Utvalg for likestilling og mangfold

Utvalg for likestilling og mangfold, tidligere Likestillings- og diskrimineringsutvalget, skal sette likestilling og mangfold på dagsorden. Leder for utvalget er sentralstyremedlem Ann Mari Milo Lorentzen.

Utvalget ble opprettet av sentralstyret i 2016 etter at Landsmøtet i 2015 vedtok å vedtektsfeste dette på sentralt nivå. Som navnet på utvalget tilsier er arbeidsfeltet bredt og spenner fra likestilling mellom menn og kvinner via ikke-diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne, etnisitet og religion til seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Hovedmålet for utvalget er å sette likestilling og ikke-diskriminering på dagsorden for Utdanningsforbundet på alle nivå, slik at det blir en naturlig del av vårt tillitsvalgtarbeid. Det er kun på den måten vi kan være framoverlent og offensive i vår likestillingspolitikk og bidra til å hindre diskriminering på alle grunnlag, sier utvalgslederen. For å få dette til må Utdanningsforbundet jobbe langs tre linjer, mener Likestillings- og diskrimineringsutvalget:

  1. tillitsvalgtskoleringen og forbundet strategiske plan må speile betydningen av likestilling og ikke-diskrimineringsperspektivet
  2. retten til en likeverdig utdanning må sikres og all form for diskriminering i barnehage og skole må forhindres. Lærerprofesjonens etiske plattform forplikter oss til å møte barn og unge på en likeverdig og ikke-diskriminerende måte.
  3. Utdanningsforbundets likestillingspolitikk må utvikles videre og det må settes ambisjoner for framtiden

Utdanningspolitisk er mye i støpeskjeen akkurat nå. Rammeplanen for barnehagen har vært på høring og i kjølvannet av Ludvigsen-utvalgets innstilling vil læreplanene for fag bli fornyet og endret, det samme gjelder for den generelle delen av læreplanen. Dette arbeidet vil sannsynligvis sette sitt preg på denne landsmøteperioden. Likestillings- og diskrimineringsarbeidet i barnehage- og skole er viktig og må intensiveres for å sikre generasjoner etter oss like muligheter i utdanning og arbeidsliv. Kjønnsstereotypier må motarbeides og fordommer må unngås. Våre tillitsvalgte har en jobb å gjøre på arbeidsplassene. Utvalget ønsker å bidra til gode bevisstgjørende prosesser.

Avbildet: Ann Mari Milo Lorentzen
Ann Mari Milo Lorentzen

Leder, utvalg for likestilling og mangfold

Avbildet: Salma Ahmed
Salma Ahmed

Grunnskole

Avbildet: Truls J. Hagland
Truls J. Hagland

Grunnskole

Avbildet: Jill Johansen
Jill Johansen

Barnehage

Avbildet: Terje Ragnvald Lerberg
Terje Ragnvald Lerberg

Videregående opplæring/fagskole

Avbildet: Marit Lunde
Marit Lunde

Faglig-administrativt støttesystem (FAS), ledermedlem

Avbildet: Marthe Kragebøl Norvalls
Marthe Kragebøl Norvalls

Barnehage

Avbildet: Mona Osman-Tomren
Mona Osman-Tomren

Medlem

Avbildet: Aman Singh
Aman Singh

Grunnskole

Avbildet: Marthe Wegge
Marthe Wegge

Grunnskole

Sentralstyret oppnevner i hver landsmøteperiode rådgivende sentrale utvalg. I utvalgene sitter medlemmer med spesiell kompetanse og interesse for utvalgets fagområde. Utvalgsmedlemmene skal supplere sentralstyrets samlede faglige og politiske kompetanse. Utvalgene tar opp saker innenfor sitt fagområde og er rådgivende for sentralstyret. Ordningen med utvalg skal sikre at saker som behandles har aktualitet på alle nivåer i organisasjonen og bidra til at politiske saker ikke bare initieres av sentralt nivå i organisasjonen.

Retningslinjer for sentrale utvalg, råd og fora