Livsforsikringsikon: hjerte med pulsdiagram

Livsforsikring

Bestill livsforsikring her. Livsforsikring er for deg som vil sikre dine etterlatte. Forsikringen gir en engangsutbetaling til etterlatte ved død, uansett om dødsfallet skyldes sykdom eller ulykke. Livsforsikringen kan du også kjøpe for din ektefelle/samboer.

 

Livsforsikring

Antall G *

Livsforsikring for ektefelle/samboer

Antall G *

Våre rådgivere kan hjelpe deg med hva du trenger, eller ikke trenger av personforsikringer.

Bestill livsforsikring

For å kjøpe livsforsikringen forutsettes det at du har enten grunnforsikringen eller studentforsikringen. Har du ikke det vil grunnforsikringen automatisk bli lagt inn når du bestiller. Den inneholder en livsforsikring med dekning på 5 G. Du kan maksimalt ha dekning på 30 G i tillegg til grunnforsikringen.

Når du kjøper livsforsikring eller øker forsikringssummen må du fylle ut en helseerklæring, dette gjelder også for din ektefelle/samboer. Denne kommer du til etter at du har beregnet pris i kalkulatoren over, og klikker deg videre. Dette kan kun gjøres digitalt. Hvis du vil ha uføreforsikring også, kan du søke om dette samtidig, i samme helseerklæringskjema.

Forsikringen er gyldig fra datoen den er mottatt hos Tryg, forutsatt at søknaden blir godkjent. Søknaden behandles i Avdeling for helsevurdering i Tryg Forsikring. Gjennomsnittlig behandlingstid er ca. 3 uker.

Valg av forsikringssum

Her bør du vurdere den økonomiske konsekvensen for de etterlatte ved dødsfall. Mange tar utgangspunkt i husstandens samlede gjeld. De som har boliglån med ektefelle/samboer velger ofte en dekning som tilsvarer sin del av gjelden. Har du barn eller annet forsørgeransvar, kan det være grunnlag for å vurdere en høyere forsikringssum. Dette gjelder særlig i familier med særkullsbarn.

Husk at det er lettere å redusere forsikringssummen enn å øke den. Hvis du senere ønsker å øke forsikringssummen, må du oppgi nye helseopplysninger.

Ved valg av forsikringssum kan det også være fornuftig å ta høyde for nedtrapping, se eget punkt.

Grunnbeløp (G)

Forsikringssummen baseres på folketrygdens grunnbeløp (G). 1 G er i dag kr 124.028. Du kan velge dekning på 10, 20 eller 30 G. Når du beregner pris i kalkulatoren over, får du forsikringssum både i G og som kronebeløp.

Nedtrapping

Forsikringssummen reduseres gradvis etter fylte 50 år. Eksempelvis vil en forsikringssum på 20 G reelt sett være 15 G ved 55 år og 10 G ved 60 år. Er du i, eller nærmer du deg aldersgruppen 50-60 år, bør du ta hensyn til dette når du velger forsikringssum. I kalkulatoren over vises reell forsikringssum som kronebeløp, for den alderen du skriver inn.

Det er ingen videre nedtrapping etter 60 år. Frem til forsikringen opphører, altså ved utgangen av året du fyller 70 år, vil forsikringssummen være uendret.

Spørsmål og svar

Du kan bestille livsforsikring for din ektefelle/samboer. Da må du som medlem først logge inn og starte bestillingen. Deretter må din ektefelle/samboer fylle ut en egenerklæring for helse med sin egen BankID. Hvis din ektefelle/samboer vil ha uføreforsikring også, er det mulig å søke om det i samme helseerklæringskjema.

Livsforsikringen er gyldig fra dagen du søker om den, forutsatt at søknaden blir godkjent. Dermed kan du i prinsippet si opp i det andre selskapet samme dag. Da unngår du også å være dobbeltforsikret. Dersom din helsetilstand gjør at du er usikker på om søknaden vil godkjennes, bør du avvente oppsigelse til ny forsikring er godkjent og ligger synlig på Min side.  

Du kan selv øke forsikringssummen, ved å logge inn på Min side. Beregn pris i kalkulatoren og klikk «Søk hos Tryg». Du vil da få opp et helseerklæringsskjema for utfylling.

Merk at det er økningen du søker om. Har du 15 G fra før, og du ønsker 25 G, søker du om 10 G. Forsikringen kan maksimalt økes til 30 G.   

Du kan enkelt redusere forsikringssummen på Min side. Gå inn på livsforsikringen under "Mine forsikringer", og klikk på "Reduser dekning". Angi ønsket forsikringssum og klikk "Send". Reduksjonen vil tre i kraft fra neste hovedforfall (31.12).  

Alternativt kan du gi beskjed om dette per brev eller e-post [email protected]

Vår kollektive livs- og uføreforsikring trappes ned fra fylte 51 år til og med fylte 60 år. Eksempelvis vil forsikringssum på 20 G reelt sett være 15 G ved 55 år, 10 G ved 60 år. Se avtrappingstabell over gjeldende utbetaling for gitt alder, i dokumentene under "Vilkår Uføreforsikring" nederst på denne siden.

Alle forsikringer prises ut fra skaderisiko. For personforsikring er alder en viktig risikofaktor, og prisen øker derfor med alderen. Priser deles inn i aldersintervaller på fem år (36-40 år, 41-45 år osv.), og overgang til ny alderskategori vil medføre prisøkning. Se utbetalings- og avtrappingstabell nederst på denne siden.

Forsikringssummen utbetales ved forsikringstakers dødsfall, uansett dødsårsak.

Dødsfall meldes til Utdanningsforbundet forsikringskontor, telefon 24 14 20 00 eller e-post [email protected]. Så fort dødsfallet er registrert i Folkeregisteret vil vi sende et brev til etterlatte med informasjon om hvordan man går fram for å kreve erstatning fra Tryg. Skifte-/uskifteattest er nødvendig, og bør innhentes så raskt som mulig for å sikre rask saksbehandling.

Forsikrede kan selv bestemme hvem som skal ha rett til erstatningen (begunstigelse). Det fremgår av forsikringsbeviset hvis det er oppnevnt en som er særskilt begunstiget.

Er det ikke oppnevnt en særskilt begunstiget, skjer utbetalingen i følgende rekkefølge:

1. Ektefelle/samboer (ved samboer, se detaljert informasjon i vilkårenes punkt 10)

2. Livsarvinger
3. Testamentarvinger
4. Arvinger etter loven.

Utbetaling fra livsforsikring for ektefelle/samboer tilfaller alltid medlemmet, om ikke egen begunstigelse foreligger.

For detaljert informasjon om begunstigelse, se Vilkår livsforsikring nederst på denne siden.

Begunstigelsesskjema ligger også nederst på denne siden.

Livsforsikringen opphører automatisk ved utgangen av det året den forsikrede fyller 70 år.

Prisene på de kollektive forsikringene er fremforhandlet og satt sammen kun for medlemmer av Utdanningsforbundet. Melder du deg ut, men ønsker å fortsette din livs- og uføreforsikring, kan du det direkte hos Tryg. Prisen blir da ikke den samme, men fordelen er at du slipper å levere ny helserklæring.