Ny lov om universitet og høgskoler – ansettelser

Stortinget vedtok den 6. februar 2024 ny lov om universitet og høyskoler.

Den nye loven er resultat av en prosess som har pågått siden et offentlig utvalg ble nedsatt i 2018 og erstatter gjeldende lov fra 2005 - NOU 2020:3, ny lov om universiteter og høyskoler. Loven trer i kraft den 1. august 2024. Forskrift til loven er nå ute på høring.

I denne artikkelen vil fokus være rettet om kap. 7 som omhandler ansettelser. Vi gjør oppmerksom på at det også er vedtatt andre endringer som ikke omtales i denne artikkelen.

Trygge ansettelser og faste tilsettinger er viktig for Utdanningsforbundet, som har ønsket at adgangen til midlertidig-het skal være begrenset, noe som er påpekt i vårt høringssvar.

Arbeidsmiljøloven og statsansatteloven gjelder ved ansettelser ved universitet og høyskoler, men det er enkelte særregler i den nye universitet og høyskoleloven kapittel 7.

Det er i § 7–1 en egen bestemmelse om likestilling. Her pålegges universitet og høgskoler at de skal arbeide «aktivt, målrettet og planmessig» for likestilling mellom kjønnene. Det vises til likestillings- og diskrimineringsloven § 26.

Videre angis det at når et kjønn er klart underpresentert innenfor en stillingskategori av undervisnings- eller forskerstillinger, skal de som er av det kjønnet, spesielt oppfordres til å søke.

I de tilfeller der søkere er likt eller tilnærmet likt kvalifisert, så skal det legges vekt på å oppnå likestilling mellom kjønnene.

Universitet- og høyskoleloven fastslår i § 7–3 at «der-som ingen søkere tilfredsstiller kvalifikasjonskravene for ansettelse i en utlyst undervisnings- eller forskerstilling, og det på grunn av undervisningssituasjonen er helt nødvendig å ansatte noen, kan et universitet eller høgskole ansette en søker midlertidig i inntil ett år i en lavere stilling. Søkeren må oppfylle kvalifikasjonskravene til den lavere stillingen».

Ekstern finansiering i universitet- og høyskolesektoren er en utfordring spesielt for vikarer for dem som får finansiering eller er del av et forskningsprosjekt. Trygghet og forutsigbarhet for disse er ikke veldig god. Det ble dessverre ikke vedtatt tiltak for å bedre situasjonen for denne gruppen arbeidstakere.

Reglene for åremål er blitt flyttet fra forskrift til loven. Det er vedtatt en egen bestemmelse i § 7–6 som angir når ansettelse på åremål kan brukes. Dette vil eksempelvis kunne gjelde for rektor, undervisnings- og forskerstillinger hvor skapende eller utøvende kunstnerisk kompetanse er et vesentlig element i kompetansen som kreves, postdoktorer og stipendiater.


Artikkelen stod på trykk i Utdanning nr. 3/2024

Ansettelse og midlertidig ansettelse
Universitets- og høyskoleloven
Statsansatteloven
Arbeidsmiljøloven

Signert

Avbildet: Bjørn Saugstad
Bjørn Saugstad

Advokat Utdanningsforbundet