Hva er god utdanning?

Mange har en mening om kvalitet i utdanningen. For å støtte opp under gode diskusjoner og lærerprofesjonens arbeid med å utvikle gode utdanningsinstitusjoner, har vi utarbeidet disse nettsidene.

Se film om Utdanningsforbundets politikk for god utdanning

Diskusjonsmateriell og ressurser

Formålet med nettsiden

Her finner du Utdanningsforbundets politikk for god utdanning og variert materiell og ressurser som kan være et utgangspunkt for diskusjon på arbeidsplassen. For eksempel på klubbmøter eller andre møter i personalgruppa. Diskusjonsmateriellet har ulikt omfang og ulike format, og er delt inn i fem temaer, samt sortert på medlemsgrupper. God diskusjon!

Skjerm med tre barn på en pall og teksten "Test barna på 1-2-3". Skjermen er krysset over.

Profesjonsetikk

Som lærere, ledere, lærerutdannere og ansatte i støttesystemene tar vi hver dag en rekke faglige og etiske valg. Hva som er etisk forsvarlig praksis må diskuteres kontinuerlig.

14.02.2019

Illustrasjon av lærer foran tavle og fire personer som sitter på stoler og følger med.

Profesjonsledelse

Å lede en profesjon er komplekst. Tydelig pedagogisk ledelse er sentralt for å kunne utvikle utdanningen. Hva er god profesjonsledelse?

14.02.2019

Profesjonskompetanse

Profesjonens faglige, pedagogiske og didaktiske kompetanse og erfaring er avgjørende for et mangfoldig og inkluderende utdanningstilbud. Hvordan kan vi bruke vår kompetanse på best mulig måte?

14.02.2019

Illustrasjon av møte med note-it lapper på tavla. Mann snakker.

Samarbeid om utdanning

Profesjonsfellesskapet danner laget rundt barnehagebarn, elever og studenter. Hvordan legges det til rette for samhandling, medvirkning og medbestemmelse på alle nivåer i utdanningen?

14.02.2019

Kvinne snakker til en annen person med Stortinget i bakgrunnen.

Rammer for utdanningen

Lov- og planverk og andre politiske, økonomiske og fysiske rammer legger sentrale føringer for profesjonens arbeid, og for et godt oppvekst- og læringsmiljø. Hvordan kan styrka rammevilkår bidra til god utdanning?

14.02.2019