Lokallagets arbeid med kommuneøkonomi

Kommuneøkonomien setter rammene for driften av kommunene. Derfor kan vi fastslå at kvaliteten på tilbudet til barn og unge, og arbeidsmiljøet til medlemmene våre, henger nøye sammen med kommuneøkonomien og hvordan pengene blir fordelt på de ulike sektorene i kommunen. Som tillitsvalgt i lokallaget må vi derfor jobbe aktivt med å forstå og påvirke arbeidet med kommunebudsjettene.

Prosessene rundt kommunebudsjettene foregår hele året, og ikke kun i forbindelse med budsjettvedtak på slutten av året. Derfor må lokallagets arbeid med å påvirke kommunebudsjettene være et kontinuerlig og målrettet arbeid. Lokallaget har påvirkningsmuligheter på flere arenaer, bl.a. i medbestemmelse, mot politikerne og mot media.

Som følge av koronapandemien har kommunene blitt påført store ekstrautgifter, som staten lover å kompensere kommunene for. Dette er en ekstradimensjon i budsjettarbeidet vi som tillitsvalgte i lokallaget må følge opp, slik at skole og barnehage får sin andel av disse ekstrabelvilgningene.

Utdanningsforbundet har laget et ressurshefte om tillitsvalgtes arbeid med kommunebudsjettene. Vi har også laget en filmsnutt som kan tjene som et minikurs i dette arbeidet.