Sykepenger

Sykepenger erstatter arbeidsinntekt når du ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade.

Med egenmelding menes at du melder fra til arbeidsgiver om sykdom, uten å legge frem legeerklæring.

For å få rett til å benytte egenmelding, må du ha arbeidet hos arbeidsgiver i minst 2 måneder.

Egenmelding kan benyttes for opp til 3 kalenderdager om gangen. Arbeidsgiver kan imidlertid velge å godta egenmelding i hele arbeidsgiverperioden, de 16 første dagene. Hvis du ikke har slik avtale med arbeidsgiver, trenger du sykmelding fra fjerde dag.

Mange av Utdanningsforbundets medlemmer har avtalt utvidet egenmelding. Det må undersøkes hva som gjelder på den enkelte arbeidsplass.

For rett til sykepenger må følgende være oppfylt:

  • Du må være arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelsesom klart skyldes egen sykdom eller skade.
  • Du må ha vært i jobb i minst 4 uker.
  • Du må tape pensjonsgivende inntekt på grunn av arbeidsuførheten. Inntektsgrunnlaget for sykepenger må utgjøre minst 50 prosent av grunnbeløpet (1/2 G).

Dersom din arbeidsplass er tilknyttet en tariffavtale kan tariffavtalen gi bedre rettigheter enn det som følger av loven. Dersom du er omfattet av hovedtariffavtalen (KS) vil du for eksempel ha rett til sykelønn fra første dag dersom du har tiltrådt stillingen. Også andre tariffavtaler har tilsvarende bestemmelser.

NAV beregner som hovedregel sykepengegrunnlaget utfra din ukeinntekt omregnet til årsinntekt. Det gis imidlertid ikke sykepenger utover 6 ganger grunnbeløpet fra NAV.

Det utbetales sykepenger kun for de dagene du skulle ha arbeidet.

Det er likevel slik at mange arbeidsgivere forskutterer sykelønn til arbeidstakerne, for så å søke refusjon fra NAV. I slike tilfeller utbetaler mange arbeidsgivere også sykelønn utover 6 ganger grunnbeløpet. Et eksempel på dette er Hovedtariffavtalen (KS) § 8 punkt 8.2.2 hvor det står at «arbeidstaker har rett til full lønn under sykdom».

Arbeidsgiveren betaler de første 16 dagene av sykefraværet, kalt arbeidsgiverperioden.

Arbeidsgiver skal sørge for kontinuerlig oppfølging av sykmeldte ved hjelp av ulike tiltak. Det skal ved lengre tids sykmelding utarbeides oppfølgingsplaner, og det kan være nødvendig med tilrettelegging av arbeidsforholdene.

Arbeidsgiver skal sørge for at det lages en oppfølgingsplan så snart som mulig og senest innen fire ukers sykmelding.

Loven krever at du som sykmeldt skal prøve deg i arbeidsrelatert aktivitet så tidlig som mulig og senest innen 8 uker, med mindre tungtveiende grunner hindrer aktivitet. Oppfølgingsplanen er derfor et viktig ledd i at du som arbeidstaker skal kunne komme tilbake i arbeid så raskt som mulig. Ved lengre tids sykmelding skal arbeidsgiver også kalle inn til dialogmøter.

  • 4 uker - Oppfølgingsplan
  • 7 uker - Dialogmøte
  • 9 uker - Innsending til NAV
  • 26 uker - Deltakelse på dialogmøte

Det hender at arbeidsgiver bestrider en sykmelding. Bakgrunnen for det kan være at arbeidsgiver mistenker at fraværet skyldes noe annet enn sykdom, for eksempel en arbeidskonflikt eller annet som medfører at vilkårene for sykepenger ikke er oppfylt.

I slike tilfeller bør du straks henvende deg til NAV, som så må ta stilling til om arbeidsgiveren er forpliktet til å utbetale sykepenger eller ikke. Finner NAV at sykepengerett foreligger, forskutterer NAV sykepenger til deg og sender refusjonskrav til arbeidsgiver.

Du kan få sykepenger i inntil 52 uker.

Tidsbegrensningen gjelder enten du er helt eller delvis sykmeldt. Det vil si at hver dag med delvis sykmelding, teller som én dag av stønadsperioden.

For å få ny rett til sykepenger etter å ha mottatt sykepenger til maksimaltid, må du ha være helt arbeidsfør i 26 uker etter at du sist fikk sykepenger.

Du anses ikke som helt arbeidsfør så lenge du mottar sykepenger eller arbeidsavklaringspenger.

Derimot hvis du mottar tjenestepensjon fra tjenestepensjonsordning eller uføretrygd fra NAV, tjener du opp ny rett til sykepenger ved å være tilbake i arbeid i restarbeidsevnen i 26 uker jf. folketrygdloven § 8-12 tredje ledd og TRR-2013-00622. 

Du kan tjene opp ny rett til sykepenger, uten å samtidig ha tjent opp ny rett til arbeidsgiverperiode. Rett til ny arbeidsgiverperiode forutsetter som hovedregel at du er tilbake i arbeid i henhold til arbeidskontrakten i 16 dager.

Omsorgspenger er mest kjent som “hjemme med sykt barn-dager". Dette er omsorgsdager du bruker når du må være borte fra jobb fordi barnet ditt for eksempel er blitt forkjølet.

Du kan bruke omsorgsdager ut kalenderåret barnet fyller 12 år. Hvis barnet er kronisk sykt eller har en funksjonshemning, kan du ha rett på omsorgspenger ut kalenderåret barnet fyller 18 år.