Studentforsikringsikon: Sekk og bøker

Studentforsikring

For deg som er medlem av Pedagogstudentene har vi laget en uslåelig studentforsikring. Her får du innbo-, reise-, ulykkes-, og uføreforsikring i en og samme pakke. Du er også dekket ved studieopphold i utlandet. I tillegg er helsetelefon og psykologisk helsehjelp inkludert. Alt dette til kun 1.200 kroner i året.

Bestill studentforsikring

SMS-bestilling

Send SMS med kodeord "udf 223" til 2080.
Husk å oppgi fra hvilken dato forsikringen skal gjelde (tidligst dagen etter bestillingsdato). Eksempel: "udf 223 fra 01.07.2022".

E-post og telefon

Du kan også bestille via e-post forsikring@udf.no, eller ringe oss på 24 14 20 00

Innboforsikring dekninger Forsikringssum
Dekker vann-, brann- og naturskade samt plutselig skade og tyveri av innbo Inntil kr 500.000
Tyveri av sykkel Inntil 40.000 ingen egenandel ved registrering i FG godkjent register
Tyveri og skade på mobil, PC og nettbrett
Inntil kr 500.000 i hjemmet og inntil kr 40.000 utenfor hjemmet
Bekjempelse av skjeggkre, veggedyr, kakerlakker, mus og rotter. Inntil kr 150.000
Innbo er også dekket ved studieopphold i utlandet opp til 180 dager  
Privatansvar  Se vilkår for summer
Rettshjelp Se vilkår for summer
Reiseforsikringen dekninger Forsikringssum/varighet
Reisevarighet Inntil 90 dager
Reisevarighet for studieopphold i utlandet Inntil 180 dager
Avbestilling Ubegrenset
Reisegods, reisesyke, hjemtransport, evakuering og behandlingsutgifter på studiested. Ubegrenset. Enkelte begrensninger på gjenstand, antall og utgifter
Reiseavbrudd og erstatningsreise Kr 1.500 per døgn
Forsinket bagasje Kr 5.000. Mellomlanding kr 500
Egenandel leiebil Kr 15.000.000 per skadetilfelle
Reiseansvar og rettshjelp Se vilkår for summer
Ulykkesforsikring dekninger Forsikringssum
Varig skader som følge av ulykke Inntil kr 500.000 
Bruddskader Kr 5.000
Behandlingsutgifter etter ulykkesskade som ikke dekkes fra annet hold, f.eks. tannlege, lege og fysioterapeut
Inntil 5 % av forsikringssummen på 500.000
Uføreforsikring dekninger Forsikringssum
Engangsutbetaling på hele forsikringssummen ved vedtak fra NAV om minst 50 prosent varig arbeidsuførhet kr 531.995 (5 G* )
Månedlige forskuddsutbetalinger som starter 15 måneder etter at man blir sykemeldt, uavhengig av (varig) vedtak
1 % av forsikringssummen
Forsikringen gir rett til erstatning når forsikrede har vært sammenhengende helt studieufør på grunn av ulykke eller egen sykdom i minst to måneder i studietiden kr 10.000
Tryg Legehjelp Telefonnummer
Tryg Legehjelp er en del av forsikringen. Erfarne leger og sykepleiere svarer på helsespørsmål 24 timer i døgnet. For studenter innebærer dette også psykisk helsehjelp. Her kan du ta kontakt hvis du opplever for eksempel angst, depresjon eller søvnproblemer 55 17 90 09
Tryg ID Telefonnummer
Tryg Id er en del av forsikringen og omfatter identitetstyveri, identitetsmisbruk og misbruk i sosiale medier 55 17 18 19

 

*G står for Folketrygdens Grunnbeløp og er på kr 106.399. Beløpet reguleres hvert år den 1. mai og sikrer at forsikringssummen stiger.

Reisekort på mobil

Få reisekortet på mobilen og ha det tilgjengelig til enhver tid. Ved å laste ned medlemsappen vår "UDF Medlem" får du reisekortet, medlemskortet og dine medlemsfordeler rett på mobilen. Appen er gratis og kan lastes ned fra Google Play (Android) og App Store (iPhone). Merk at om du har reiseforsikring for familie, er det kun medlemmet som får opp reiseforsikringsbeviset i appen, men dette kan enkelt deles med resten av familien inne i appen. Mer informasjon om reisekort på mobilen.

Endres automatisk når du er ferdig som student

Forsikringen gjelder for medlemmer av Pedagogstudentene og varer ut kalenderåret du er ferdig å studere. Ved overgang til ordinært medlemskap i Utdanningsforbundet blir de ulike forsikringene automatisk overført til ordinære forsikringer ved hovedforfall 31.12. Studentforsikringen kan kun kjøpes som en pakkeløsning. Har du andre behov kan du benytte deg av Utdanningsforbundets ordinære forsikringer.

Spørsmål og svar

Studentforsikringen gjelder for deg som er medlem av Pedagogstudentene. 


Nei, det er gratis å være medlem av Pedagogstudentene. 


Som student kan du kjøpe alle våre forsikringer på lik linje med andre medlemmer av Utdanningsforbundet.

Studentforsikringen er bedre tilrettelagt for studenter, og den har en svært god pris.

Det er en pakkeløsning som inneholder: 

  • Innboforsikring 
  • Reiseforsikring for en person 
  • Ulykkesforsikring 
  • Uføreforsikring

Tilgang på legehjelp og psykologhjelp er også inkludert.

 
Vi har gode priser og dekninger på alle våre forsikringer, og du står fritt til å supplere med disse etter behov.


Innboforsikringen dekker også samboeren din, så lenge han/hun har samme folkeregistrert adresse som deg.

Samboeren din er ikke dekket under de andre forsikringene i studentforsikringen.


Uavhengig av når på året du er ferdig med studiene, vil studentforsikringen løpe ut ved utgangen av inneværende år. Det betyr, at hvis du er ferdig i juli, vil forsikringen vare til den 31.12.  
 
Fra 1. januar overføres studentforsikringen automatisk til Utdanningsforbundets forsikringer.

Forsikringene du blir overført til:

  • Innboforsikring 
  • Reiseforsikring for en person 
  • Uføreforsikring 5G 
  • Grunnforsikring 

Grunnforsikringen er en obligatorisk forsikring som følger medlemskapet. Om du velger å reservere deg fra Grunnforsikringen vil uføreforsikringen i studentforsikringen ikke bli videreført ved årsskiftet, da det er en forutsetning å ha grunnforsikring for å ha uføreforsikring. Du vil da også stå uten en ulykkesforsikring og livsforsikring.

Sier du opp studentforsikringen innen 31.12. i overgangsåret, vil ikke forsikringene videreføres. En oppsigelse må skje skriftlig til forsikring@udf.no.


Ja, du er dekket av studentforsikringen i inntil 180 dager, når du studerer eller har praksis i utlandet.


Uføreforsikringen gir rett til utbetaling hvis du blir helt eller delvis arbeidsufør og ikke kan jobbe.

Ulykkesforsikringen gir rett til utbetaling ved varig skade eller behandling, som følge av ulykke. En ulykke defineres som en plutselig og uventet, ytre, fysisk hendelse.


Ulykkesforsikringen gir en dekning på inntil kr 500.000 ved medisinsk invaliditet etter ulykke. Den dekker også behandlingsutgifter, og gir i tillegg utbetaling på kr 5.000 ved bruddskade på ben, arm, skulder og hode.


Uføreforsikringen har en dekning på 5 G (kr 531.995) og krever ingen helsevurdering.

Engangsutbetaling

Forsikringen gir rett til en engangsutbetaling av hele forsikringssummen når:

  • du har fått vedtak om minst 50 % varig uføretrygd fra NAV eller
  • du har vært minst 50 % arbeidsufør sammenhengende i fem år etter første sykemeldingsdag.

Månedlig forskuddsutbetaling av forsikringssum

Fra 15 måneder etter første sykemeldingsdag, som førte til arbeidsuførheten, utbetales 1 % av forsikringssummen månedlig. Månedlig utbetaling skjer etterskuddsvis.

For skader oppstått før 01.01.2019 gjelder andre vilkår. Kontakt vår forsikringsavdeling på telefon 24 14 20 00.

Studieavbrudd

Forsikringen gir rett til erstatning på 10.000 kroner når forsikrede har vært sammenhengende helt studieufør på grunn av ulykke eller egen sykdom i minst to måneder i studietiden.


Ja. Da må du sende egenerklæring som behandles av Tryg Forsikring. Du kan bestille økt dekning på uføreforsikringen i bestillingskalkulatoren her.

Hvis du for eksempel allerede har 5 G, men ønsker 15 G, søker du kun om 10 G.


Det er ikke egenandel på innboforsikringen, med noen unntak:

Dekning Egenandel
Tyveri av sykkel som ikke er registrert i FG-godkjent sykkelregister 2.000 kroner
Tyveri av og skadeverk på mobiltelefon, nettbrett og bærbar datamaskin 2.000 kroner
Plutselige skader på mobiltelefon, nettbrett og bærbar datamaskin 2.000 kroner
Naturskader 8.000 kroner
Privatansvar 2.000 kroner
Rettshjelp 4.000 kroner og i tillegg 20 prosent av utgifter som kommer utover 4.000 kroner.
Rettshjelp ved forbrukerkjøp

4.000 kroner

Mer informasjon om de ulike dekningene finner du her.


Vi følger myndighetenes reiseråd for reiser over landegrensene. Hvis du allikevel må til utlandet for å ta en avgjørende eksamen, kan du kontakte oss.

E-post: forsikring@utdanningsforbundet.no

Telefon: 24 14 20 00.

Vår kontortid er mandag-fredag kl. 08.00-15.30.

 


Studentforsikringen er en pakkeløsning med fire forsikringer. Det er ikke mulig å utvide eller endre disse forsikringene. Ønsker du høyere forsikringssum eller annen dekning, kan du kjøpe dette i tillegg.

Som medlem av Pedagogstudentene, får du samme forsikringstilbud som Utdanningsforbundets medlemmer. Les mer om våre medlemsfordeler og forsikringer.


Ja. Brann, innbrudd, hærverk, tyveri, ran og overfall skal meldes til politiet.


Ingen forsikringer dekker alt. I forsikringsavtalen, som består av forsikringsbevis og vilkår, står det beskrevet hva som ikke dekkes, og hva du selv har ansvar for å passe på for å unngå skade. I forsikringsbeviset finner du sikkerhetsforskrifter, som sier hvilket ansvar du har for at forsikringen skal være gjeldende. Et eksempel fra reiseforsikring, er ditt ansvar for å påse at tyveriutsatte gjenstander ikke legges i bagasje som skal sjekkes inn. Et eksempel fra innboforsikring, er ditt ansvar for å holde vinduer og dører lukket og låst. Brudd på sikkerhetsforskriftene kan medføre reduksjon eller bortfall av erstatning.

Det finnes også unntak i forsikringer. Disse er spesifisert i vilkårene, og forteller om hvilke hendelser/tilfeller forsikringen ikke er dekket. Det er lurt å sette seg inn i hvilke unntak som gjelder for forsikringen. Et eksempel fra reiseforsikring, er unntak for streik. Det betyr at om flyet ditt ikke går grunnet streik er ikke dette dekket, da det er flyselskapene som er erstatningsansvarlig i slike saker.

Konkurs

Det finnes ingen reiseforsikring som gir erstatning ved konkurs, men hvis reiseoperatøren er medlem av Reisegarantifondet, kan det være at de refundere utgiftene. Hvis tapet ikke er dekket under reisegarantiordningen, kan du sjekke med banken din. Noen banker dekker tap av utgifter dersom reisen er betalt med kredittkort.

Her kan du se hvilke reiseselskap som er medlem av reisegarantifondet