Slik er vi bygget opp

Utdanningsforbundet som organisasjon og tillitsvalgtapparat er bygget opp av fire nivå: Arbeidsplass, lokallag, fylkeslag og sentralt nivå. Som medlem kan du engasjere deg i saker, delta i aktiviteter og påvirke gjennom organisasjonen på ulike nivå.

På en arbeidsplass utgjør Utdanningsforbundets medlemmer en klubb. Klubben er en møteplass der alle medlemmer deltar i de politiske prosessene og velger arbeidsplasstillitsvalgt, eventuelt også vara og klubbstyre. Arbeidsplasstillitsvalgt ivaretar medlemmenes interesser som arbeidstakere og profesjonsutøvere, legger til rette for at medlemmene kan engasjere seg, og er bindeledd mellom klubben og andre organisasjonsledd i forbundet.

På lokalplan (kommunenivå) er Utdanningsforbundet inndelt i lokallag (Oslo er både lokallag og fylkeslag). Alle medlemmer med arbeidsplass lokalisert i kommunen, er medlem av lokallaget. Lokallagsårsmøtet er lokallagets øverste besluttende organ og avholdes enten hvert år eller hvert andre år. Årsmøtet vedtar blant annet hva styret skal prioritere i årsmøteperioden og de velger medlemmer som skal sitte i lokallagsstyret. I tillegg behandles andre lokale og nasjonale saker som har betydning for medlemmene på årsmøtet. Styrets hovedoppgave er å lede den politiske virksomheten i lokallaget.

Alle medlemmer er også en del av fylkeslaget i det fylket arbeidsplassen ligger. Fylkesårsmøtet avholdes hvert fjerde år og er det høyeste politiske organet i fylkeslaget. Årsmøtet vedtar retningslinjer for arbeidet og velger fylkesstyre. Fylkesstyret er øverste utøvende myndighet i fylkeslaget. Styrets hovedoppgaver er å lede den politiske virksomheten i fylkeslaget, personalsaksarbeid og å lære opp og veilede tillitsvalgte i fylket. Alle fylkeslag har egne fylkessekretariater som drifter organisasjonen og støtter tillitsvalgte og medlemmer.

Hvert fjerde år avholdes det landsmøte i Utdanningsforbundet. Landsmøtet er Utdanningsforbundets høyeste organ, og vedtar overordnet politikk for perioden og velger sentralstyre.

Sentralstyret er vår øverste utøvende myndighet og leder den politiske virksomheten i Utdanningsforbundet. Hver landsmøteperiode oppnevnes det ulike utvalg som er rådgivende for sentralstyret. Utdanningsforbundet har et sekretariat sentralt og i alle fylkeslag som drifter organisasjonen og støtter de tillitsvalgte og medlemmer.

Mer om vår oppbygning

Her finner du mer om vår oppbygning

Hovedtillitsvalgte velges etter hovedavtalene, av og blant medlemmene innenfor sitt tariffområde. Hovedtillitsvalgt(e) i kommunen velges i forbindelse med lokallagsårsmøtet, og en hovedtillitsvalgt på kommunenivå skal delta i lokallagsstyret i egenskap av vervet hovedtillitsvalgt. Hovedtillitsvalgt i fylkeskommunen velges i forbindelse med fylkesårsmøtet og har en plass i fylkesstyret. Valg av hovedtillitsvalgt i de øvrige tariffområdene foregår på ulike måter.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en interesseorganisasjon for lærer- og pedagogstudenter. De er studentorganisasjonen til Utdanningsforbundet og har en representant med tale- og forslagsrett i sentralstyret, samt i fylkes- og lokallagsstyrer der det er lærerutdanninger. De har egne vedtekter og egen politikk.

Utdanningsforbundet er medlem av hovedorganisasjonen Unio, som omfatter 14 fagforbund med om lag 400.000 medlemmer.

Les mer om Unio