Ferie og feriepenger

Ferie for undervisningspersonale reguleres både av ferieloven og av tariffavtalene.

Etter ferieloven har du rett på 25 virkedager ferie hvert år. Lørdag regnes som virkedag etter loven. 25 virkedager utgjør fire uker og en dag ferie. Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret har krav på én uke ekstra ferie.

I tillegg til feriedagene etter ferieloven har mange arbeidstakere en tariffestet femte ferieuke. Dersom du er omfattet av en tariffavtale som gir en femte ferieuke har du rett på 30 virkedager ferie i året, det vil si 5 uker.

Du har både en rett og en plikt til å avvikle full ferie. Det gjelder også når du skifter arbeidsgiver. Arbeidsgiver er pliktig å sørge for at du avviker full ferie.

Du er likevel ikke nødt til å ta ferie hvis feriepengene opptjent hos nåværende eller tidligere arbeidsgiver ikke er nok til å dekke lønnsbortfallet under ferien. Dette gjelder likevel ikke i de tilfeller hvor virksomheten stanser driften helt eller delvis i forbindelse med ferieavviklingen.

Dette er tilfelle for lærer på skolen hvor det er fastsatt gjennom tariffavtale at undervisningspersonalet avvikler hele ferien (5 uker) sammenhengende med avslutning siste virkedag i juli måned. Også flere barnehager har feriestengt noen uker på sommeren, og de ansatte må da ta ut ferie i perioden barnehagen er stengt.

Den ekstra ferieuken du har som arbeidstaker over 60 år, bestemmer du selv når du skal avvikle.

Korona
Kan arbeidsgiver endre avtalt ferie grunnet korona?

Ja, men bare hvis det er nødvendig på grunn av hendelser som arbeidsgiver ikke kunne forutse. Den ansattes fravær må skape vesentlige driftsproblemer for virksomheten, og det er en forutsetning at det ikke kan skaffes en stedfortreder. Det skal mye til for at arbeidsgiver skal kunne endre ferien.

En eventuell endring skal først drøftes med den ansatte. Hvis arbeidsgiver likevel lar være å ha slike drøftinger med den ansatte, kan man som ansatt kreve erstatning for velferdstap i forbindelse med denne endringen.

Kan jeg som ansatt endre avtalt ferie grunnet korona?

Hovedregelen er at inngåtte avtaler skal holdes, og det gjelder også en avtale om når den ansatte skal ha ferie. Selv om reglene for å utsette ferien er ganske strenge, vil det gjennom god dialog med kloke ledere og arbeidsgivere ofte være mulig å få flyttet ferien likevel.

Arbeidsgiver må gjøre en konkret vurdering av om den ansattes ønske om endring skal innvilges, og Utdanningsforbundet anbefaler at situasjonen løses i samarbeid mellom arbeidsgiver og den ansatte. Utdanningsforbundet mener at terskelen for å tillate endringen bør være lav hvis arbeidsgiver i liten grad har innrettet seg etter den avtalte ferien.

All lovbestemt ferie som av ulike årsaker ikke er avviklet i løpet av ferieåret skal overføres til påfølgende ferieår. For eksempel kan det hende du ikke har fått tatt ut ferie på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon.

Det er videre mulig å avtale med arbeidsgiver at 12 virkedager (to uker) av den lovbestemte ferien skal kunne overføres til neste år. Også den tariffestede ferien kan ved avtale med arbeidsgiver overføres helt eller delvis til neste år. Det vil si at dersom du er har tariffestet ferie kan du etter avtale overføre 17 virkedager (14 arbeidsdager) ferie til neste ferieår.

Det finnes en særbestemmelse om feriepenger første arbeidsår for undervisningspersonale.

Lærere skal ha utbetalt full lønn i juni måned dersom de opptjente feriepengene gir et lavere utbetalt beløp, ifølge hovedtariffavtalen. Bestemmelsen gjelder kun for lærere som er i sitt første yrkesår etter fullført utdanning og er ansatt for minst ett år.  

Dette er regulert i Hovedtariffavtalens Fellesdel §7.3, bestemmelsen er også gjengitt i Kommunenes personalhåndbok:

Særskilte regler for undervisningspersonale

«Særskilte regler for undervisningspersonale er fastsatt i HTA kap. 1 § 7 punkt 7.3. Undervisningspersonale i første yrkesår utbetales full lønn i juni måned dersom opptjente feriepenger vil gi en lavere utbetaling. Med første yrkesår menes førstegangstiltredelse i skoleverket etter fullført lærerutdanning. Forutsetningen er imidlertid at vedkommende er ansatt for minst ett år. Bestemmelsen gjelder også ved tilsetting etter opplæringslova § 14-5.

Undervisningspersonale som gjeninntrer i skoleverket hos samme arbeidsgiver etter studiepermisjon, får imidlertid først utbetalt full lønn første sommeren etter gjeninntreden dersom opptjente feriepenger gir en lavere utbetaling.»

Dersom du har ferie som ikke er avviklet må denne overføres til neste år og tas ut i feriedager. Det er ikke lenger adgang til å erstatte lovbestemt feriefritid med utbetaling av lønn, med mindre arbeidsforholdet avsluttes.

Ved opphør av arbeidsforholdet skal alle opptjente feriepenger utbetales siste vanlig lønningsdag før fratreden. Det vil si at du vil både få utbetalt feriepenger opptjent året før, og feriepenger som opptjent innværende år.

Ved oppsigelse fra arbeidsgiver kan ikke arbeidsgiver legge ferien i oppsigelsestiden uten arbeidstakers samtykke, med mindre oppsigelsestiden er på tre måneder eller lenger. Da kan arbeidsgiver kreve at ferien avvikles i oppsigelsestiden innenfor rammene av ferieloven.

Dersom du selv sier opp stillingen vil det ikke ha noen innvirkning på allerede avtalt ferieavvikling. Allerede avtalt ferieavvikling kan heller ikke som hovedregel endres på grunn av oppsigelse, med mindre du samtykker til det. Unntaksvis kan allerede avtalt ferietid endres dersom det er nødvendig på grunn av uforutsette endringer som vil føre til vesentlige driftsproblemer og det ikke kan skaffes stedfortreder.

I og med at arbeidsgiver har siste ordet om når ferien skal avvikles, kan du som utgangspunkt ikke kreve å få avviklet ferien i oppsigelsestiden. Du kan likevel kreve at ferie avvikles før oppsigelsesfristens utløp dersom det ellers ikke vil være tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden (1. juni - 30. september) eller innenfor ferieåret.

Dersom du ikke får avviklet ferie inneværende år før du avslutter et arbeidsforhold, har du krav på å avvikle ferie hos ny arbeidsgiver såfremt du tiltrer ny stilling innen 30. september samme år.

Det følger av ferieloven at dersom du blir syk før ferien kan du kreve å få utsatt hele ferien til senere i året. For å ha rett til utsatt ferie er det en forutsetning at du har vært 100 prosent arbeidsufør/sykmeldt. Krav om utsettelse må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes senest siste arbeidsdag før du skulle hatt ferie.

Videre dersom du blir syk i ferien kan du kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret. Krav om utsatt ferie må dokumenteres med legeerklæring, og fremsettes så raskt som mulig (uten ugrunnet opphold) etter at arbeidet gjenopptas.

Retten til ny ferie gjelder bare ved egen sykdom, ikke ved barns sykdom.

Tariffavtaler som gjelder for skole og barnehage har egne regler om erstatningsferie ved sykdom. Reglene i tariffavtalene vil gjelde i tillegg til ferielovens regler.

Feriepenger beregnes av det din arbeidsgiver har utbetalt i lønn og annet arbeidsvederlag i opptjeningsåret. Dette omfatter blant annet vanlig fastlønn, skifttillegg og overtidsgodtgjørelser. Inntekten det skal beregnes feriepenger av, kalles feriepengegrunnlaget.

Feriepenger utgjør 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. For arbeidstakere over 60 år er satsen 12,5 prosent av feriepengegrunnlaget. For arbeidstakere som er omfattet av tariffavtale som gir en femte ferieuke, slik som for eksempel Hovedtariffavtalen på KS-området, er satsen henholdsvis 12 prosent og 14,3 prosent av feriepengegrunnlaget.

Feriepenger skal kompensere for lønnsbortfallet i ferien. Hovedregelen er derfor at feriepengene skal utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. I praksis er det imidlertid vanlig at feriepengene både beregnes og utbetales i juni, selv om ferien tas ut på et annet tidspunkt. For undervisningspersonalet er det avtalt at feriepenger utbetales i juni måned i ferieåret.

Feriepenger er skattepliktig inntekt på lik linje med annen lønn. Arbeidsgiver skal likevel ikke trekke skatt av feriepengene når utbetalingen av feriepengene skjer året etter opptjeningsåret. Bakgrunnen for det er at det trekkes høyere skatt i 10,5 måneder av årets 12 måneder, slik at du allerede har betalt skatt på feriepengen i løpet av året.

Dersom du avslutter et arbeidsforhold har du krav på å få utbetalt feriepengene som er opptjent innværende år, disse feriepengene blir det trukket skatt av ved utbetaling fordi det ikke tidligere er blitt betalt skatt for disse feriepengene.