Verdens lærerdag 2023: God utdanning krever gode lærere

Verdens lærerdag 2023 er en anerkjennelse av at en god utdanning krever ressurser og gode lærere.

Hvert år, 5. oktober, markeres verdens lærerdag. Årets tema er lærermangel. Verden over mangler det lærere, og det er på høy tid at vi reverserer lærermangelen. 

UNESCO har erklært 5. oktober som Verdens lærerdag for å markere og feire framleggelsen av en felles anbefaling fra UNESCO og FNs internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) vedrørende lærernes status som beskriver læreres plikter og rettigheter, og gir internasjonale standarder for læreres utdanning, rekruttering, ansettelse, samt utdannings- og læringsvilkår. Formålet er å styrke lærernes status for å fremme utdanning av høy kvalitet.

Markeringen av Verdens lærerdag er et samarbeid mellom UNESCO, UNICEF, UNDP, ILO (International Labour Organization) og EI (Education International) – der Utdanningsforbundet er medlem.

Mangel på lærere i Norge og resten av verden

Med synkende søkertall til lærerutdanningene, om lag en av fem er uten lærerkompetanse i grunnskole og videregående skole, og behov for 2600 flere barnehagelærere er dessverre lærermangel et faktum også i Norge.

Internasjonale tall tyder på at læreryrket ikke lenger er attraktivt for de unge. Lærere forlater yrket som følge av økt arbeidspress, dårligere arbeidsforhold og manglende anerkjennelse. 

UNESCO anslår at verden trenger 69 millioner nye lærere innen 2030 for å oppnå bærekraftsmål 4, som handler om god utdanning.

Høsten 2022 arrangerte de FN verdens førstetoppmøte om utdanning. Her ble det blant annet nedsatt en høynivå-komite om lærerprofesjonen, som skal finne løsninger på den globale lærermangelen.

Education Internationals president, Susan Hopgood, sitter i panelet. Det gjør også representanter fra Utdanningsforbundets søsterorganisasjoner i Libanon og Singapore. På verdens lærerdag i år vil FNs generalsekretær Antoino Guterres motta 50 anbefalinger fra panelet. Den fullstendige rapporten er ventet ved årsskiftet. 

Morgendagens utdanning krever kvalifiserte lærere

God utdanning kan ikke oppnås uten kvalifiserte lærere. Kvalifikasjonskravene til en lærer er riktignok svært ulike fra land til land. I enkelte lavinntektsland, som for eksempel Niger, er definisjonen lærer ensbetydende med et sertifikat fra videregående skole.

I mange land er også statistikk og data en utfordring. Ofte vet man ikke om lærerne som er registrert i statistikken tilfredsstiller de nasjonale kravene.

Afrika sør for Sahara er den regionen i verden med færrest lærere. Her er bare litt over 60 prosent av lærere i barnehage, skole og videregående opplæring kvalifiserte. I gjennomsnitt er det 52 elever i hvert klasserom i lavinntektsland, globalt er det 26.

Generelt sett er det i fattige, underpriviligerte områder og på landsbygda at lærermangelen er størst. Sannsynligvis påvirker dette både kvaliteten på undervisningen og elevenes læring.

Utdanning danner grunnlaget

Utdanning handler ikke bare om boklig lærdom, men også om hvilke verdier, normer, forpliktelser og prinsipper som skaper globale borgere. Utdanning danner grunnlaget for å skape en demokratisk, bærekraftig og fredelig framtid.

Ambisjonen med Verdens lærerdag 2023 er å sette søkelyset på hvordan samfunnet bedre kan oppfylle utdanningens brede samfunnsmandat og det potensialet som ligger i god utdanning. Dette krever nok ressurser, endringsvilje og ikke minst gode lærere.