Lønn

Lønn blir fastsatt ved ansettelse. Partene i arbeidslivet blir enige om lønnssystemer og tillegg i tariffoppgjøret.

Det er inngått avtale som sikrer undervisningspesonale høyere kompensasjon for overtidsarbeid under koronapandemien. Avtalen gjelder for perioden 20. desember 2021 - 30. april 2022:

Unio og de andre arbeidstakerorganisasjonene ble 20. desember 2021 enig med KS om ny avtale som skal sikre høyere kompensasjon for overtidsarbeid.

Mange av Utdanningsforbundets medlemmer har hatt mye ekstraarbeid under koronaen.

Hensikten med avtalen er å:

  • mobilisere arbeidskraft for å sikre tilstrekkelig personell og nødvendige og forsvarlige tjenester under den pågående koronapandemien
  • sikre at alle kommunalt/fylkeskommunalt ansatte får overtidsbetalt for det merarbeidet de gjør under koronapandemien.

Avtalen gjelder for perioden 20. desember 2021 - 30. april 2022. Den er en sentralt inngått avtale som de lokale parter kan velge å bruke hvis det er behov for ekstra arbeidskraft i månedene framover.

En egen del i avtalen omhandler kun undervisningspersonale. Det henger sammen med at undervisningspersonale har sin egen arbeidstidsavtale - SFS 2213.

Den nye overtidsavtalen innebærer at lærere får dobbel timelønn hvis de tar ekstra undervisning (vikartimer) som følge av koronarelatert fravær, eller gjør ekstra annet elevrettet arbeid, som økt inspeksjon eller særskilt oppfølging av enkeltelever.

Utdanningsforbundet og KS har tidligere utarbeidet felles anbefaling om håndtering av merarbeid under pandemien.


Lønn blir fastsatt ved ansettelse. Partene i arbeidslivet blir enige om lønnssystemer og tillegg i tariffoppgjøret.

De fleste tariffavtaler har bestemmelser om minstelønn for ulike stillinger. Ofte gis det opprykk for ansiennitet og tillegg for kompetanse.

For undervisningsstillinger i skoleverket er det et kompetanselønnsystem. Dette innebærer at minstelønnssatsene bygger på ansiennitet og kompetanse.


Det kan også gis tillegg i lokale forhandlinger?

For noen stillinger fastsettes lønnen fullt ut gjennom forhandlinger for den enkelte arbeidstaker. Dette gjelder blant annet ledere i skoler og barnehager.

Les mer om lønnsvilkår i de ulike tariffavtalene