Våre utviklingssamarbeid

Fagbevegelsens grunnlag er solidaritet. Utdanningsforbundets utviklingssamarbeid er en del av den internasjonale solidariteten kollegaer imellom.

Relasjonene og samarbeidet innenfor fagbevegelsen er en av de viktigste forutsetningene for sosial rettferdighet. Utdanningsforbundets internasjonale utviklingssamarbeid går mange tiår tilbake i tid, og har sin opprinnelse i Norsk Lærerlag og Lærerforbundet. Begge organisasjonene samarbeidet med lærerfagforeninger, myndigheter og frivillige organisasjoner om ulike utdanningsprosjekt.

I 1993 ble Education International (EI) etablert og utviklingsarbeidet ble etter hvert kanalisert gjennom EI. Etter at Utdanningsforbundet ble opprettet (2001) er det Utdanningsforbundets og EIs politikk og prioriteringer som ligger til grunn for arbeidet internasjonalt – og EI er i dag omdreiningspunktet for utviklingssamarbeidet.

EIs utviklingssamarbeid bygger på tanken om at vi er «sterkere sammen». Utdanningsforbundet er tjent med en sterk lærerprofesjon og et organisert arbeidsliv globalt, siden dette også styrker lærerprofesjonens status og posisjon, og arbeidsrettigheter i Norge.

Om EIs medlemsorganisasjoner

For å få en sterk verdensorganisasjon og en global profesjonsstemme, må en ha sterke nasjonale aktører. EIs medlemsorganisasjoner fungerer veldig ulikt og arbeider under veldig ulike vilkår. På den ene siden av skalaen finner vi organisasjoner som Utdanningsforbundet – store, profesjonelle og ressurssterke organisasjoner som opererer i et velregulert samfunn med inkluderende styringsmekanismer. På motsatt side finner vi organisasjoner som er organisatorisk og ressursmessig svake og virker i land som ofte er udemokratiske. Det er den siste gruppen som er målgruppen for utviklingssamarbeidet.

Kjerneaktivitet

EI er ikke sterkere enn sitt svakeste ledd. For EI er det viktig å arbeide for at alle medlems-organisasjonene skal bli så sterke og robuste som mulig. Derfor er utviklingssamarbeidet en av kjerneaktivitetene til EI. Hovedmålet med EIs utviklingssamarbeid er:

  • å utvikle solide, demokratiske og uavhengige lærerfagforeninger og gjøre de i stand til å ta del i utviklingen av arbeids- og utdanningspolitikken i egne land
  • å understøtte og forsterke EIs innsats med å sikre gratis, god, likeverdig og inkluderende utdanning for alle

Utviklingssamarbeidet er dessuten viktig for å bygge opp under de andre satsingsområdene til EI, og er en god måte å forsterke og videreutvikle verdensorganisasjonen innenfra. Utdanningsforbundet grupperer utviklingssamarbeidet inn i tre prioriterte innsatsområder:

  • Styrking av organisasjoner og profesjonsutvikling
  • Likestilling og likeverd – styrke kvinners og urfolks rettigheter
  • Enhet og samarbeid i Afrika – som går ut på å øke samarbeidet mellom lærerfagforeninger innen samme land

Som oftest foregår dette arbeidet gjennom konsortium ledet av EI – men der en eller flere av medlemsorganisasjonene i EI deltar som partnere. Finansiering er 3 millioner kroner årlig av egne midler.

Ressurshefte om Utdanningsforbundets utviklingssamarbeid med andre lærerfagforeninger