Tilsetting og midlertidig tilsetting

For å kunne tilsettes i undervisningsstilling i grunnskolen og i den videregående skolen, må søkeren ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse.

Hva sier opplæringsloven om tilsettinger?

For å kunne tilsettes i undervisningsstilling i grunnskolen og i den videregående skolen, må søkeren ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse. Dette fremgår av opplæringsloven § 10-1.

Det er dessuten gitt nærmere forskrifter om krav til utdanning og praksis for den som skal tilsettes i undervisningsstillinger på ulike trinn og ulike skoleslag. Disse kompetansekravene finnes i kapittel 14 i forskrift til opplæringsloven.

Høyesterett kom i en nylig avsagt dom 31. oktober 2016 (HR-2016-2229-A) til at kompetansekravene i forskriften skal forstås som minimumskrav til utdanning og praksis som nevnt i lovens § 10-1. Som en følge av dommen er det en viss rettslig adgang til å vurdere søkerens personlige egnethet ved vurderingen av om søkeren oppfyller de formelle kompetansekravene.

Utdanningsforbundet mener under henvisning til Høyesteretts premisser at det kun er i de særlige tilfeller hvor en formelt kvalifisert søker helt klart har vist seg uegnet i læreryrket, at man kan se bort fra vedkommende.

De lovfestede kompetansekravene gjelder også den som skal tilsettes i undervisningsstilling i private skoler med statstilskudd, dette følger av friskolelova § 4-2.

Dersom det ikke finnes søkere med den lovbestemte kompetansen, kan en annen tilsettes midlertidig for inntil ett år, se opplæringsloven § 10-6. Det er også adgang til å bli midlertidig tilsatt på vilkår dersom det ikke finnes søkere med den lovbestemte kompetansen, jf. opplæringsloven § 10-6.

Hva sier barnehageloven om tilsettinger?

I barnehageloven §§ 17 og 18 er det gitt lovbestemte kvalifikasjoner til den som skal tilsettes som henholdsvis styrer eller pedagogisk leder. Disse bestemmelsene gjelder både offentlige og private barnehager.

Kommunen kan gi dispensasjon (det betyr gjøre unntak) fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Reglene for i hvilke tilfeller kommunen kan gjøre unntak fra utdanningskravet følger av forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Et hovedkrav for å gjøre unntak er at stillingen har vært offentlig utlyst og at det da ikke har meldt seg kvalifisert søker, men det presiseres at dette kun skal gjøres unntaksvis dersom det ikke er mulig å skaffe kvalifisert personale.

Hva menes med kvalifikasjonsprinsippet?

Etter at en stilling er lyst ut, skal den søkeren som er best kvalifisert som regel få tilbud om stillingen. Kvalifikasjonene vurderes med bakgrunn i utdanning, praksis og skikkethet. Dette er et ulovfestet prinsipp i offentlig virksomhet. Det er i tillegg lovfestet for lærere i skolen i opplæringsloven § 10-5. Siktemålet ved tilsetting av lærer er å finne frem til den eller de søkerne som etter en samlet vurdering anses best kvalifisert for de utlyste lærerstillingene. Kvalifikasjonsprinsippet er også nedfelt i en del tariffavtaler: KS og PBL.

Har jeg fortrinnsrett?

I visse situasjoner kan du som søker ha fortrinnsrett til ledig stilling. En søker som har fortrinnsrett skal tilbys ledig stilling selv om det er andre søkere som er bedre kvalifisert.

Det følger av arbeidsmiljøloven § 14-2 (1) at «arbeidstaker som er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold har fortrinnsrett til ny ansettelse i samme virksomhet, med mindre det gjelder en stilling arbeidstaker ikke er kvalifisert for.» Fortrinnsretten etter denne bestemmelsen gjelder kun dersom arbeidstaker er sagt opp på grunn av arbeidsmangel i virksomheten, og ikke i de tilfeller hvor arbeidstaker selv har sagt opp sin stilling eller er oppsagt på grunn av eget forhold.

Videre følger det av arbeidsmiljøloven § 14-2 (2) at «Fortrinnsretten gjelder også arbeidstaker som er midlertidig ansatt og som på grunn av virksomhetens forhold ikke får fortsatt ansettelse. Dette gjelder likevel ikke arbeidstaker i vikariat. Fortrinnsretten gjelder dessuten for arbeidstaker som har akseptert tilbud om redusert stilling i stedet for oppsigelse.»

Fortrinnsretten gjelder dersom arbeidstakeren har vært i arbeid i vedkommende virksomhet i minst tolv måneder av de to foregående årene, jf. § 14-2 (3). Det kreves ikke tolv måneders sammenhengende ansettelse.

Fortrinnsretten gjelder i tolv måneder fra oppsigelsesfristens utløp, jf. § 14-2 (4).

Har jeg krav på fast tilsetting?

Hovedregelen i norsk arbeidsliv, så vel i privat som i offentlig virksomhet, er at arbeidstaker skal tilsettes i faste stillinger. Dette er slått fast i arbeidsmiljøloven § 14-9 første ledd. Det er hensynet til arbeidstakers stillingsvern og forutsigbarhet og trygghet som begrunner hovedregelen om at arbeidstaker skal ansettes fast.

Unntaksvis kan arbeidstaker ansettes midlertidig. Det er arbeidsmiljøloven § 14-9 som regulerer adgangen til midlertidig tilsetting.

Dersom du er midlertidig ansatt finnes det likevel en grense for hvor lenge du som arbeidstaker kan være ansatt før du har krav på fast ansettelse. Det følger av arbeidsmiljøloven § 14-9 (6) at arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år etter første ledd bokstav a eller i mer enn tre år etter første ledd bokstav b og f, skal anses som fast ansatt slik at reglene om oppsigelse av arbeidsforhold kommer til anvendelse. Dette betyr at dersom du har vært midlertidig ansatt med hjemmel i bokstav a (arbeid av midlertidig karakter), har du krav på fast ansettelse etter fire års sammenhengende midlertidige ansettelse. Dersom du har vært ansatt med hjemmel i bokstav b (vikariat) eller bokstav f (generell midlertidig ansettelse) har du krav på fast ansettelse etter tre års sammenhengende midlertidig ansettelse.

Dersom det til lærerstilling i grunnskolen og den videregående skole, ikke er søkere som fyller de lovbestemte kompetansekravene, kan kommunen/fylkeskommunen tilsette andre. I slike tilfeller må stillingen organiseres som midlertidig, jf. opplæringsloven § 10-6. Arbeidsmiljølovens fireårs-regel, og sannsynligvis også tre-årsregelen, som nevnt i forrige avsnitt, kommer ikke til anvendelse for midlertidige stillinger etter opplæringsloven § 10-6.

 

Kan jeg klage til Sivilombudsmannen?

Dersom du mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra det offentlige, kan du klage til Sivilombudsmannen, jf. sivilombudsmannsloven § 6. For eksempel kan du klage hvis du mener å ha blitt forbigått i en tilsettingssak.

Før du klager til Sivilombudsmannen må du ha brukt alle andre klagemuligheter. Det betyr at du først må klage til det organ som har behandlet eller avgjort saken din. Dersom du ikke får medhold, må du undersøke om du kan klage til et høyere forvaltningsorgan.

Fristen for å klage til Sivilombudsmannen er ett år fra den endelige avgjørelsen i saken ble tatt eller fra det tidspunktet det forholdet det klages på inntraff eller oppstod.

For nærmere informasjon om Sivilombudsmannen

Kompetansereglene

Det finnes lovfestede kompetansekrav som må være oppfylt for fast tilsetting som lærer i skolen, og for pedagogiske ledere og styrere i barnehagen.