Utdanningsforbundets utviklingsprosjekter med andre lærerfagforeninger

En av de viktigste forutsetningene for sosial rettferdighet er relasjonene og samarbeidet innenfor fagbevegelsen. Utdanningsforbundets samarbeid utenfor egne landegrenser er en del av den internasjonale solidariteten kollegaer imellom.

Utdanningsforbundet – internasjonalt samarbeid og organisasjonsutvikling

Utdanningsforbundets mål er at alle, både i og utenfor Norge, skal få oppfylt sin menneskerettighet til god utdanning. Utdanningsforbundet søker gjennomslag for sin politikk og sine verdier gjennom målrettet arbeid både nasjonalt og internasjonalt.

Solidaritet er grunnleggende i den internasjonale fagbevegelsen. Utdanningsforbundet skal være en aktiv samfunnsaktør og være solidarisk med fagforeningskollager både nasjonalt og internasjonalt. I Utdanningsforbundets overordnede politikkdokument Vi utdanner Norge står det at Utdanningsforbundet er «En sterk og solidarisk fagforening som står for faglig og profesjonell styrke», og

Som medlem av EI er vi solidariske med fagforeningskolleger i andre land og bidrar til å styrke den globale fagbevegelsen.

Dette gir oss økt mulighet til å oppnå felles mål. Utdanningsforbundet og Education Internationals (EI) politikk og prioriteringer ligger til grunn for arbeidet internasjonalt. Vi er medlem av EI fordi det er viktig for oss å stå sammen med våre kolleger fra andre land. Det gir oss økt mulighet til å oppnå felles mål, både for fellesskapet og for oss selv. Samarbeidet med andre lærerfagforeninger er en del av vårt solidariske ansvar og av internasjonalt samhold kollegaer imellom.

Mål med samarbeidet

Utdanningsforbundet har forpliktet seg til å støtte bærekraftsmålene og har tatt et spesielt ansvar for mål 4, «God utdanning». Vårt samarbeid med andre lærerfagforeninger har som mål å styrke vår egen og andre organisasjoners evne til å finne løsninger i samarbeid med myndigheter, arbeidsgivere og andre samarbeidspartnere.

Organisering og forhandlingsvirksomhet er og krever, langsiktig arbeid, og utvikles gjennom organisasjonenes egne prioriteringer. Støtte til denne kjernevirksomheten innen fagbevegelsen gjøres blant annet ved å samarbeide om tillitsvalgtskolering, utdanningsforskning og likestillingsarbeid.

Det internasjonale samarbeidet styrker Utdanningsforbundets engasjement opp mot norske myndigheter og andre nasjonale organisasjoner. I 2014 kom stortingsmeldingen Utdanning for utvikling (25:2014), som bidro til at Solberg-regjeringen tok en lederrolle i den internasjonale utviklingspolitikken på utdanningsområdet. Utdanningsforbundets internasjonale samarbeid har vært spesielt viktig i dialogen med myndighetene opp mot denne satsingen.

Bærekraftsmålene

Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for bærekraftig utvikling fram mot 2030. Bærekraftsmålene gjelder alle land og har som mål å utrydde fattigdom, bekjempe sosial ulikhet og stoppe klimaendringene.

Ressursheftet

Utdanningsforbundets internasjonale erfaringer, kunnskap og direkte samarbeid med andre lærerfagforeninger gjør at vi er troverdige og en etterspurt kunnskapsressurs.

Utdanningsforbundet har en lang historie med samarbeid med andre lærerfagforeninger. Dette ressursheftet gir både et historisk bakteppe for hvorfor vi deltar i slike samarbeid og informasjon om hvordan arbeidet foregår i dag. Internasjonale perspektiver og internasjonalt samarbeid er viktig for Utdanningsforbundet, og organisasjonen står sterkere ved at alle tillitsvalgte og medlemmer har kjennskap til dette.

Innholdet i ressursheftet skal være en støtte for tillitsvalgte i arbeidet med å synliggjøre at lærerprofesjonen og lærerfagforeninger i stor grad står overfor de samme utfordringene over alt i verden – og at vi alle er sterkere sammen.

Education International

Education International (EI) ble dannet i 1993. EI har 384 medlemsorganisasjoner fra 178 land og territorier, som til sammen representerer ca. 32,5 millioner fagforeningsmedlemmer.
EI organiserer ansatte i utdanningssektoren fra barnehage til høyere utdanning.

EIs øverste organ er verdenskongressen som avholdes hvert 4. år.
På kongressen velges et sentralstyre med representanter fra alle regioner. Styret er EIs øverste organ mellom verdenskongressene. EI har også et arbeidsutvalg bestående av president, representanter fra hver region og generalsekretæren, alle valgte.

EI har fem regioner:

  • Afrika
  • Asia- og Stillehavsområdene
  • Latin-Amerika
  • Nord-Amerika og Karibia
  • Europa

EIs Europa-region er European Trade Union Committee for Education (ETUCE).

Alle regioner har valgte styrer. Steffen Handal sitter i EIs verdensstyre, og Terje Skyvulstad i ETUCEs styre. I tillegg til de valgte strukturene i EI har både den sentrale og de regionale strukturene sekretariat.

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.