Utvalg for lønns- og arbeidsvilkår

Utvalg for lønns- og arbeidsvilkår bidrar til utvikling av saker av mer overordnet karakter når det gjelder lønn og arbeidsvilkår. Leder for utvalget er sentralstyremedlem Turid Buan Øfsti.

Landsmøtet i 2015 fattet en lang rekke vedtak rettet inn mot strategier for å beholde, forbedre og videreutvikle medlemmenes rettigheter innenfor lønn, pensjon, arbeidsmiljø og andre arbeidsvilkår. Disse vedtakene blir fanget opp i strategisk plan, vedtatt av sentralstyret og gjort gjeldende for alle ledd i organisasjonen. Strategisk plan har et eget avsnitt om lønn og arbeidsvilkår, og dette avsnittet veier tyngst når utvalget skal prioritere blant flere aktuelle saker. I inneværende landsmøteperiode vil arbeidstid, pensjon, en videreutvikling av lønnssystemer, en god lønnsutvikling og en bedring av arbeidsmiljøet være svært aktuelle saker for samtlige tariffområder og dermed for alle våre medlemmer.

Utvalg for lønns- og arbeidsvilkår bidrar til utvikling av saker av mer overordnet karakter som skal opp til behandling i sentralstyret, men representantene fungerer i praksis også som et viktig bindeledd mellom andre ledd i organisasjonen og forbundet sentralt når det gjelder å fange opp aktuelle problemstillinger knyttet til praktisering av tariffavtalene. I tillegg fungerer kontakten mellom utvalgsmedlemmene og Utdanningsforbundet sentralt slik at innfallsvinkler og veivalg forankres og utfordres. Det er viktig når vedtatt politikk skal gjennomføres i forhandlinger og i påvirkningsarbeid.

I tillegg til leder, er utvalget sammensatt av 11 representanter fra flere ulike tariffområder og fra samtlige medlemsgrupper, i tillegg til nok en representant fra sentralstyret.

Avbildet: Turid Buan Øfsti
Turid Buan Øfsti

Leder, utvalg for lønns- og arbeidsvilkår

Avbildet: Frode Aarøe
Frode Aarøe

Grunnskole, ledermedlem

Avbildet: Vibeke Loe Dyrnes
Vibeke Loe Dyrnes

Videregående opplæring/fagskole

Avbildet: Siv Merete Fjeldseth
Siv Merete Fjeldseth

Grunnskole

Avbildet: Trond Are Fjordtun
Trond Are Fjordtun

Grunnskole

Avbildet: Hilde Fliid
Hilde Fliid

Barnehage

Avbildet: Bjørnar Hagen
Bjørnar Hagen

Videregående opplæring/fagskole

Avbildet: Stian Hofvind
Stian Hofvind

Grunnskole

Avbildet: Thom Bjørnar Jambak
Thom Bjørnar Jambak

Medlem

Avbildet: Anders Jørgensen
Anders Jørgensen

Grunnskole

Avbildet: Anne Margit Løvland
Anne Margit Løvland

Universitet og høgskole

Avbildet: Line Melgalvis
Line Melgalvis

Grunnskole

Avbildet: Toril Kuvene Skaret
Toril Kuvene Skaret

Barnehage

Avbildet: Odd Arild Viste
Odd Arild Viste

Barnehage

Sentralstyret oppnevner i hver landsmøteperiode rådgivende sentrale utvalg. I utvalgene sitter medlemmer med spesiell kompetanse og interesse for utvalgets fagområde. Utvalgsmedlemmene skal supplere sentralstyrets samlede faglige og politiske kompetanse. Utvalgene tar opp saker innenfor sitt fagområde og er rådgivende for sentralstyret. Ordningen med utvalg skal sikre at saker som behandles har aktualitet på alle nivåer i organisasjonen og bidra til at politiske saker ikke bare initieres av sentralt nivå i organisasjonen.

Retningslinjer for sentrale utvalg, råd og fora