Kvinnenettverk og likestilling i Latin-Amerika

Relativt sett har kvinners situasjon forbedret seg betydelig de siste tiårene i Latin-Amerika. Likevel er den kulturelle og religiøse oppfatningen av hva som «passer seg» for en kvinne, fremdeles en tung materie å endre. Dette er en utfordring også i de ulike lærerorganisasjonene. Mens mer enn 70 % av medlemmene er kvinner, er tillitsvalgte og de beslutningstakende posisjonene stort sett forbeholdt menn.

Dette var noe av bakgrunnen for at kvinner i latinamerikanske lærerorganisasjoner allerede i 2005 tok initiativet til opprettelsen av et likestillingsnettverk. Nettverket startet i det små, men med støtte fra blant annet Utdanningsforbundet har dette blitt en viktig arena for dialog, opplæring, refleksjon og utvikling av konkrete strategier for å styrke kvinneperspektivet generelt og kvinners deltagelse spesielt.

Likestillingsnettverket omfatter i dag 38 lærerfagforeninger i 18 land. Samarbeidet er organisert som et konsortium med EI Latin-Amerika, Canadian Teachers Federation (CTF), Lärarförbundet, National Education Association (NEA, USA) og Utdanningsforbundet.

Overordnede målsettinger

Å utvikle likestillingspolitikk og strategier for økt likestilling i egen organisasjon for å få flere kvinner inn i tillitsvalgtapparatet og ledende posisjoner, som i sin tur skal bidra til mer likestilling og reelt organisasjonsdemokrati.

Resultater

Nettverket har vært avgjørende for at likestilling har blitt satt på dagsordenen i de ulike organisasjonene og at man nå jobber mot et felles mål – hvordan styrke kvinneperspektivet og kvinners deltagelse på alle nivå. Mange organisasjoner har utviklet egne strategier og/eller likestillingspolitikk. Det er flere kvinner i ledende posisjoner i dag enn tidligere, og kvinner fremstår i dag med en helt annen selvtillit enn tidligere når det kommer til fagforeningsarbeid og ledende posisjoner. Nettverket har også påvirket språkbruken i de ulike lærerorganisasjonene, og hvordan man snakker om og med kvinner og saker knyttet til likestilling.

Ressurshefte om Utdanningsforbundets utviklingsprosjekter med andre lærerfagforeninger

Kontaktperson

Avbildet: Rune  Fimreite
Rune Fimreite

Seniorrådgiver