Sentrale utvalg, råd og fora

Utdanningsforbundet har faste rådgivende sentrale utvalg, råd og kontaktfora.

Utvalgene

Utvalgene oppnevnes av og er rådgivende for sentralstyret. De ledes av et sentralstyremedlem og består av tillitsvalgte fra ulike medlemsgrupper, arbeids- og avtaleområder, tillitsvalgtfunksjoner og nivåer i organisasjonsstrukturen.

Sentralt lederråd

Sentralt lederråd skal sikre en bredde- og dybdekompetanse innenfor sitt område.

Sentralt pensjonistråd

Pensjonistrådet er rådgivende for sentralstyret i pensjonistspørsmål.

Kontaktforaene

Det er ett kontaktforum for hver av de fem medlemsgruppene; barnehage, grunnskole, videregående opplæring/fagskole, universitet og høgskole og faglig og administrativt støttesystem. Kontaktforaene ledes av et sentralstyremedlem, og består for øvrig av én representant fra hvert fylkeslag.

Sentralstyret kan oppnevne andre utvalg, råd og fora etter behov.

Om utvalgene, rådene og kontaktforaene i vedtektene og retningslinjene

Les mer i vedtektene og Retningslinjer for sentrale utvalg, råd og fora.