverk av sytten organisasjoner som arbeider for å fremme utdanning for utvikling.

GCE legger til grunn at utdanning er en universell menneskerett, og nøkkelen til demokrati og deltakelse, inkluderende vekst, rettferdig fordeling og en bærekraftig utvikling.

GCE er en kampanjeorganisasjon som startet i 1999 og rettet seg mot påvirkningsarbeid opp mot Education for All-målene som ble vedtatt i Jomtien i 2000. Education International (EI) var en av initiativtakerne.

Stortingsmelding om digitalisering i utviklingspolitikken

Regjeringen lanserte i august 2018 Strategi for digitalisering i utviklingspolitikken

Som et neste steg vil Regjeringen nå forankre arbeidet hos Stortinget. Ved å lage en stortingsmelding om digitalisering i utviklingspolitikken vil de videreutvikle og foreslå rammene og politisk retning for det videre arbeidet. 

Utenriksdepartementet (UD) er satt til å lede arbeidet med stortingsmeldingen.