Mobbing på arbeidsplassen

Når negative hendelser systematisk og vedvarende rettes mot en og samme person, er det mobbing.

Den som mobber kan være en enkeltperson men det kan også være en gruppe. Det er mobbing når en person gjentatte ganger og over tid utsettes for negative handlinger. Dette kan dreie seg om trakassering, plaging, utfrysing, sårende erting og lignende. Det er typisk for situasjonen at offeret ikke er i stand til å forsvare seg.

Dersom partene som står mot hverandre er like sterke eller det handler om enkeltstående episoder, defineres det ikke som mobbing.

Trakassering er plaging og sjikane. Det kan også være skade på vedkommendes eiendom.

Begrepet brukes ofte når en eller flere personer gjentatte ganger over tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer. Dette kan for eksempel være uønsket seksuell oppmerksomhet, plaging, utfrysing, fratakelse av arbeidsoppgaver, eller sårende fleiping og erting.

Videre bør det være en ubalanse i styrkeforholdet, slik at den som blir trakassert må ha vanskelig for å forsvare seg.

Arbeidsgiver har en plikt til å sørge for at arbeidsmiljøet er «fullt forsvarlig», jf. arbeidsmiljøloven § 3-1. I dette ligger en plikt både til å kartlegge arbeidsmiljørelaterte problemer og risikoer, og innarbeide planer og tiltak for redusere risikoen, jf. bestemmelsens bokstav c), og til å iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav som stilles i arbeidsmiljøloven, jf. bokstav e, sørge for systematisk arbeid med forebygging av sykefravær, jf. bokstav f, samt løpende kontroll med arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse når risikoforholdene i virksomheten tilsier det, jf. bokstav g. ‘

Risikoutsatte virksomheter må utarbeide grundige analyser av risiko. Skolen er risikoutsatt hva gjelder farer knyttet både til psykisk og fysiske helse, og virksomhetens art tilsier derfor grundige analyser og planer knyttet til arbeid med å ivareta de ansatte.

Arbeidsgiver har et ansvar for å ivareta de ansattes integritet og verdighet, jf. arbeidsmiljøloven § 4-3(1), og skal videre jobbe for at arbeidstaker ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden, jf. (3), samt uheldige belastninger mv. (4).

Plikter til å ivareta den ansatte gjelder ikke bare for ytringer eller handlinger fra ansatte, men også fra tredjepersoner, som elever og foreldre.

Snakk med den det gjelder. Opplever personen seg mobbet kan du tilby deg å hjelpe i prosessen med å si ifra. Vær tydelig på at mobbing ikke er en privatsak, men noen alle på arbeidsplassen er tjent med at en tar tak i.

Snakk med lederen din om det. Arbeidsgiver har en plikt til å sørge for at arbeidsmiljøet er «fullt forsvarlig», jf. arbeidsmiljøloven § 3-1. Opplever du å bli mobbet er ikke ditt arbeidsmiljø fullt forsvarlig og du kan få god hjelp av din leder til å få slutt på mobbingen. Er det vanskelig å snakke med lederen din kan du snakke med din tillitsvalgte eller med verneombudet.

Relevante artikler og lenker