Årsmøter

Slik kan du planlegge og gjennomføre årsmøter i lokallaget.

Årsmøte i lokallaget arrangeres enten hvert år eller annethvert år. Innholdet reguleres av vedtektene og egne retningslinjer for årsmøtene. Bruk disse aktivt i planleggingen. I tillegg finner du maler og støtte til arbeidet på denne sida.

NB! På landsmøtet ble de det gjort enkelte vedtektsendringer som har betydning for årsmøtene. Her finner du endringene.

På landsmøtet i 2023 ble det gjort en vedtektsendring i §58 Årsmøtets oppgaver. Valg av hovedtillitsvalgt ble tatt ut av lista over årsmøtets oppgaver. Dette ble gjort for å kunne øke deltakelsen i valg av de hovedtillitsvalgte.

Lokallag med allmøter kan fortsette som tidligere.

Vedtektsendringen får konsekvenser for lokallag med delegatårsmøter. Disse må vurdere om de skal arrangere valg av hovedtillitsvalgte i forkant av årsmøtet med flere stemmeberettigede enn årsmøtedelegatene. Valget kan organiseres på ulike måter, for eksempel kan man bestemme seg for å gjennomføre valgene på delegatårsmøtet som tidligere, eller man kan sette opp et eget valgmøte. Det er også muligheter for å gjennomføre valgene digitalt. Da må dere i så fall kontakte fylkesstyret for bistand.