Barneforsikringsikon: to barn med bamse

Barneforsikring

Her kan du bestille barneforsikring, eller melde skade. I Norge har vi offentlige støtteordninger for barn. Likevel kan sykdom eller ulykke medføre en stor økonomisk belastning for familien eller barnets fremtid. Barneforsikringen dekker opp for noe av dette.

 

Bestill barneforsikring

Prisen på barneforsikringen for barn over 21 år er 2508 kroner per år.

Helseerklæring

Du må fylle ut en helseerklæring for alle barna du skal forsikre. Helseerklæringen kommer du til etter at du har lagt inn bestilling på barneforsikringen. Barnet må være medlem av norsk folketrygd eller tilsvarende offentlig trygdeordning i Norden.

Alder

Barnet må være mellom 3 måneder og 18 år når du bestiller forsikringen, men den er gyldig ut året barnet fyller 26 år. Etter fylte 16 år må barnet selv fylle ut egenerklæringen.

Når trer forsikringen i kraft?

Så snart Tryg mottar helseerklæringsskjemaet, behandler og besvarer de søknaden. Hvis Tryg trenger flere opplysninger, kontakter de deg. Forsikringen trer i kraft når Tryg mottar søknadsskjema i utfylt og signert stand, forutsatt at søknaden godkjennes.

Hvor gjelder barneforsikringen?

Forsikringen gjelder i Norden og under utenlandsopphold i inntil 12 måneder.

Dekninger Forsikringssum
Erstatning ved varig skade på person etter ulykke eller sykdom.  Inntil kr 2.000.000,-
Uførekapital gir rett til en engangsutbetaling hvis arbeidsevnen til barnet blir nedsatt med minst 50 %.  kr 1.000.000,-
Erstatning for merutgifter til nødvendig pleie og tilsyn når barnet innvilges hjelpestønad fra NAV. Inntil kr 1.000.000,-
Dagpenger ved sykehusopphold og langvarig sykdom. Utbetaling på kr 1.000,- per dag i maksimalt 365 dager
Erstatning for rimelige merutgifter til nødvendige tekniske hjelpemidler og ombygging av bolig.   Inntil kr 300.000,-
AV1 Skolerobot ved langvarig fravær fra skole på grunn av skade eller sykdom. Inntil 6 måneder
Erstatning ved utgifter til medisinsk behandling etter skade forårsaket av ulykke. Inntil kr 100.000,-
Økonomisk trygghet ved nevnte alvorlige tilstander
 • Kreft
 • Hjernesvulst
 • MS
 • Cystisk fibrose
 • Leddgikt
 • Nyrelidelser med nyresvikt
 • Ulcerøs kolitt med affeksjon av hele tykktarmen
 • Morbus Crohn med alvorlig forløp
 • Brannskade (mer enn 10 % av kroppsoverflate)
 • Skålding (mer enn 10 % av kroppsoverflate)
 • Skoliose (utviklingsfeil i ryggen)
 • Calvé-Legg-Perthes
 • Diabetes Mellitus type 1
 • Tverrsnittlammelser av ryggmarg
 • Godartede svulster i ryggmarg
 • Organtransplantasjon
 • Amputasjon
 • Alvorlig hjerneskade
kr 400.000,-
Erstatning ved dødsfall  kr 100.000,-
Helsetelefon som er en døgnåpen telefontjeneste der du kan få hjelp fra erfarne leger og sykepleiere. De kan også henvise til spesialist eller skrive ut enkle resepter. Ring 55 17 90 09.
Mentale selvhjelpsprogrammer for barn over 16 år Programmene kan hjelpe ved blant annet stress,
bekymringer, lav selvfølelse, og søvnproblemer.
Lenke til tabell

Se utfyllende dekninger og vilkår nederst på siden.

 

Bestill rådgivning

Dame i telefonen Har du spørsmål om personforsikring eller barneforsikring? Eller ønsker du spesifikke råd rundt din livssituasjon? Book en tid med oss, vi hjelper deg gjerne.

 

 

Spørsmål og svar

Du kan utvide barneforsikringen med tilleggsdekninger som uførepensjon og behandlingsforsikring. Tilleggsdekningene kan du bestille når du fyller ut helseerklæringen. Se tabellen under for priser.

Forsikringsdokumenter og faktura vil komme direkte fra Tryg Forsikring

Priser tilleggsdekninger barneforsikring

Behandlingsforsikring kr 619 pr. år.

Tabell 1: Uførepensjon med forsikringssum kr 50.000,-

Alder Pris 2022
3 mnd. til og med 17 år kr 1163
18 år kr 2659
19 år kr 2728
20 år kr 2797
21 år kr 2866
22 år kr 2936
23 år kr 3005
24 år kr 3073
25 år kr 3143
26 år kr 3212

Tabell 2: Uførepensjon med forsikringssum kr 100.000,-

Alder Pris 2022
3 mnd. til og med 17 år kr 2326
18 år kr 5318
19 år kr 5456
20 år kr 5593
21 år kr 5731
22 år kr 5871
23 år kr 6009
24 år kr 6147
25 år kr 6287
26 år kr 6425

Bestill forsikringen øverst på denne siden. Fyll ut en egenerklæring for helse på vegne av barn under 16 år. Det er Tryg Forsikring som behandler søknadene. 

Behandlingstiden hos Tryg er vanligvis på 2-3 uker. Barnet er allikevel forsikret fra den datoen Tryg mottar søknaden, forutsatt at søknaden blir godkjent. Tryg sender bekreftelse på at søknaden er mottatt.

Du trenger ikke å levere legeattest. Som en del av søknadsprosessen fyller du ut en helseerklæring, som sendes til Tryg for vurdering.

Hvis du har en reservasjon på forsikringen, kan du søke om å fjerne denne, når du ikke lenger har sykdommen du har fått reservasjon for. Informasjon om når og hvordan du kan søke om dette, finner du i reservasjonsbrevet du fikk tilsendt da du kjøpte forsikringen. Har du ikke lenger dette, kan du kontakte Trygs avdeling for helsevurdering per e-post på helsevurdering@tryg.no.

Du kan få avslag på søknaden på barneforsikringen. På bakgrunn av helseopplysninger gitt på søknadstidspunktet kan Tryg ta forbehold om ansvar fra sykdom, skade eller lyte, og dermed legge en reservasjon i forsikringen. Tryg kan også gi avslag på søknaden. Ved avslag har forsikrede allikevel vært forsikret for ulykkesskade i perioden fra søknadstidspunktet og frem til avslag er sendt.