Avskjed og oppsigelse

Arbeidsgiveren din kan si opp arbeidsforholdet, men det må da foreligge en saklig grunn for det.

Arbeidsgiveren din kan si opp arbeidsforholdet, men det må da foreligge en saklig grunn for det. «Saklig grunn» kan f.eks. være at arbeidet er falt bort og dermed behovet for din arbeidskraft, at du har vært syk i lang tid, eller at arbeidsgiver mener du ikke utfører jobben godt nok.

Du har i disse tilfellene rett og plikt til å jobbe i oppsigelsestiden, med mindre annet er avtalt. Oppsigelsen skal skje skriftlig og enten overleveres personlig eller sendes i rekommandert brev til din adresse. Oppsigelsen anses gitt når den er mottatt av deg. Oppsigelsestiden løper fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen fant sted.

Dersom arbeidsgiver mener at du har gjort deg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen din, kan du bli avskjediget. Det innebærer at du må fratre din stilling på dagen uten å ha rett til lønn i en oppsigelsestid.

Hvis du er uenig med arbeidsgiver i at det foreligger grunnlag for oppsigelse eller avskjed, bør du snarest ta kontakt med din lokale tillitsvalgte som vil bistå deg.

Arbeidsmiljøloven har regler for saksbehandlingen i forkant og i etterkant av en oppsigelse/avskjed.

Arbeidsmiljøloven har regler for hva en oppsigelse/avskjed skal inneholde. Er ikke formkravene oppfylt anses ikke oppsigelsen/avskjeden som gyldig.

Før arbeidsgiver går til oppsigelse/avskjed, skal det avholdes drøftinger med arbeidstaker og dennes tillitsvalgte. Oppsigelse/avskjed skal ikke gis før slike drøftinger er avholdt.

Etter at du har mottatt en formriktig oppsigelse/avskjed, løper det en frist på 14 dager for å kreve forhandlinger med arbeidsgiver. Fristen løper fra du mottok oppsigelsen/avskjeden. Det skal skrives protokoll fra forhandlingene. Fristene for å bringe en sak inn for domstolen er 8 uker regnet fra forhandlingenes avslutning.

Ved tvist om et arbeidsforhold lovlig er brakt til opphør, kan du fortsette i stillingen så lenge forhandlingene pågår. Du kan fortsette i stillingen så lenge saken pågår når søksmål er reist innenfor fristen, hvis ikke arbeidsgiver får rettens medhold i at du skal fratre.

Retten til å fortsette i stillingen gjelder ikke ved tvist om avskjed, oppsigelse i prøvetiden, hvis du er innleid eller midlertidig ansatt. Retten kan imidlertid bestemme etter krav fra deg, at du likevel skal kunne fortsette i stillingen.

Dersom oppsigelsen/avskjeden ikke er lovmessig skal retten kjenne den ugyldig, dersom det er lagt ned påstand om det fra din side. Du vil da ha krav på å gjeninntre i stillingen.

I særlige tilfeller kan retten, etter påstand fra arbeidsgiver, bestemme at arbeidsforholdet likevel skal opphøre. Dette gjelder kun i de tilfellene retten finner det åpenbart urimelig at arbeidsforholdet fortsetter. I avskjedstilfellene kan retten i tillegg, hvis arbeidsgiver har fremsatt påstand om det, bestemme at arbeidsforholdet skal opphøre hvis den finner at vilkårene for saklig oppsigelse er til stede.

Du kan i tillegg kreve erstatning dersom retten kommer til at oppsigelsen/avskjeden er urettmessig.

Du kan selv velge å si opp arbeidsforholdet ditt når du måtte ønske det. Du har rett og plikt til å jobbe i oppsigelsestiden, med mindre du og arbeidsgiveren din blir enige om noe annet.

Hvis du har inntrykk av at arbeidsforholdet ditt står i fare, og av den grunn selv vil si opp stillingen, bør du først kontakte din tillitsvalgte.

Det samme gjelder hvis du er langvarig syk. Det er ingen automatikk i at langvarig sykefravær fører til at arbeidsforholdet opphører. I de første 12 måneder etter at du ble syk, kan arbeidsgiver ikke si deg opp på grunn av sykdom.

Hvis du har fått et nytt arbeid, bør du vurdere om du heller skal søke permisjon hos arbeidsgiveren din, fremfor å si opp stillingen. Slik permisjon har du i utgangspunktet ikke rett til, men det er ikke uvanlig at arbeidstakere får det.

Selv om det formelt ikke er et krav om at en oppsigelse fra arbeidstaker skal leveres skriftlig, så bør du sende oppsigelsen din skriftlig til din nærmeste overordnede. Hvis ikke oppsigelsen skjer skriftlig vil det kunne oppstå tvil om du faktisk har sagt opp, eventuelt om når du sa opp stillingen din og dermed fra hvilket tidspunkt oppsigelsestiden skal begynne å løpe.

Hvor lang oppsigelsestid du har skal fremgå av din arbeidsavtale. Normalt er oppsigelsestiden på 3 måneder, men dette avhenger av ansettelsestid i virksomheten. Den løper fra det tidspunktet du sier opp stillingen din og tidligst fra den 1. i måneden etter at den er levert. For eldre arbeidstakere m.v. vises det til arbeidsmiljøloven § 15-3 (3). Du har rett og plikt til å jobbe i oppsigelsestiden, med mindre du og arbeidsgiveren din blir enige om noe annet.

For oppsigelser i prøvetiden og ved midlertidige ansettelser gjelder det egne oppsigelsesfrister, disse skal fremgå av arbeidsavtalen din.

Hvis jobben din står i fare, f.eks. som følge av nedleggelse/sammenslåing av skoler, barnehager, eller at enkelte studietilbud faller bort, må arbeidsgiveren følge saksbehandlingsregler som bl.a. fremgår av arbeidsmiljøloven og tariffavtaler.

Det er derfor viktig at du tar kontakt med din lokale tillitsvalgte. Utdanningsforbundet vil kunne hjelpe deg med å påse at dine rettigheter blir ivaretatt samt bistå deg videre i en eventuell sak mot arbeidsgiver.

Den tillitsvalgte skal ha vært i drøftelser med arbeidsgiver, på et tidlig stadium av en nedbemanningsprosess, om hvilket behov kommunen/skolen/barnehagen har for å nedbemanne, og om hvilke prinsipper/kriterier nedbemanningen skal skje etter.

Det er viktig at du i en slik situasjon sørger for at all informasjon om deg, din ansiennitet, kompetanse og arbeidserfaring er dokumentert i personalmappen din. Dette vil danne grunnlaget for arbeidsgiver i den senere vurderingen og utvelgelsesprosessen.

Hvis det finnes andre ledige stillinger i kommunen, eller virksomheten, som du kan gå inn i/er kvalifisert for, er det ikke grunnlag for oppsigelse.

Dersom du blir sagt opp på grunn av forhold hos arbeidsgiver vil du har fortrinnsrett til ny ledig stilling som du er kvalifisert for. Dette gjelder dersom du har vært ansatt i til sammen minst 12 måneder i de siste to år, regnet fra oppsigelsestidspunktet og i ett år fra utløpet av oppsigelsestiden. Er det flere fortrinnsberettigede til en stilling så plikter arbeidsgiver å følge de samme reglene for utvelgelse som gjelder for nedbemanningen forøvrig. Fortrinnsretten gjelder også for midlertidig ansatte, men ikke for ansatte i vikariater.