Juridisk bistand

Det følger av Utdanningsforbundets vedtekter at medlemmer har mulighet for juridisk bistand knyttet til sin stilling eller sine lønns- og arbeidsvilkår. Her kan du se hva vi kan bistå med.

Utdanningsforbundet har en tillitsvalgtmodell som innebærer at en tillitsvalgt lokalt eller regionalt er den som følger opp medlemmets saker knyttet til lønns- og arbeidsvilkår. Dette er i samsvar med våre retningslinjer som sier at en konflikt skal løses så nær konflikten som mulig.

En henvendelse som sendes det sentrale sekretariat vil normalt først bli videresendt lokal- eller fylkeslag. Vanligvis skal fylkeslagene være øverste behandlende ledd og fylkeslagene skal kunne innhente råd og bistand fra advokatene.

I tilfeller som ikke finner sin løsning på denne måten, er det aktuelt at advokatene sentralt i forbundet overtar oppfølging av saken. Vi har advokater med spesialkompetanse innenfor

  • Individuell og kollektiv arbeidsrett
  • Yrkesskade
  • Pensjon
  • Trygderett
  • Likestilling og diskriminering
  • Personvern
  • Utdanningsrett
  • Menneskerettigheter

På rettsområder som ikke er knyttet til arbeidsforhold, for eksempel samlivsbrudd, skattespørsmål, arv, skifte og i straffesaker yter Utdanningsforbundet ikke juridisk hjelp.

Juridisk bistand gis både ved råd overfor tillitsvalgte som håndterer saker for medlemmer og ved at advokaten tar hånd om enkeltsaker. Omfang og typen bistand vil bero på en konkret vurdering av den enkelte sak.

Hjelp til medlemmer kan blant annet gis som skriftlig og muntlig rådgivning, gjennom forhandlinger med arbeidsgiver eller bistand overfor myndighetene eller ved klage til ombudsmannsordningene.

Dersom en konflikt ikke lar seg løse, vurderes grunnlaget for rettslig prøving. Det er sekretariatssjefen i Utdanningsforbundet som innvilger og eventuelt avslår slik rettslig bistand. Der bistand er innvilget, vil rettshjelpen bli gitt av en av forbundets advokater eller en advokat i Advokatfirma Raugland som vi har samarbeidsavtale med og fordeler saker til.

Juridisk hjelp fra Utdanningsforbundet koster ikke noe for medlemmene. Utdanningsforbundet yter ikke bistand i saker som skriver seg fra før medlemskapet.

Har du et spørsmål eller et problem knyttet til arbeidsforholdet ditt, tar du først kontakt med nærmeste tillitsvalgte.

Trenger du et umiddelbart råd, kan du ta kontakt med lokallaget/fylkeslaget i Utdanningsforbundet. Det vil du få hvis det er mulig uten nærmere organisasjonsmessig behandling.

Saker av utpreget juridisk karakter vil så raskt som mulig bli kanalisert oppover i organisasjonen, om nødvendig helt opp til sentralleddet. Advokatene vil da, i samråd med medlemmet og fylkeslaget, vurdere hvordan vi på best mulig måte kan hjelpe medlemmet.

Dersom Utdanningsforbundet vedtar å bistå deg som medlem ved rettslig prøving, stiller vi visse vilkår som vi vil be deg underskrive på at du har lest og aksepterer:

Vilkår for rettshjelpsdekning (pdf)

Retningslinjer ved behandling av rettslige problemstillinger relatert til arbeidsforholdet (pdf)