Vedtekter for Utdanningsforbundet

Denne oversikten inneholder Utdanningsforbundets vedtekter slik de framkommer etter landsmøtet på Lillestrøm i november 2023.

Last ned Vedtekter for Utdanningsforbundet. Bokmål- og nynorsk

Vedtektene vil også komme i samisk utgave.

Slik kan du søke i vedtektene:

  • Trykk på "Åpne alle"
  • Hold inne tastene Ctrl + F
  • Skriv inn et søkeord i søkeboksen

A Del 1: Generell del

1.1 Utdanningsforbundet er en videreføring av Lærerforbundet1 og Norsk Lærerlag.

1.2 Utdanningsforbundet ivaretar alle fullmakter, rettigheter og forpliktelser på vegne av disse organisasjonene.

Fotnote 1

Omfatter de tidligere organisasjonene Norsk Lektorlag / Norsk Undervisningsforbund, Norsk Yrkes- og Husstelllærerlag / Norsk Faglærerlag, Norges Handelslærerlag og Norsk Spesiallærerlag.

2.1 Utdanningsforbundet er en partipolitisk uavhengig fagforening for pedagogisk personale innenfor alle utdanningsnivåer.

2.2 Utdanningsforbundet skal ivareta medlemmenes interesser når det gjelder lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår, og når det gjelder profesjonsfaglige og utdanningspolitiske spørsmål.

2.3 Utdanningsforbundet skal arbeide for at barn, unge og voksne får et kvalitativt godt og etisk forsvarlig opplæringstilbud, og for at utdanning skal ha en sentral rolle i samfunnet.

3.1 Rett til medlemskap har:

3.1.1  med godkjent utdanning, som er tilsatt i barnehage, grunnskole, videregående opplæring, folkehøgskole, høgskole eller universitet.

3.1.2 Andre med kompetanse som lektor, adjunkt, faglærer, lærer eller barnehagelærer.

3.1.3 Studenter ved høgskole og universitet innenfor studier som kan gi kompetanse som ovenfor, men som ikke fyller betingelsene for ordinært medlemskap, jf. § 12.2.

3.1.4 Pensjonister og trygdede3 som har vært medlemmer som yrkesaktive.

3.1.5 Andre etter retningslinjer vedtatt av sentralstyret, jf. § 3.3.

3.2 Personer som pr. 31. desember 2001 var medlemmer etter unntaksbestemmelsene i medlemsparagrafene til Lærerforbundet og Norsk Lærerlag, beholder sitt medlemskap.

3.3 Sentralstyret vedtar retningslinjer som utdyper denne paragrafen.

 

Fotnote: Pedagogisk personale

Gjelder også personer tilsatt på vilkår, morsmålslærere og tilsatte i skolefritidsordning med utdanning som for pedagogisk personale.

Fotnote 2

Gjelder også personer tilsatt på vilkår, morsmålslærere og tilsatte i skolefritidsordning med utdanning som for pedagogisk personale.

Fotnote 3

Med «trygdede» menes i denne sammenheng medlemmer som mottar stønad (trygd) som kompensasjon for helt eller delvis bortfall av arbeidsinntekt.

Medlemmer som i særlig grad og over tid har utmerket seg i arbeidet for forbundets interesser, kan utnevnes til æresmedlemmer. Slik utnevnelse gjøres av sentralstyret. Sentralstyret kan fastsette ytterligere retningslinjer for æresmedlemskap.

5.1 Innmelding sendes til Utdanningsforbundets sentrale sekretariat.
Medlemskapet trer i kraft fra det tidspunktet som er oppgitt i bekreftelsen medlemmet mottar straks innmeldingen er registrert.

5.2 Utmelding sendes til Utdanningsforbundets sentrale sekretariat av medlemmet selv. Medlemskapet opphører fra det tidspunktet som er oppgitt i bekreftelsen som medlemmet mottar, og senest ved utløpet av måneden etter at utmeldingen ble mottatt4.

5.3 Medlemmer kan ikke ved å melde seg ut unndra seg påløpte økonomiske forpliktelser som følger av medlemskapet. Medlemmer kan heller ikke ved utmelding unndra seg sine medlemsplikter i situasjoner der streik eller annen arbeidskamp er varslet eller pågår.

Fotnote 4

Organisasjonen kan melde ut medlemmer som unnlater å betale medlemskontingent etter purringer/påminnelse.

Medlemmer i Utdanningsforbundet har rett til:

6.1 å få bistand5 i saker som er knyttet til stilling6 og/eller lønns og arbeidsvilkår.

6.2 å delta i medlemsmøter og ellers være til stede på organisasjonens landsmøter og årsmøter.

6.3 å motta medlemsblad og annen informasjon.

6.4 å være med i organisasjonens forsikringsordninger og andre medlemstilbud.

6.5 å få del i andre rettigheter som framgår av disse vedtektene og av retningslinjer fastsatt av sentralstyret.

Fotnote 5

Medlemmer som er i lønnet arbeid, og som betaler minste kontingentbeløp etter vedtak på landsmøtet (jf. § 20.1), kan ikke påregne hjelp fra Utdanningsforbundet til å ivareta sine interesser overfor arbeidsgiver.

Fotnote 6

Bl.a. ved tiltredelse i og avgang fra stilling, samt utførelse av arbeidet.

7.1 Medlemmer av Utdanningsforbundet plikter:

7.1.1 å rette seg etter disse vedtektene og vedtak som med hjemmel i vedtektene er fattet av organisasjonens besluttende ledd.

7.1.2 å følge pålegg gitt av organisasjonen.

7.1.3 å betale medlemskontingent, til vanlig ved lønnstrekk.

7.1.4 å melde fra til organisasjonen om endring av navn, adresse, e-postadresse, arbeidssted, stilling eller kompetanse.

7.2 Medlemskapet innebærer at Utdanningsforbundet har fullmakt fra det enkelte medlem til å beslutte og iverksette kollektiv plassoppsigelse i forbindelse med tariffoppgjør. Fullmakten omfatter også andre former for arbeidsnedleggelse eller blokade, jf. § 22.

8.1 Medlemskap i Utdanningsforbundet er utelukket for:

8.1.1 Personer som utøver eller oppfordrer til rasisme og/eller diskriminering overfor personer eller grupper på grunn av etnisitet, hudfarge, religion, kjønn, seksuell orientering og/eller nedsatt funksjonsevne.

8.1.2 Personer som er medlem av nazistiske eller rasistiske organisasjoner.

8.1.3 Personer som opptrer i strid med Utdanningsforbundets vedtekter, yrkesmessige forpliktelser eller på annen måte handler til alvorlig skade for profesjonen eller Utdanningsforbundet.

8.2 Vedtak om utelukkelse fattes av sentralstyret.

9.1 Sentralstyret kan ekskludere et medlem som bryter Utdanningsforbundets vedtekter, eller som setter seg ut over de vedtak som landsmøtet, representantskapet eller sentralstyret fatter.

9.2 Sentralstyret kan også ekskludere medlemmer som omfattes av § 8.

9.3 Før vedtak om eksklusjon fattes, skal medlemmet få anledning til å gi skriftlig og/eller muntlig forklaring.

9.4 Vedtak om eksklusjon krever 2/3 flertall blant sentralstyrets medlemmer.

9.5 Vedtak om eksklusjon kan ankes inn for representantskapet. Den ekskluderte må fremme skriftlig anke innen to måneder etter at vedkommende har mottatt vedtak om eksklusjon. Ved behandlingen av anken har ikke sentralstyrets medlemmer stemmerett.

9.6 Den ekskluderte kan søke sentralstyret om å bli medlem igjen.

10.1 Sentralstyret kan suspendere en tillitsvalgt som setter seg ut over Utdanningsforbundets vedtekter eller vedtak fattet av landsmøtet, representantskapet eller sentralstyret.

10.2 Før vedtak om suspensjon fattes, skal den tillitsvalgte få anledning til å gi skriftlig og/eller muntlig forklaring.

10.3 Vedtak om suspensjon krever 2/3 flertall blant sentralstyrets medlemmer. Suspensjonen gjelder for den tid sentralstyret vedtar, maksimalt for resten av landsmøteperioden.

10.4 Vedtak om suspensjon kan ankes inn for representantskapet. Den suspenderte må fremme skriftlig anke innen to måneder etter at vedkommende har mottatt vedtak om suspensjon. Ved behandlingen av anken har ikke sentralstyrets medlemmer stemmerett.

10.5 Dersom vedtak om suspensjon ikke blir avgrenset til særskilt nevnte tillitsverv, gjelder suspensjonen alle tillitsverv i Utdanningsforbundet. Dersom disse tillitsvervene ikke blir overtatt av valgte vararepresentanter, kan sentralstyret oppnevne ny(e) tillitsvalgt(e) fram til neste valgmøte.

10.6 Den suspenderte beholder sine rettigheter og plikter som medlem.

Medlemmer skal så langt det er naturlig tilhøre én av følgende medlemsgrupper: barnehage, grunnskole, videregående opplæring / fagskole, universitet og høgskole, faglig og administrativt støttesystem.

12.1 Studentmedlemmer (medlemmer med medlemskap etter § 3.1.3) organiseres i en studentorganisasjon med egne vedtekter godkjent av sentralstyret.

12.2 Studentmedlemmer i arbeid i utdanningssystemet som betaler kontingent i sitt arbeidsforhold, har fulle rettigheter og plikter som arbeidstakermedlem i ansettelsesforholdet.
Sentralstyret vedtar retningslinjer som utdyper denne bestemmelsen.

13.1 Pensjonistmedlemmer (jf. § 3.1.4) beholder de medlemsrettigheter og plikter de har hatt som yrkesaktive.

13.2 Det skal legges til rette for egne råd for pensjonistmedlemmer på alle nivåer i organisasjonen. Pensjonistrådene er rådgivende for besluttende organer på eget organisasjonsnivå.

14.1 Utdanningsforbundet har disse besluttende organisasjonsleddene:

Arbeidsplass:
14.1.1 Klubb

Kommuneplan:
14.1.2 Årsmøte i lokallag
14.1.3 Lokallagsstyre

Fylkesplan:
14.1.4 Årsmøte i fylkeslag
14.1.5 Fylkesstyre

Landsplan:
14.1.6 Landsmøte
14.1.7 Representantskap
14.1.8 Sentralstyre

14.2 Dersom et styre ikke er i stand til å ivareta sine oppgaver etter vedtektene, kan overordnet organisasjonsledd vedta å løse styremedlemmer og varamedlemmer fra sine verv, og oppnevne nye styremedlemmer og varamedlemmer. Slikt vedtak fattes av lokallagsstyret når det gjelder klubber, fylkesstyret når det gjelder lokallag og sentralstyret når det gjelder fylkeslag.
Sentralstyret vedtar retningslinjer som utdyper denne bestemmelsen.

Fotnote 7

§§ 14.1.2 og 14.1.3 gjelder ikke for Utdanningsforbundet Oslo.

15.1 Det skal tilstrebes en kvinneandel på minst 50 % i besluttende organisasjonsledd, i fylkesdelegasjoner til landsmøtet, og i valgkomiteer.
Hvis dette ikke oppnås over klubbnivå, skal det gis begrunnet melding til nærmeste overordnede besluttende organ, som kan kreve omvalg.

15.2 Ingen medlemsgruppe skal alene kunne ha mer enn 50 % av medlemmene i et besluttende organ på fylkesnivå og over dette.

15.2.1 De fem medlemsgruppene skal være representert i sentralstyret. Det skal være minst én lederrepresentant i sentralstyret.

15.2.2 Alle medlemsgrupper skal så sant det er mulig, være representert i fylkes- og lokallagsstyret. Det skal være minst én lederrepresentant i fylkes- og lokallagsstyret.

16.1 Tillitsvalgte etter hovedavtalene velges normalt av og blant medlemmene innenfor gjeldende avtaleområde ved den enkelte virksomhet (kommune, fylkeskommune, statsetat o.a.) og driftsenhet (arbeidsplass).

16.2 Valg av tillitsvalgte etter hovedavtalene skjer i egne valg organisert av styret på det aktuelle nivået. Valg av hovedtillitsvalgte etter kommunal hovedavtale gjøres i forkant av valgene på årsmøter i lokallag/fylkeslag. Valg av tillitsvalgt på klubbnivå skjer i ordinært valgmøte (jf. § 73). Valgkomiteen er ansvarlig for innstilling etter forslag fra medlemmer på gjeldende avtaleområde.

16.3 I særskilte tilfeller kan tillitsvalgte etter hovedavtalene oppnevnes av styret i lokallaget/fylkeslaget eller av sentralstyret.

16.4 Tillitsvalgte etter hovedavtalene velges for samme periode som organisasjonstillitsvalgte på samme nivå, så sant dette ikke er i strid med gjeldende hovedavtale.

16.5 Én tillitsvalgt etter kommunal hovedavtale skal ha fulle rettigheter i fylkes- og lokallagsstyret. Andre tillitsvalgte etter hovedavtalene har møte- og talerett i styret på sitt nivå. Tillitsvalgte etter hovedavtale på arbeidsplassnivå skal være klubbleder.

Styremedlemmer på fylkes- og sentralnivå kan ikke gjenvelges i samme verv dersom vedkommende har fungert i vervet i tolv år.

Sentralstyret fastsetter saksbehandlingsregler. Reglene skal blant annet ivareta bestemmelser om klagerett, tjenestevei, saksbehandling, habilitet, representativitet, mistillit.

18.1 Sentralstyret ansetter leder av Utdanningsforbundets sentrale sekretariat, og delegerer de nødvendige fullmakter til denne.

18.2 Sekretariatets leder har ansvar for saks-forberedelse med innstilling for sentralstyret når ikke sentralstyret har bestemt noe annet.

19.1 Utdanningsforbundet utgir medlemsblad.

19.2 Ansvarlig redaktør tilsettes av sentralstyret og har rettigheter og plikter i samsvar med redaktørplakaten og andre etiske retningslinjer som gjelder for norsk presse. Sentralstyret fastsetter formålsparagraf, som er forpliktende for redaktøren.

19.3 Sentralstyret er styre for medlemsbladet.

20.1 Landsmøtet fastsetter kontingentsatser for landsmøteperioden. Representantskapet kan regulere kontingenttrekket med inntil 0,1 prosentenheter av kontingentgrunnlaget, jf. § 29.1.4.1.

20.2 Landsmøtet vedtar prosentvis fordeling av kontingenten til fondsoppbygging og mellom organisasjonsnivåene,

20.3 Representantskapet fastsetter kriterier for innbyrdes fordeling av kontingent innenfor organisasjonsnivåene,

20.4 Sentralstyret har anledning til å skrive ut ekstrakontingent innenfor rammer fastsatt av landsmøtet, når situasjonen gjør det nødvendig.

20.5 All kontingent skal kreves inn av organisasjonen sentralt.

21.1 Tilskudd til fondet ytes som en prosentandel av kontingentinntektene, fastsatt av landsmøtet.

21.2 Fondets kapital kan bare belastes i direkte forbindelse med gjennomføring av aksjoner for lønns- og arbeidsvilkår, for å støtte tilsvarende aksjoner iverksatt av andre organisasjoner eller for å iverksette andre tiltak som kan bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.

21.3 Landsmøtet fastsetter statutter for Utdanningsforbundets fond.

22.1 Sentralstyret kan, i forbindelse med arbeidstvister, pålegge medlemmene å delta i hel eller delvis arbeidsnedleggelse eller i andre former for arbeidskamp.

22.2 Sentralstyret kan nekte medlemmer i Utdanningsforbundet å søke eller motta tilsetting i stillinger hvor lønn, arbeidsvilkår, rettslig stilling eller andre forhold er utilfredsstillende.

Lenke til § 22 ARBEIDSNEDLEGGELSE OG BLOKADE

23.1 Sentralstyret kan godkjenne strukturforsøk på fylkes-, lokal- eller arbeidsplassnivå. Slike forsøk må være tilrådd med 2/3 flertall i årsmøtet eller i annet forum som er representativt for dem som berøres av forsøket. Sentralstyret fastsetter nærmere regler for saksbehandling ved slike forsøk.

23.2 Representantskapet eller landsmøtet kan, med 2/3 flertall, vedta strukturforsøk på sentralt nivå eller som omfatter flere fylkeslag. Forsøk sentralt må være avgrenset til resten av landsmøteperioden. Forsøk som gjelder lokallag eller ett eller flere fylkeslag, må være avgrenset til resten av årsmøteperioden, eller forlenget til å gjelde ut landsmøteperioden.

23.3 Sentralstyret kan, med 2/3 flertall, dispensere fra disse vedtektene når det gjelder forhold på fylkesnivå og under. Representantskapet kan, med 2/3 flertall, dispensere fra disse vedtektene når det gjelder forhold som omfatter sentralt nivå eller mer enn ett fylkeslag. Slik dispensasjon gis for en avgrenset periode. Sentralstyret kan fastsette nærmere regler for saksbehandling ved slike saker.

24.1 Endring av disse vedtektene kan bare vedtas av et landsmøte.

24.2 Vedtak om endring av vedtektene krever minst 2/3 flertall av delegatene.

24.3 Vedtak om endring av vedtektene har øyeblikkelig virkning, så sant ikke annet framkommer i vedtaket.

24.4 Fotnotene til vedtektene har samme vedtektsstatus som formuleringer i selve paragrafene.

25.1 Forslag om tilknytning til eller endring i tilknytning til hovedorganisasjon skal behandles av et landsmøte.

25.2 Vedtak fattes med 2/3 flertall av det samlede antall landsmøterepresentanter.

26.1 Forslag om fusjon med andre organisasjoner skal behandles av et landsmøte.

26.2 Vedtak om fusjon krever 2/3 flertall av det samlede antall landsmøterepresentanter.

26.3 Når vedtak om fusjon er fattet, kan ordinært landsmøte fritas for vedtektsfestede oppgaver i henhold til § 29.

27.1 Oppløsning av Utdanningsforbundet kan bare skje når minst 2/3 av avgitte stemmer i uravstemning blant medlemmene støtter forslag om dette, og etter at et påfølgende landsmøte har gjort vedtak om oppløsning med 2/3 flertall.

27.2 Dersom oppløsning blir vedtatt, fatter landsmøtet vedtak om hvordan Utdanningsforbundets midler skal disponeres.

B Del 2: Organisasjonens styringsorganer

B1 Landsplan

28.1 Landsmøtet er Utdanningsforbundets høyeste myndighet.

28.2 Landsmøtet består av 193 delegater, som omfatter de 13 medlemmene av sentralstyret og 180 delegater valgt av fylkeslagene for landsmøteperioden. Delegasjonene skal settes sammen slik at en totalt oppfyller gjeldende kvoteringsregler, jf. § 15.

28.3 Maksimalt 60 delegatplasser fordeles likt mellom fylkeslagene, deretter fordeles de øvrige delegatplassene forholdsvis etter medlemstallet i de enkelte fylkeslagene pr. 1. januar i landsmøteåret.

28.4 Landsmøtet er beslutningsdyktig når minst 2/3 av delegatene er til stede.

28.5 Fast møtende varamedlemmer av sentralstyret innkalles med tale- og forslagsrett. I tillegg innkalles én representant for Sami lávdegoddi / samisk utvalg, tre representanter for studentorganisasjonen og tre representanter for det sentrale pensjonistrådet, alle med tale- og forslagsrett. I tillegg innkalles kontrollkomiteen. Kontrollkomiteens leder eller annen representant for komiteen har talerett i saker som gjelder melding og regnskap.
Stemmerett har bare de valgte delegatene og sentralstyret, men sentralstyret har likevel ikke stemmerett i saker nevnt i § 29.1.2.

28.6 Sentralstyret kan innby andre som observatører. For øvrig har alle medlemmer i organisasjonen rett til å være til stede som observatører med de rettigheter som følger av møtereglementet.

28.7 Ordinært landsmøte blir holdt hvert fjerde år innenfor perioden 20. oktober–20. november.

28.8 Melding om saker som ønskes tatt opp på landsmøtet, må være sendt sentralstyret gjennom et fylkesstyre. Med saken skal følge en anbefaling fra fylkesstyret om videre behandling og innstilling til vedtak.

28.9 Følgende frister gjelder for ordinært landsmøte:
1. april: Sentralstyret skal kunngjøre tid og sted for landsmøtet. Sammen med kunngjøringen skal det følge et foreløpig forslag til sakliste.
1. juni: Saker som fylkeslagene ønsker behandlet på landsmøtet, og forslag til endringer av vedtektene, skal være meldt til sentralstyret.
10 uker før landsmøtet: Sentralstyret skal kunngjøre endelig forslag til sakliste for landsmøtet.
6 uker før landsmøtet: Sentralstyret skal kunngjøre endelig innstilling til vedtak i saker som legges fram for landsmøtet, herunder forslag til endringer i vedtektene8.
4 uker før landsmøtet: Kunngjøring av innstillinger til landsmøtesak om valg, jf. § 29.3

Fotnote 8

Gjelder ikke resolusjoner

29.1 Landsmøtet skal:

29.1.1 behandle sak om konstituering, møte- og valgreglement.

29.1.2 behandle melding og regnskap fra sentralstyret.

29.1.3 behandle politiske saker av overordnet betydning.

29.1.4 fastsette medlemskontingenten.

29.1.5 fastsette prosentvis fordeling av kontingentmidler mellom sentralt nivå, fylkesnivå (inkludert Oslo), lokallagsnivå (inkludert klubbnivå) og Utdanningsforbundets fond.

29.1.6 behandle saker innmeldt fra fylkeslag og andre saker som sentralstyret legger fram, jf. § 28.8.

29.1.7 gjennomføre følgende valg:

29.1.7.1 valg av leder og en eller to nestledere i sentralstyret, jf. § 33.2.

29.1.7.2 valg av styremedlemmer og varamedlemmer til sentralstyret, jf. § 33.2.

29.1.7.3 valg av representanter med personlige vararepresentanter til representantskapet, jf. § 31.1.

29.1.7.4 valg av kontrollkomité, jf. § 41.1.

29.1.7.5 valg av valgkomité, jf. § 36.1.

Andre saker som krever landsmøtebehandling dersom det foreligger forslag:

29.1.8 behandle forslag til endringer av vedtektene, jf. § 24.

29.1.9 behandle forslag til endringer i statutter for Utdanningsforbundets fond, jf. § 21.

29.1.10 behandle forslag til endringer i retningslinjer for arbeidet i kontrollkomiteen, jf. § 41.

29.1.11 Forslag om tilknytning til hovedorganisasjon, eventuell fusjon eller oppløsning.

29.2 Valg etter §§ 29.1.7.1–29.1.7.4 skjer etter innstilling fra valgkomiteen. Valg etter § 29.1.6.5 skjer etter innstilling fra sentralstyret.

29.3 Alle valg skjer for landsmøteperioden, dvs. fra 1. januar påfølgende år.

29.4 Landsmøtet kan med 2/3 flertall av det samlede antall delegater vedta å behandle saker9 som ikke er satt opp på saklisten. Vedtak i slike saker krever også 2/3 flertall.

Fotnote 9

Gjelder ikke forslag til endring av vedtekter

30.1 Ekstraordinært landsmøte kan kalles inn når sentralstyret eller representantskapet finner det nødvendig, eller når minst 1/4 av fylkesstyrene krever det.

30.2 Ekstraordinært landsmøte skal, så langt råd er, kunngjøres med minst én måneds varsel.

30.3 Ekstraordinært landsmøte skal bare behandle de sakene som er nevnt i innkallingen.

31.1 Representantskapet består av 59 representanter. Dette tallet inkluderer sentralstyret og fylkeslederne. De øvrige representantene velges av landsmøtet. Alle fylkeslag skal være representert blant disse, og de skal representere ulike medlemsgrupper og nivå. Representantskapet skal samlet sett reflektere bredden i organisasjonen.

31.2 Sentralstyrets varamedlemmer og fylkesnestleder er varamedlemmer for hhv. sentralstyret og fylkesleder i representantskapet. Landsmøtet velger personlige varamedlemmer for øvrige representantskapsmedlemmer.

31.3 Representantskapet er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av representantene er til stede.

31.4 Fast møtende varamedlemmer av sentralstyret innkalles med tale- og forslagsrett. I tillegg innkalles én representant for Sami lávdegoddi / samisk utvalg, to representanter for studentorganisasjonen og to representanter for det sentrale pensjonistrådet, alle med tale- og forslagsrett. I tillegg innkalles kontrollkomiteen. Kontrollkomiteens leder eller annen representant for komiteen har talerett i saker som gjelder regnskap eller som ellers ligger innenfor komiteens virkeområde, jf. §§ 41.2 og 41.3.
Stemmerett har bare medlemmene av representantskapet, jf. § 31.1. Sentralstyret har likevel ikke stemmerett i saker nevnt i § 32.1.2. Sentralstyret kan innby andre som observatører.

31.5 Representantskapet innkalles minimum to ganger i året og ellers ved behov.

32.1 Representantskapet skal:

32.1.1 behandle saker av overordnet og prinsipiell betydning.

32.1.2 behandle årsregnskap fra sentralstyret.

32.1.3 uttale seg om sentralstyrets budsjett.

32.1.4 fastsette kriterier for fordeling av midler innenfor organisasjonsnivåene.

32.1.5 fastsette prinsipper og rammer for lønns- og kompensasjonsordninger for organisasjonstillitsvalgte etter disse vedtektene.

32.1.6 vedta strukturforsøk på sentralt nivå eller som omfatter flere fylkeslag, jf. § 23.

32.1.7 behandle saker sendt inn av fylkeslagene.

32.1.8 behandle sentralstyrets handlingsplaner.

32.2 Representantskapet velger ny nestleder blant medlemmene av sentralstyret, dersom leder eller nestleder må erstattes i valgperioden.

32.3 Representantskapet kan med flertall av de avgitte stemmene vedta å behandle saker som ikke er satt opp på saklisten.

33.1 Sentralstyret er Utdanningsforbundets øverste utøvende myndighet og handler med ansvar overfor representantskap og landsmøte.

33.2 Sentralstyret har 13 medlemmer. Dette tallet omfatter leder, én eller to nestledere, og øvrige styremedlemmer, alle valgt etter gjeldende kvoteringsregler, jf. § 15.
I tillegg velges tre fast møtende varamedlemmer og fem øvrige varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Hvis landsmøtet velger to nestledere, skal disse rangeres som 1. og 2. nestleder.

33.3 Fast møtende varamedlemmer av sentralstyret innkalles med tale- og forslagsrett. I tillegg innkalles en representant fra studentorganisasjonen og fra sentralt pensjonistråd, fortrinnsvis leder, med tale- og forslagsrett.
Sentralstyret kan innvilge møte- og talerett til andre i tilfeller der det er ønskelig å styrke styrets kompetanse på et område. Sentralstyret kan innby andre som observatører.

33.4 Sentralstyret velger et arbeidsutvalg blant sine medlemmer og fastsetter fullmakter for dette.

33.5 Sentralstyret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede.

Sentralstyret skal:
34.1 lede den politiske virksomheten i Utdanningsforbundet i landsmøteperioden.
34.2 utarbeide årsbudsjett.
34.3 disponere midler og fond innenfor rammen av vedtekter og vedtak i landsmøte og representantskap.
34.4 utforme Utdanningsforbundets standpunkter i politiske spørsmål.
34.5 legge fram årsregnskap for representantskapet. Regnskapet skal være revidert av statsautorisert revisor og forelagt kontrollkomiteen.
34.6 innkalle til og forberede saker med innstilling til landsmøter og møter i representantskapet.
34.7 behandle forslag og henvendelser fra organisasjonens underliggende ledd og rådgivende organer.
34.8 tilsette personale i sekretariatene. Sentralstyret kan delegere tilsettingsmyndighet til leder av sentralt sekretariat.
34.9 fastsette vedtektsfestede retningslinjer, bl.a. for arbeidet i utvalg, råd, fora og arbeidsgrupper, samt andre retningslinjer etter behov.
34.10 oppnevne medlemmer til utvalg, råd og fora under sentralstyret.
34.11 fastsette egne lønns- og kompensasjonsordninger innenfor rammer fastsatt av representantskapet.

35.1 Dersom et medlem av sentralstyret trer ut for seks måneder eller mer, og dette fører til at bestemmelsene i § 15.2 om representasjon fra medlemsgrupper ikke kan overholdes, trer det høyest prioriterte varamedlemmet fra den aktuelle medlemsgruppen inn dersom det er valgt varamedlem(mer) fra denne medlemsgruppen.

35.2 Dersom et fast møtende varamedlem trer ut av vervet, eller det etter opprykk av varamedlem er færre enn tre møtende varamedlemmer, trer det høyest prioriterte ikke-møtende varamedlem inn som møtende varamedlem.

36.1 Landsmøtet velger en valgkomité med 11 medlemmer, og med sammensetning i samsvar med kvoteringsreglene, som gjelder for sentralstyret, jf. § 15.
Det velges i tillegg minst fem varamedlemmer i prioritert rekkefølge.

36.2 Valgkomiteen konstituerer seg selv og velger et arbeidsutvalg.

36.3 Valgkomiteen har ansvar for å fremme forslag til alle valg på landsmøtet, med unntak av forslag til ny valgkomité.

38.1 Sentralstyret oppnevner følgende faste rådgivende utvalg. Utvalgene skal ledes av et sentralstyremedlem og for øvrig settes sammen med medlemmer fra ulike medlemsgrupper, arbeids- og avtaleområder, tillitsvalgtfunksjoner og nivåer i organisasjonsstrukturen:

38.1.1 Utvalg for lønns- og arbeidsvilkår.

38.1.2 Utvalg for utdanningspolitikk.

38.1.3 Sami lávdegoddi / samisk utvalg.

38.1.4 Utvalg for organisasjonsutvikling.

38.1.5 Utvalg for likestilling og mangfold.

38.2 Sentralstyret oppnevner et fast lederråd. Rådet skal ledes av en lederrepresentant i sentralstyret, og består for øvrig av en lederrepresentant fra hvert fylkesstyre. Sentralstyret kan supplere rådet med ledermedlemmer fra ulike medlemsgrupper og avtaleområder.

38.3 Sentralstyret oppnevner medlemmene i utvalg og råd etter forslag fra fylkeslagene.

38.4 Sentralstyret oppnevner fagfora etter behov. Fagforaene skal uttale seg om saker de får seg forelagt og holde seg løpende orientert om utviklingen innenfor sitt fagfelt.

38.5 Sentralstyret oppnevner et sentralt råd for pensjonistmedlemmer. Oppnevningen skal skje etter forslag fra pensjonistråd på fylkesnivå. Et sentralstyremedlem oppnevnes som kontakt for det sentrale rådet for pensjonistene.

38.6 Alle faste utvalg, råd og fora arbeider etter retningslinjer som er fastsatt av sentralstyret.

38.7 Sentralstyret kan oppnevne andre utvalg, råd og fora etter behov.
38.8 Sentralstyret oppnevner et nasjonalt nettverk for voksenopplæring.

38 A.1 Det opprettes et kontaktforum for hver av de fem medlemsgruppene, jf. § 11. Kontaktforaene ledes av et sentralstyremedlem, og består for øvrig av en representant fra hvert fylkeslag, så sant det er mulig fra den aktuelle medlemsgruppen. Sentralstyret kan supplere kontaktforaene med medlemmer fra avtaleområder som ikke er representert, med ledermedlemmer fra den aktuelle medlemsgruppen, og ellers etter behov.

38 A.2 Sentralstyret kan oppnevne andre kontaktfora etter behov.

39.1 Sentralstyret kan innkalle fylkeslederne til ledermøter.

39.2 Ledermøter er rådgivende og kan ikke fatte vedtak på vegne av organisasjonen.

40.1 Utdanningsforbundets fondsstyre består av sju medlemmer, som oppnevnes av sentralstyret og er ansvarlig overfor dette. Sentralstyret skal være representert i fondsstyret.

40.2 Fondsstyret er rådgivende overfor sentralstyret.

40.3 Fondsstyret arbeider etter retningslinjer fastsatt av sentralstyret.

40.4 Fondsstyret legger fram egen årsmelding og eget regnskap for sentralstyret. Fondsstyrets regnskap skal følge sentralstyrets årsregnskap til representantskapet.

40A.1 Utdanningsforbundets forsikringsstyre består av fem medlemmer. Medlemmene oppnevnes av sentralstyret og har et selvstendig ansvar i henhold til lover og forskrifter for forsikringsformidlingsvirksomhet. Sentralstyret skal være representert i forsikringsstyret.

40A.2 Forsikringsstyrets oppgave er å føre tilsyn med at Utdanningsforbundets forsikringsdrift skjer på en forsvarlig måte.

40A.3 Forsikringsstyret skal orientere sentralstyret årlig og ellers ved endringer som har vesentlig betydning for organisasjonens virksomhet.

41.1 Landsmøtet velger en kontrollkomité på fem medlemmer, inkludert leder og nestleder, og fem varamedlemmer. i prioritert rekkefølge.
Kontrollkomiteens medlemmer kan ikke inneha verv i fondsstyret eller i besluttende organisasjonsledd på lands-, fylkes- eller kommuneplan, jf. § 14.

41.2 Kontrollkomiteen skal påse at sentralstyret, fondsstyret, fylkesstyrene og lokallagsstyrene forvalter Utdanningsforbundets midler i samsvar med vedtekter, retningslinjer og vedtak på landsmøtet og årsmøter. Kontrollkomiteen avgir uttalelse til sentralstyrets melding til landsmøtet. Kontrollkomiteen skal hvert år avgi uttalelse til sentralstyrets årsregnskap.

41.3 Landsmøtet fastsetter nærmere retningslinjer for kontrollkomiteens arbeid.

B2 Fylkesnivå

42.1 Utdanningsforbundet er inndelt i fylkeslag – ett i hvert fylke.

42.2 Fylkeslagets navn er Utdanningsforbundet [fylkesnavn].

42.3 Fylkeslagenes struktur og virksomhet er fastsatt i vedtektene og i retningslinjer vedtatt av sentralstyret.

Alle medlemmer i Utdanningsforbundets lokallag i fylket, er medlem i fylkeslaget.10/113

Fotnote 10

Gjelder også arbeidssted med tillitsvalgt som sorterer direkte under fylkeslaget.

Fotnote 11

For Utdanningsforbundet Oslo gjelder bestemmelsene i § 56 tilsvarende.

44.1 Årsmøtet er fylkeslagets høyeste myndighet.

44.2 Årsmøtet består av fylkesstyrets medlemmer, jf. § 47.2, og maksimalt 180 delegater valgt av lokallagene12 for fylkeslagets årsmøteperiode etter den fordelingen som framkommer i melding fra fylkesstyret. Det er fylkesstyret som fatter beslutning om årsmøtets størrelse etter å ha innhentet råd fra ledermøte (§ 53). Delegasjonene skal settes sammen slik at en totalt oppfyller gjeldende kvoteringsregler. Jf. § 15.

44.3 Varamedlemmer av fylkesstyret kan innkalles med tale- og forslagsrett. I tillegg innkalles to representanter, eller én fra hvert lokallag fra studentorganisasjonen og to representanter for pensjonistrådet i fylkeslaget, med tale- og forslagsrett. I tillegg innkalles kontrollkomiteen. Én representant for komiteen har talerett i saker som gjelder melding og regnskap. Stemmerett har bare de valgte delegatene og fylkesstyrets medlemmer, sistnevnte likevel ikke i saker nevnt i § 45.1.2.

44.4 Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 2/3 av delegatene er til stede.

44.5 Ordinært årsmøte avholdes hvert fjerde år i mai.

44.6 Følgende frister gjelder for ordinært årsmøte:
15. februar: Fylkesstyret skal kunngjøre tid og sted for møtet. Sammen med kunngjøringen skal det følge et foreløpig forslag til sakliste.
15. april: Melding om valg av delegater og melding om saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, skal være sendt fylkesstyret.
To uker før årsmøtet: Endelig sakliste og dokumenter og forslag til vedtak i saker som skal behandles på årsmøtet, sendes årsmøterepresentantene.

12

For Utdanningsforbundet Oslo: «av lokallagene» gjelder ikke. Utdanningsforbundet Oslo gis fullmakt til å organisere valg av delegater slik fylkeslaget finner det hensiktsmessig, jf. likevel siste punktum i § 44.2.

Merknad: Utdanningsforbundet Oslo må se denne paragrafen i sammenheng med relevante oppgaver beskrevet under § 58.

45.1 Årsmøtet skal:

45.1.1 behandle sak om konstituering, møte- og valgreglement.

45.1.2 behandle melding og regnskap fra fylkesstyret.

45.1.3 vedta retningslinjer for arbeidet i kommende årsmøteperiode.

45.1.4 behandle sak om økonomiske rammer for kommende årsmøteperiode.

45.1.5 behandle saker innmeldt fra lokallag13 innenfor fylkeslaget og andre saker som fylkesstyret legger fram.

45.1.6 Gjennomføre følgende valg:

45.1.6.1 Valg av leder og én eller to nestledere i fylkesstyret, jf. § 47.2.

45.1.6.2 Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til fylkesstyret, jf. § 47.2.14

45.1.6.3 Valg av delegater og varadelegater til landsmøtet.

45.1.6.4 Valg av valgkomité, jf. § 50.1.

45.1.6.5 Forslag til kandidater til sentralstyret, representantskapet og sentral valgkomité.

Andre saker som krever årsmøtebehandling dersom det foreligger forslag:

45.1.7 Valg av alternativer innenfor vedtektene.

45.2 Valg skjer etter innstilling fra valgkomiteen, unntatt valg etter § 45.1.6.4 som skjer etter innstilling fra fylkesstyret. Nominasjon etter § 45.1.6.5 skjer etter innstilling fra fylkesstyret.

45.3 Alle valg er for årsmøteperioden, dvs. fra 1. august samme år.

45.4 Årsmøtet kan med 2/3 flertall av det samlede antall delegater vedta å behandle saker som ikke er satt opp på saklisten. Vedtak i slike saker krever også 2/3 flertall.

Fotnote 13

For Utdanningsforbundet Oslo: «lokallag» erstattes med «klubber».

Fotnote 14

Fylkesårsmøtet kan velge kontaktpersoner for en eller flere medlemsgrupper forut for valg av resterende fylkesstyremedlemmer.

46.1 Ekstraordinært årsmøte kan kalles inn når fylkesstyret finner det nødvendig, eller når minst 1/4 av lokallagsstyrene15 krever det.

46.2 Ekstraordinært årsmøte skal, så langt råd er, kunngjøres med minst én måneds varsel.

46.3 Ekstraordinært årsmøte skal bare behandle de sakene som er nevnt i innkallingen til årsmøtet.

Fotnote 15

For Utdanningsforbundet Oslo: «lokallagsstyrene» erstattes med «klubbene».

47.1 Fylkesstyret er øverste utøvende myndighet i fylkeslaget og handler med ansvar overfor årsmøtet.

47.2 Fylkesstyret har inntil 15 medlemmer. Dette tallet omfatter leder, en eller to nestledere, og det antall styremedlemmer årsmøtet bestemmer. Dette tallet omfatter også én tillitsvalgt etter kommunal hovedavtale. Denne skal ha fulle rettigheter. Jf. for øvrig § 16.5. Dersom fylkesårsmøtet velger to nestledere, skal de rangeres som 1. og 2. nestleder. I tillegg velges minst fem varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Samtlige valg på årsmøtet gjøres etter gjeldende kvoteringsregler, jf. § 15.

47.3 Varamedlemmene av fylkesstyret kan innkalles med tale- og forslagsrett. I tillegg innkalles én representant for studentorganisasjonen med tale- og forslagsrett. Én representant for pensjonistrådet innkalles med tale- og forslagsrett. Fylkesstyret kan innvilge møte- og talerett til andre i tilfeller der det er ønskelig å styrke styrets kompetanse på et område. Fylkesstyret kan innby andre som observatører.

47.4 Fylkesstyret velger blant sine medlemmer et arbeidsutvalg og fastsetter fullmakter for dette.

47.5 Fylkesstyret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede.

47.6 Fylkesstyret velger ny nestleder blant sine medlemmer dersom leder eller nestleder må erstattes i valgperioden.

Fylkesstyret skal:

48.1 lede den politiske virksomheten i fylkeslaget i årsmøteperioden.

48.2 utarbeide årsbudsjett.

48.3 disponere fylkeslagets midler innenfor rammen av vedtekter og vedtak i overordnede organer.

48.4 utarbeide årsmelding og regnskap. Regnskapet skal revideres av statsautorisert revisor og forelegges kontrollkomiteen.

48.5 innkalle til og forberede saker med innstilling til årsmøter.

48.6 behandle forslag og henvendelser fra organisasjonens underliggende ledd og rådgivende organer, samt henvendelser fra overordnede ledd.

48.7 oppnevne medlemmer til utvalg, råd og fora under fylkesstyret.

48.8 fastsette egne lønns- og kompensasjonsordninger innenfor rammer fastsatt av representantskapet, jf. § 32.1.5.

48.9 lede opplæringen av tillitsvalgte innenfor fylkeslaget.

Dersom et medlem av fylkesstyret trer ut for seks måneder eller mer, og dette fører til at en medlemsgruppe mister sin representasjon i fylkesstyret, trer det høyest prioriterte varamedlemmet fra den aktuelle medlemsgruppen inn dersom det er valgt varamedlem(mer) fra denne medlemsgruppen.

50.1 Årsmøtet velger en valgkomité som har samme antall medlemmer som fylkesstyret, med fradrag av leder og nestleder, og er sammensatt i samsvar med gjeldende kvoteringsregler, jf. § 15. Årsmøtet velger varamedlemmer til valgkomiteen i prioritert rekkefølge. Valgkomiteen konstituerer seg selv og velger et arbeidsutvalg.

50.2 Valgkomiteen har ansvar for å fremme forslag til alle valg på årsmøtet, med unntak av forslag til ny valgkomité.
Komiteen har også ansvar for å fremme forslag til valg av hovedtillitsvalgte i fylkeskommunen.

Fylkesstyret skal opprette egne forhandlingsutvalg på aktuelle tariffområder. Medlemmene på det avtaleområdet det skal forhandles for, skal til vanlig ha flertall i utvalget. Utvalget ledes normalt av tillitsvalgte etter hovedavtalen.

52.1 Fylkesstyret kan oppnevne rådgivende utvalg, råd og fora etter behov. Fylkesstyret skal være representert i utvalg som oppnevnes for hele årsmøteperioden.

52.2 Fylkesstyret oppnevner et fast lederråd. Rådet skal ledes av en lederrepresentant fra fylkesstyret, og for øvrig settes sammen av lederrepresentanter fra ulike virksomhetsområder og avtaleområder.

52.3 Fylkesstyret skal oppnevne et råd for pensjonistmedlemmer innenfor fylkeslaget. Oppnevningen skal skje etter forslag fra pensjonistråd eller lokallagsstyrer. Et fylkesstyremedlem oppnevnes som kontakt for pensjonistene i fylket.

53.1 Fylkesstyret skal innkalle lokallagslederne16 til ledermøter.

53.2 Ledermøter er rådgivende og kan ikke fatte vedtak på vegne av organisasjonen.

Fotnote 16

Utdanningsforbundet Oslo gis fullmakt til å organisere ledermøter slik fylkeslaget finner det hensiktsmessig.

§ 54 UTGÅR

B3 Kommunenivå

Utdanningsforbundet Oslo er et fylkeslag som også ivaretar lokallagsfullmakter. Fylkeslaget gis fullmakter til å organisere medlemsgrupper etter bydeler der en finner det hensiktsmessig. Utdanningsforbundet Oslo gis dessuten fullmakt til å ivareta relevante oppgaver beskrevet i §§ 55–68 (lokallag).

55.1 Utdanningsforbundet er inndelt i lokallag – ett i hver kommune.

55.2 Lokallagets navn er normalt Utdanningsforbundet [kommunenavn].

55.3 Lokallagets struktur og virksomhet er fastsatt i disse vedtektene og i retningslinjer vedtatt av sentralstyret.

56.1 Alle medlemmer i Utdanningsforbundet som har hovedansettelsesforhold på et arbeidssted som tilhører lokallaget, er medlem av lokallaget17.

56.2 Medlemmer som blir uten arbeid, beholder medlemskapet i lokallaget. Disse medlemmene kan selv velge å bli medlem i lokallaget der de har sin bostedsadresse. Denne bestemmelsen gjelder også medlemmer som har gått av med pensjon18.

56.3 Medlemmer som ikke har vært i arbeid, har medlemskap i lokallaget i bostedskommunen. Medlemmer som har permisjon for å utøve tillitsverv i eller på vegne av Utdanningsforbundet, er medlemmer av det lokallaget de kommer fra.

56.4 Sentralstyret kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i §§ 56.1–56.3.

Fotnote 17

Dersom medlemmer er organisert på en arbeidsplass som er fysisk atskilt fra resten av virksomheten/driftsenheten, og det på denne arbeidsplassen finnes oppgaver som ivaretas av en arbeidsgiverrepresentant, skal de innenfor Utdanningsforbundets struktur tilhøre lokallaget og fylkeslaget i den kommunen og det fylket der arbeidsplassen ligger. Dersom medlemmene lokalt i slike tilfeller ønsker en tilknytning til det lokallaget/fylkeslaget der (overordnet) tillitsvalgt eller hovedtillitsvalgt har sin tilknytning, kan fylkesstyret / sentralstyrets arbeidsutvalg etter søknad innvilge slik tilknytning. I de tilfeller der fylkesstyret fatter slikt vedtak, skal sentralleddet informeres.

Fotnote 18

Jf. fotnote til § 3.1.4.

57.1 Årsmøtet er lokallagets høyeste myndighet.

57.2 Alle medlemmer av lokallaget kan møte på årsmøtet med tale-, forslags- og stemmerett. Dersom lokallaget har 800 medlemmer eller flere, kan årsmøtet vedta å gjennomføre delegatårsmøter. Årsmøtet vedtar antall delegater til neste årsmøte.

57.3 Ordinært årsmøte avholdes normalt hvert år innen utgangen av april, unntatt i år med fylkesårsmøter. Da avholdes årsmøtet innen utgangen av mars. Etter årsmøtevedtak kan årsmøtene avholdes hvert 2. år.

57.4 Følgende frister gjelder for ordinært årsmøte:
15. februar (15. januar i år med fylkesårsmøte): Lokallagsstyret skal kunngjøre tid og sted for møtet. Sammen med kunngjøringen skal det følge et foreløpig forslag til sakliste, med frist for å melde saker som ønskes tatt opp på årsmøtet.
To uker før årsmøtet: Endelig sakliste og dokumenter og forslag til vedtak i saker som skal behandles på årsmøtet, sendes klubber og medlemmer.

58.1 Årsmøtet skal:

58.1.1 behandle sak om konstituering, møte- og valgreglement.

58.1.2 behandle melding og regnskap fra lokallagsstyret.

58.1.3 vedta retningslinjer for arbeidet i påfølgende årsmøteperiode.

58.1.4 behandle budsjett.

58.1.5 behandle saker innmeldt fra medlemmer og klubber innenfor lokallaget, og andre saker som lokallagsstyret legger fram.

58.1.6 Gjennomføre følgende valg:

58.1.6.1 Valg av leder og nestleder i lokallagsstyret, jf. § 61.2.

58.1.6.2 valg av medlemmer og varamedlemmer til lokallagsstyret, jf. § 61.2.

58.1.6.3 valg av valgkomité, jf. § 64.1.

58.1.7 valg av alternativer innenfor vedtektene.

58.2 valg skjer etter innstilling fra valgkomiteen, unntatt valg etter § 58.1.6.3, som skjer etter innstilling fra lokallagsstyret.

58.3 Alle valg skjer normalt for to år med virkning fra 1. august samme år.

58.4 I år med årsmøte i fylkeslaget skal lokallagets årsmøte også:

58.4.1 behandle saker som er satt opp på saklisten til fylkeslagets årsmøte.

58.4.2 velge delegater og varadelegater til fylkeslagets årsmøte.

58.4.3 foreslå kandidater til fylkesstyret og til valgkomiteen i fylkeslaget.

58.5 Årsmøtet kan med 2/3 flertall vedta å behandle saker som ikke er satt opp på saklisten. Vedtak i slike saker krever også 2/3 flertall.

60.1 Ekstraordinært årsmøte kan kalles inn når lokallagsstyret finner det nødvendig, eller når minst 1/4 av klubbene krever det.

60.2 Ekstraordinært årsmøte skal, så langt råd er, kunngjøres med minst én måneds varsel.

60.3 Ekstraordinært årsmøte skal bare behandle de sakene som er nevnt i innkallingen til årsmøtet.

61.1 Lokallagsstyret er øverste utøvende myndighet i lokallaget og handler med ansvar overfor årsmøtet.

61.2 Lokallagsstyret har inntil ni medlemmer19. Dette tallet omfatter leder, nestleder og det antall styremedlemmer årsmøtet bestemmer. Dette tallet omfatter én tillitsvalgt etter kommunal hovedavtale. Denne skal ha fulle rettigheter. Jf. for øvrig § 16.5. I tillegg velges minst tre varamedlemmer i prioritert rekkefølge.

61.3 Varamedlemmer av lokallagsstyret kan innkalles med tale- og forslagsrett. I lokallag med utdanningsinstitusjon med lærerutdanning innkalles én representant for studentorganisasjonen med tale- og forslagsrett. Der det er oppnevnt et pensjonistråd innkalles en representant med tale- og forslagsrett. Lokallagsstyret kan innvilge møte- og talerett til andre i tilfeller der det er ønskelig å styrke styrets kompetanse på et område.

61.4 Varamedlemmer får stemmerett i den rekkefølgen de er valgt, uavhengig av hvilket medlem som melder forfall.

61.5 Lokallagsstyret kan velge et arbeidsutvalg blant sine medlemmer og fastsetter eventuelt fullmakter for dette.

61.6 Lokallagsstyret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede.

61.7 Lokallagsstyret velger ny nestleder blant sine medlemmer, dersom leder eller nestleder må erstattes i valgperioden.

Fotnote 19

Lokallag med mer enn 1000 medlemmer kan ha inntil 11 styremedlemmer.

Lokallagsstyret skal:

62.1 lede den politiske virksomheten i lokallaget i årsmøteperioden.

62.2 utarbeide budsjett.

62.3 disponere lokallagets midler innenfor rammen av vedtekter og vedtak i overordnede organer.

62.4 hvert år legge fram for fylkesstyret årsmelding og regnskap. Regnskapet skal være revidert av offentlig godkjent revisor.

62.5 innkalle til og forberede saker med innstilling til årsmøter.

62.6 behandle forslag og henvendelser fra medlemmer, klubber og rådgivende organer, samt henvendelser fra overordnede ledd.

62.7 oppnevne medlemmer til eventuelle utvalg, råd og fora under lokallagsstyret.
62.8 bistå fylkesstyret i opplæring av egne tillitsvalgte innenfor lokallaget.

Dersom et medlem av lokallagsstyret trer ut for seks måneder eller mer, og dette fører til at en medlemsgruppe mister sin representasjon i lokallagsstyret, trer det høyest prioriterte varamedlemmet fra den aktuelle medlemsgruppen inn dersom det er valgt varamedlem(mer) fra denne gruppen.

64.1 Årsmøtet velger en valgkomité med minimum tre medlemmer, samt varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Valgkomiteen er sammensatt i samsvar med gjeldende kvoteringsregler, jf. § 15. Valgkomiteen konstituerer seg selv, eventuelt med et arbeidsutvalg.

64.2 Valgkomiteen har ansvar for å fremme forslag til alle årsmøtevalg, med unntak av forslag til ny valgkomité. Komiteen har også ansvar for å fremme forslag til valg av hovedtillitsvalgte i kommunen.

Lokallagsstyret skal opprette egne forhandlingsutvalg på aktuelle avtaleområder. Medlemmene på det avtaleområdet det skal forhandles for, skal til vanlig ha flertall i utvalget, som normalt ledes av tillitsvalgte etter hovedavtalen.

66.1 Lokallagsstyret kan oppnevne utvalg, råd og fora etter behov.

66.2 Lokallagsstyret kan oppnevne et råd for pensjonistmedlemmer innenfor lokallaget. Oppnevningen bør skje i samråd med pensjonister innenfor lokallaget. Det skal oppnevnes et styremedlem i lokallaget som er ansvarlig for pensjonistarbeidet.

Lokallagsstyret kan innkalle klubblederne til ledermøter. Ledermøter er rådgivende og kan ikke fatte vedtak på vegne av organisasjonen.

Lokallagsstyret i kommunelag har ansvar for å etablere møteplasser for alle medlemmer av Utdanningsforbundet.

B4 Arbeidsplassnivå

69.1 Utdanningsforbundets medlemmer på en arbeidsplass utgjør en klubb. Der det er ønskelig eller mulig, kan to eller flere arbeidsplasser utgjøre en klubb.

69.2 Klubbens navn er normalt Utdanningsforbundet [arbeidsplassens navn].

69.3 Der forholdene ligger til rette for det, og i alle klubber med minst 10 medlemmer, skal det til vanlig velges et klubbstyre, som ledes av den tillitsvalgte.

69.4 Klubbens struktur og virksomhet er fastsatt i vedtektene og i retningslinjer vedtatt av sentralstyret.

Alle yrkesaktive medlemmer er tilknyttet en klubb.

71.1 Alle medlemmer i klubben har rett til å delta på klubbmøter.

71.2 Medlemmer i stilling som arbeidsgivers representant deltar i klubben, unntatt i behandling av saker som er forberedelse til møter etter medbestemmelsesdelen i hovedavtalene.

71.3 Den tillitsvalgte / klubbstyret innkaller til klubbmøte når det er nødvendig, eller når minst 1/3 av medlemmene ber om det.

72.1 Klubben skal være en møteplass der alle medlemmer har direkte innvirkning på de politiske prosessene og på valg av tillitsvalgte.
72.2 Medlemmene av klubben skal gi den tillitsvalgte / klubbstyret råd i de sakene klubben får seg forelagt.
72.3 Klubben skal behandle saker som legges fram i samsvar med vedtektene.

73.1 Valgmøter og andre klubbmøter som skal gjøre bindende vedtak, skal innkalles med minst to dagers varsel.

73.2 Ordinære valgmøter i klubben avholdes hvert år innen 15. mai. Valg i klubben gjelder normalt for to år fra 1. august. Klubben kan velge en valgkomité, etter forslag fra klubbstyret. Valgkomiteen fremmer forslag til valg av tillitsvalgte og klubbstyre.

73.3 Klubben kan foreslå delegater til fylkesårsmøte og kandidater til lokallagsstyre.20

Fotnote 20

For Utdanningsforbundet Oslo: «lokallagsstyret» erstattes med «fylkesstyret».

74.1 Det skal velges tillitsvalgt på alle arbeidsplasser. I tillegg kan det velges varatillitsvalgt og klubbstyre der forholdene ligger til rette for det.

74.2 Klubbstyret er klubbens utøvende myndighet og handler med ansvar overfor klubben. Der det ikke velges klubbstyre, ivaretar den tillitsvalgte disse fullmaktene.

74.3 Tillitsvalgte og klubbstyre arbeider etter retningslinjer fastsatt av sentralstyret.

75.1 Den tillitsvalgte skal ivareta medlemmenes interesser overfor arbeidsgivers representant på stedet og være bindeledd mellom klubben, eventuelt klubbstyret, og overordnede organisasjonsledd i Utdanningsforbundet.

75.2 Klubbstyret / den tillitsvalgte skal:

75.2.1 lede Utdanningsforbundets arbeid i klubben etter disse vedtektene og retningslinjer fastsatt av sentralstyret.

75.2.2 drøfte saker som skal behandles av de besluttende organene på arbeidsplassen, eventuelt forberede slike saker for drøfting i klubbmøte.

75.2.3 behandle og eventuelt videresende saker fra medlemmene i klubben eller andre organisasjonsledd.

75.2.4 informere medlemmene i klubben om arbeidet i klubbstyret.