Personvern

En person som skriver på en telefon
Hva har man lov til før man bryter personvernloven? Foto: Katrine Lunke

Hva sier personvernloven om bruk av telefoner i klasserommet? Hva kan arbeidsgiver fortelle sine ansatte når du er syk?

Kan elever foreta lydopptak i klasserommet?

Utbredelsen av smarttelefoner blant elever i skolen har gjort det enklere for den enkelte å foreta lydopptak av lærere og medelever. Det kan være ulike grunner til at elever foretar slike lydopptak. En elev kan for eksempel ønske å dokumentere at eleven blir mobbet på skolen, eller at eleven opplever å ha et dårlig læringsmiljø preget av støy og uro i timene.

Hvorvidt slik bruk i klasserommet er tillat vil bero på en konkret vurdering der formålet, opptakssituasjonen og bruken av opptaket i etterkant vil spille inn. Personopplysningsloven får som utgangspunkt anvendelse på opplysninger, eller vurderinger, som kan knyttes til en enkeltperson. Dette følger av personopplysningsloven § 2 nr. Formålet med personopplysningsloven er å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger.

Det er likevel slik at personopplysningsloven ikke kommer til anvendelse for «behandling av personopplysninger som den enkelte foretar for rent personlige eller andre private formål.» Dette følger av personopplysningsloven § 3 andre ledd. Dette unntaket er begrunnet i at privatpersoner i stor grad gjør bruk av elektroniske hjelpemidler (PC, telefon, nebbrett), og med stor sannsynlighet behandler personopplysninger i forbindelse med sin korrespondanse med andre. Dette er et viktig og praktisk unntak, for uten dette ville dagbøker og private fotoalbum lagret på PCen vært underlagt personopplysningsloven.

Etter en konkret vurdering kan lydopptak gjort med den hensikt å ha dokumentasjon til en klage over skolemiljøet kunne faller inn under unntaket for private formål, jf. personopplysningsloven § 3 andre ledd. Dette fordi formålet med opptaket ikke er å spre lydopptaket til mange, men å bruke den til et privat formål. I dette tilfellet en klagesak.

Selv om den enkelte elev ikke nødvendigvis bryter personopplysningsloven ved å gjøre skulte lydopptak som eleven selv tar del i, er det vanlig høflighet å spørre de som er med i samtalen om det er greit at samtalen blir tatt opp.
Elever kan ikke publisere lydopptak fra et klasserom eller samtaler med læreren eller andre på skolen på youtube, åpne nettsider eller åpne facebookprofiler. Hvis opptaket offentliggjøres slik, vil det være vanskelig å argumentere for at formålet er rent personlig eller privat. I slike tilfeller vil personopplysningslovens bestemmelser om samtykke eller grunnlag i lov gjelde.

Arbeidsgivers plikt til å ivareta den ansattes personvern (taushetsplikt)?

Arbeidsgiver må ha et bevisst forhold til hvilke opplysninger om de ansatte som samles inn og lagres, f.eks i personalmappen. Arbeidsgiver er forpliktet til å følge personopplysningslovens regler ved behandling av de ansattes personopplysninger.

I utgangspunktet er den enkeltes rett til å kunne bestemme over egne personopplysninger en menneskerettighet som er forankret i Menneskerettighetskonvensjonen art 8.

Hovedregelen er derfor at personopplysninger kun skal behandles dersom det foreligger et frivillig samtykke, en lovhjemmel eller når visse nødvendighetsvilkår er oppfylt. I utgangspunktet er det kun nødvendige og korrekte opplysninger som kan lagres om den ansatte. Opplysningene skal også kun brukes til uttrykkelige angitte formål.

Arbeidsgiver skal ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med bruken av opplysningene. Det betyr at arbeidsgiver må ha rutiner for gjennomgang av lagret informasjon.

Personalmapper vil kunne inneholde sensitive opplysninger etter personopplysningsloven. Det betyr at innholdet kun skal være tilgjengelig for en meget begrenset krets av personer, og beskyttes mot uautorisert innsyn. Bare personer med tjenstlig behov for opplysningene skal ha tilgang. Arbeidsgiver må sørge for god informasjonssikkerhet.

Arbeidstaker har krav på innsyn i alle opplysninger om seg selv, uavhengig av om dokumentene ligger fysisk lagret i personalmappen eller ikke. Vanligvis vil arbeidstaker kunne få innsyn ved å henvende seg til nærmeste leder eller til personalavdelingen. Hvis arbeidstaker blir avvist, kan det være hensiktsmessig å rette en skriftlig henvendelse om innsyn til arbeidsgiver, jf. personopplysningsloven § 18.

Dersom arbeidstaker mener at arbeidsgiver behandler uriktige, ufullstendige eller unødvendige opplysninger, kan arbeidstaker kreve at disse rettes eller slettes, jf. personopplysningsloven §§ 27 og 28.

Hva kan rektor fortelle de andre ansatte når jeg er syk?

Når du er syk kan rektor fortelle de andre ansatte at du ikke kommer på jobb. I utgangspunktet kan rektor ikke dele intime opplysninger om helsemessige forhold med dine kollegaer. Etter personopplysningsloven vil opplysninger om helseforhold være definert som sensitive personopplysninger, jf. lovens § 2 nr. 8.

Rektor har ansvar for å behandle helseopplysninger slik at de bare tilflyter dem som har legitimt behov for det, f.eks for å kunne oppfylle tilretteleggingsplikten i arbeidsmiljøloven. Deling av informasjon om helsemessige forhold ut over dette må bygge på et frivillig samtykke fra deg.