Urfolk og offentlig utdanning i Latin-Amerika

Education International Latin-Amerika (EI-LA) arbeider for et demokratisk, inkluderende og likestilt skolesystem for alle. Lovmessig har mange land i regionen hatt en positiv utvikling med tanke på urfolks rettigheter. Likefullt er den politiske viljen til å iverksette de nye lovene mangelfull. Dette ser man særlig på utdanningsfeltet.

Utfordringene er store når det gjelder skoletilbudet til barn av urfolk. Nasjonale læreplaner er uten urfolksperspektivet, få eller ingen lærere har urfolksbakgrunn og urfolk faller oftere enn andre utenfor skolesystemet.

Lærerorganisasjonene i regionen har til en viss grad forsømt denne tematikken, men er nå i ferd med å inkludere dette i sitt arbeid. Kunnskap og økt offentlig bevissthet om urfolks situasjon er viktig. For å fremme konkrete forslag om et skolesystem for alle må urfolks spesielle behov ivaretas i det nasjonale systemet.

På bakgrunn av dette har EI-LA invitert Lärarförbundet og Utdanningsforbundet til et samarbeid om Urfolk og offentlig utdanning. Arbeidet går ut på at fagforeningene i større grad gjør seg kjent med og inkluderer dette feltet i sitt arbeid, at de utarbeider politikk og strategier og foreslår konkrete tiltak for en mer multikulturell og flerspråklig offentlig utdanning. Samarbeidet omfatter 14 lærerfagforeninger i 11 land.

Overordnede målsettinger

Samarbeidet har som mål å styrke urfolks rett til utdanning, og sikre at deres spesielle behov ivaretas i de nasjonale utdanningssystemene. En viktig komponent er kapasitetsbygging av ulike lærerorganisasjoner, slik at de får mer kunnskap om urfolkssituasjonen i de respektive landene, og utarbeider politikk, strategier og konkrete tiltak for en mer multikulturell og flerspråklig offentlig utdanning. I de landene som har en stor urbefolkning jobber man for at lærerorganisasjonene etablerer egne komiteer som spesifikt tar seg av urfolksproblematikk.

Resultater

Så langt i samarbeidet har Utdanningsforbundet mellom annet medvirket til en stor kartlegging av urfolks situasjon i de ulike landene, samt bidratt til at de ulike lærerorganisasjonene i regionen har satt tematikken på dagsordenen. Flere organisasjoner er i ferd med å utarbeide konkret politikk på området og driver aktivt lobby- og påvirkningsarbeid mot egnes lands myndigheter for å sette søkelyset på problemstillinger knyttet til urfolks situasjon, rettigheter og utdanning. Samisk utvalg har bidratt med erfarings- og kunnskapsdeling på ulike regionale samlinger.

Ressurshefte om Utdanningsforbundets utviklingsprosjekter med andre lærerfagforeninger

Kontaktperson

Avbildet: Rune  Fimreite
Rune Fimreite

Seniorrådgiver