Liberia - organisasjonsutvikling og likestilling

Utdanningsforbundet har siden 2007 vært med i et utviklingssamarbeid med NTAL. Samarbeidsformen er et konsortium med andre lærerfagforeninger, slik Utdanningsforbundet arbeider flere steder i verden.

Liberia har hatt flere borgerkriger etter avviklingen av landets eneste parti i 1980, men har hatt relativt fredelige tilstander siden 2003. I 2018 ble den første fredelige maktovertakelsen av et opposisjonsparti på 70 år gjennomført.

I 2016 bestemte liberiske myndigheter seg for å starte et forsøk med å legge ut landets grunnskole på anbud. En evaluering foretatt i 2019 viser svært marginale forskjeller mellom de offentlige skolene og skolene som ble lagt ut på anbud. Liberia har økt andelen av skoler som omfattes av det offentlig-private samarbeidet.

Liberia er således ett av fokuslandene for EIs globale kampanje mot privatisering og kommersialisering av utdanning («Global response»).
Dere kan lese mer om dette i reporten: Partnership Schools for Liberia: a critical review

Partnerne i konsortiet er Education International (EI), Utdanningsforbundet, Canadian Teachers Federation (CTF), Danmarks Lærerforening (DLF), Lärarförbundet og National Education Association (NEA).

Overordnede målsettinger

Prosjektet arbeider konkret med organisasjonsutviklingstiltak:

  • Styrke likestilling og motvirke alle former for forskjellsbehandling, både i organisasjonen og i utdanning mer generelt
  • Tillitsvalgtopplæring
  • Forbedre kommunikasjonen innad i organisasjonen
  • Ledelsestrening

Resultater

Håndbøker til bruk i tillitsvalgtsopplæringen har blitt utarbeidet og revidert. Det har resultert i medlemsskoleringer innen både likestilling og ledelse.

Grunnet de store utfordringene i landet har prosjektet stoppet opp ved flere anledninger, senest ved Ebola-utbruddene og i kampen mot privatisering og kommersialisering. Mange planlagte aktiviteter har derfor blitt satt enten til side eller på pause.

Ressurshefte om Utdanningsforbundets utviklingsprosjekter med andre lærerfagforeninger

Kontaktperson

Avbildet: Astrid Thomassen
Astrid Thomassen

Seniorrådgiver