Sykepenger

Du må alltid melde fra til arbeidsgiveren om sykdom første fraværsdag. Folketrygdloven inneholder klare regler på når du kan benytte egenmelding og når du må gå til legen for å skaffe deg en sykemelding.

Når kan jeg nytte egenmelding ved sykdom?

Med egenmelding menes at du melder fra til arbeidsgiver om sykdom, uten å legge frem legeerklæring.

Du må ha vært i arbeid hos arbeidsgiver i minst to måneder for å få rett til å bruke egenmelding. Egenmelding kan bare brukes i arbeidsgiverperioden, det vil si de første 16 kalenderdagene av et sykefravær. Hovedregelen er at egenmeldingsdager kun kan benyttes for tre kalenderdager om gangen, i alt fire ganger i løpet av et år. Ved fravær utover tre kalenderdager må legeerklæring fremlegges.

Dersom bedriften du jobber i har avtale om utvidet egenmelding kan du ha rett til flere dager. For eksempel har stat og kommune, men også flere private virksomheter inngått avtale om utvidet bruk av egenmelding opptil 8 sammenhengende kalenderdager, og 24 dager i løpet av et år.

Når har jeg rett på sykepenger?

For å få rett til sykepenger kreves som følgende:

  • Arbeidstaker må være arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelsesom klart skyldes egen sykdom eller skade.
  • Arbeidstaker må ha vært i jobb i minst fire uker.
  • Arbeidstaker må tape pensjonsgivende inntekt på grunn av arbeidsuførheten.

Det er et vilkår at inntektsgrunnlaget for sykepenger utgjør minst 50 prosent
av grunnbeløpet (1/2 G). Denne inntektsgrensen gjelder ikke for sykepenger i arbeidsgiverperioden.

Dersom din arbeidsplass er tilknyttet en tariffavtale kan tariffavtalen gi bedre rettigheter enn det som følger av loven. Dersom du er omfattet av hovedtariffavtalen (KS) vil du for eksempel ha rett til sykelønn fra første dag dersom du har tiltrådt stillingen. Også andre tariffavtaler har tilsvarende bestemmelser.

Hva får jeg utbetalt i sykepenger?

I de første 16 dagene skal arbeidsgiver betale ut sykepenger. Det utbetales sykepenger kun for de dagene du skulle ha arbeidet.

Fra 17. dag skal NAV betale sykepengene. NAV beregner som hovedregel sykepengegrunnlaget utfra din ukeinntekt omregnet til årsinntekt. Det gis imidlertid ikke sykepenger utover 6 ganger grunnbeløpet fra NAV.

Det er likevel slik at mange arbeidsgivere forskutterer sykelønn til arbeidstakerne, for så å søke refusjon fra NAV. I slike tilfeller utbetaler mange arbeidsgivere også sykelønn utover 6 ganger grunnbeløpet. Et eksempel på dette er Hovedtariffavtalen (KS) § 8 punkt 8.2.2 hvor det står at «arbeidstaker har rett til full lønn under sykdom».

Hva er arbeidsgivers plikter når jeg er sykmeldt?

Arbeidsgiver skal sørge for kontinuerlig oppfølging av sykmeldte ved hjelp av ulike tiltak. Det skal ved lengre tids sykmelding utarbeides oppfølgingsplaner, og det kan være nødvendig med tilrettelegging av arbeidsforholdene.

Arbeidsgiver skal sørge for at det lages en oppfølgingsplan så snart som mulig og senest innen fire ukers sykmelding.

Loven krever at du som sykmeldt skal prøve deg i arbeidsrelatert aktivitet så tidlig som mulig og senest innen 8 uker, med mindre tungtveiende grunner hindrer aktivitet. Oppfølgingsplanen er derfor et viktig ledd i at du som arbeidstaker skal kunne komme tilbake i arbeid så raskt som mulig. Ved lengre tids sykmelding skal arbeidsgiver også kalle inn til dialogmøter.

  • 4 uker - Oppfølgingsplan
  • 7 uker - Dialogmøte
  • 9 uker - Innsending til NAV
  • 26 uker - Deltakelse på dialogmøte

Arbeidsgiver bestrider sykmelding, hva gjør jeg?

Det hender at arbeidsgiver bestrider en sykmelding. Bakgrunnen for det kan være at arbeidsgiver mistenker at fraværet skyldes noe annet enn sykdom, for eksempel en arbeidskonflikt eller annet som medfører at vilkårene for sykepenger ikke er oppfylt.

I slike tilfeller bør du straks henvende deg til NAV, som så må ta stilling til om arbeidsgiveren er forpliktet til å utbetale sykepenger eller ikke. Finner NAV at sykepengerett foreligger, forskutterer NAV sykepenger til deg og sender refusjonskrav til arbeidsgiver.

Hvor lenge har jeg rett til å motta sykepenger?

Du kan få sykepenger i inntil 52 uker.

Tidsbegrensningen gjelder enten du er helt eller delvis sykmeldt. Det vil si at hver dag med delvis sykmelding, teller som én dag av stønadsperioden.

Hvordan opptjener jeg ny rett til sykepenger?

For å få ny rett til sykepenger etter å ha mottatt sykepenger til maksimaltid, må du ha være helt arbeidsfør i 26 uker etter at du sist fikk sykepenger.

Du anses ikke som helt arbeidsfør så lenge du mottar sykepenger eller arbeidsavklaringspenger.

Derimot hvis du mottar tjenestepensjon fra tjenestepensjonsordning eller uføretrygd fra NAV vil du opptjene ny rett til sykepenger ved å være tilbake i arbeid i restarbeidsevnen i 26 uker jf. folketrygdloven § 8-12 tredje ledd og TRR-2013-00622. 

Du kan tjene opp ny rett til sykepenger, uten å samtidig ha tjent opp ny rett til arbeidsgiverperiode. Rett til ny arbeidsgiverperiode forutsetter som hovedregel at du er tilbake i arbeid i henhold til arbeidskontrakten i 16 dager.