Profesjons- og organisasjonsutvikling

Alle organisasjoner trenger ett godt skolert tillitsvalgtsapparat. Dette krever kapasitet, strategier og strukturer som kan bidra til kontinuerlig opplæring av nye tillitsvalgte og videreutdanning av erfarne tillitsvalgte.

Grunnlaget i en fagforening er medlemmene. Organisasjonsgraden har stor betydning for politisk innflytelse og gjennomslag. Organisasjonene må være i stand til å rekruttere og beholde medlemmer. Organisasjonene trenger også å ha oversikt over og kunnskap om medlemmene sine.

Fagforeningenes uavhengighet og styrke ligger også i deres mulighet til jevn og god finansiering gjennom kontingent fra medlemmene sine.

Sosial dialog og kollektive forhandlinger er viktige for organisasjonenes politiske innflytelse. Det være seg når det gjelder utdanningsreformer og politikk, så vel som lønns- og arbeidsforhold for profesjonen. For å få gjennomslag for politikken sin må organisasjonene være i stand til å identifisere – og prioritere problemområder, samt å utvikle politikk som er godt forankret.