Lønn

Lønn blir fastsatt ved ansettelse. Partene i arbeidslivet blir enige om lønnssystemer og tillegg i tariffoppgjøret.

Lønn blir fastsatt ved ansettelse. Partene i arbeidslivet blir enige om lønnssystemer og tillegg i tariffoppgjøret.

De fleste tariffavtaler har bestemmelser om minstelønn for ulike stillinger. Ofte gis det opprykk for ansiennitet og tillegg for kompetanse.

For undervisningsstillinger i skoleverket er det et kompetanselønnsystem. Dette innebærer at minstelønnssatsene bygger på ansiennitet og kompetanse.

Ansienniteten angir hvor lenge en person har vært ansatt i en virksomhet, mens lønnsansienniteten angir hvor lang arbeidserfaring som legges til grunn ved lønnsfastsettelsen.

Lønnsansiennitet blir fastsatt ved tiltredelse i stilling.

Elevene har en lovfestet rett til å ha en kontaktlærer, jf.opplæringsloven § 8-2, og det opprettes derfor funksjoner som kontaktlærere for alle klasser/basisgrupper på hver skole.

Særavtalene for undervisningspersonale regulerer hvor mye tid som skal avsettes til kontaktlærerarbeid. Særavtalene regulerer også en minstegodtgjøring for kontaktlærer. Det er ulike avtaler for Oslo kommune og resten av kommunene – KS. Det kan lokalt forhandles fram bedre ordninger for avsatt tid og godtgjøring.

Det kan også gis tillegg i lokale forhandlinger?

For noen stillinger fastsettes lønnen fullt ut gjennom forhandlinger for den enkelte arbeidstaker. Dette gjelder blant annet ledere i skoler og barnehager.

Les mer om lønnsvilkår i de ulike tariffavtalene