Spørsmål og svar

dommerhammer og åpen lovbok

Arbeidsgivers styringsrett

Der lov, tariffavtale eller arbeidsavtale ikke er til hinder, vil arbeidsgiver sitte igjen med det som kan kalles en restkompetanse – «arbeidsgivers styringsrett».

Tilsetting

For å kunne tilsettes i undervisningsstilling i grunnskolen og i den videregående skolen, må søkeren ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse.

Opphør av arbeidsforhold

Arbeidsgiveren din kan si opp arbeidsforholdet, men det må da foreligge en saklig grunn for det.

Lønn

Lønn blir fastsatt ved ansettelse. Partene i arbeidslivet blir enige om lønnssystemer og tillegg i tariffoppgjøret.

Permisjon

Permisjon er rett til fri fra arbeidet i en begrenset periode. Under permisjonen består arbeidsforholdet ditt, men du har ikke arbeidsplikt i permisjonstiden.

Ferie

Ferie for undervisningspersonale reguleres både av ferieloven og av tariffavtalene.

Sykepenger

Du må alltid melde fra til arbeidsgiveren om sykdom første fraværsdag. Folketrygdloven inneholder klare regler på når du kan benytte egenmelding og når du må gå til legen for å skaffe deg en sykemelding.

Uføretrygd

Uføretrygden erstatter den delen av inntektsevnen du har tapt på grunn av varig sykdom eller skade.

Pensjon

Pensjon er de pengene du skal leve av når du blir pensjonist – en form for lønn. Pensjonen består av pensjon fra folketrygden, pensjon fra arbeidsforhold og egen pensjonssparing.

Yrkesskade

En yrkesskade er en personskade, sykdom eller et dødsfall som oppstår som følge av en arbeidsulykke.

Likestilling og diskriminering

Dersom et diskrimineringsgrunnlag (for eksempel alder, etnisitet eller kjønn) er årsaken til at du ikke får en jobb, vil dette kunne være i strid med diskrimineringslovgivningen.

Personvern

Utbredelsen av smarttelefoner blant elever i skolen har gjort det enklere for den enkelte å foreta lydopptak av lærere og medelever. Det kan være ulike grunner til at elever foretar slike lydopptak.

Vold og trusler om vold

Det finnes flere forskjellige definisjoner av vold og trusler.

Mobbing

Mobbing er fysisk eller psykisk mishandling.

Barns rettigheter

I Norge har barn rett og plikt til skolegang og rett til barnehageplass.

Foreldrepermisjon

Loven pålegger ingen å si ifra om at de er gravide. Dette verken før en ansettelse eller i et etablert arbeidsforhold.