Grunnforsikringsikon: Tre

Grunnforsikring

Grunnforsikringen får du automatisk når du melder deg inn i Utdanningsforbundet. Den består av tre deler: livsforsikring for medlemmet, ulykkesforsikring for familie, og erstatning ved familiemedlems død.

 

Bestill grunnforsikring

Pris

Grunnforsikringen koster kr 888 i året, og trekkes som oftest månedlig med 74 kroner av lønnen, sammen med kontingenten.

Alle som melder seg inn i Utdanningsforbundet, eller som går over fra Studentmedlemskap til ordinært medlemskap, får grunnforsikringen automatisk. 

Livsforsikring  Forsikringssum
Engangsutbetaling ved den forsikredes (medlemmets) død. 5 G (kr 593.100)
Ulykkesforsikring Forsikringssum
Ulykkesforsikringen dekker medisinsk invaliditet og behandlingsutgifter som skyldes en ulykke.  Inntil 24 G for enslig medlem (kr 2.846.880).
Inntil 12 G per person i familie inkludert medlemmet (kr 1.423.440).
Erstatning ved familiemedlems død Forsikringssum
Forsikringen gir rett til en engangsutbetaling ved familiemedlems død.* 0,5 G (kr 59.310)

*Definisjon av familie finner du i spørsmål og svar under hva dekker grunnforsikringen.

Grunnbeløpet justeres 1. mai, hvert år. G per dags dato er kr 118.620

 

Film: Grunnforsikring

 

Derfor bør du forsikre deg og dine

Livsforsikring

Med livsforsikring kan du sikre ektefelle/samboer og familie dersom du skulle dø. For mange er det en stor økonomisk overgang å plutselig skulle betjene lån og andre utgifter med én inntekt, når man er vant til to. Med livsforsikring står dine etterlatte økonomisk sterkere hvis du dør. Du kan også kjøpe separat livsforsikring til din ektefelle/samboer for å sikre deg selv og din familie, dersom din partner dør. Hvis dere har høy gjeld, bør dere vurdere å tegne en høyere livsforsikring enn det som følger med Grunnforsikringen. En tommelfingerregel er at forsikringssummen bør tilsvare minst halvparten av den samlede gjelden i husstanden.

Ulykkesforsikring

Ulykker kan ramme alle uavhengig av alder, kjønn og helsetilstand. Ved ulykke får du en utbetaling på bakgrunn av hvor invalid du blir, som følge av hendelsen. Du kan også få dekket utgifter til medisinsk behandling, som for eksempel egenandeler og bandasje.

Erstatning ved familiemedlems død

Denne gir rett til en engangsutbetaling, hvis en i nærmeste familie dør.

 

Bestill rådgivning

Dame i telefonen Har du spørsmål om personforsikring eller barneforsikring? Eller ønsker du spesifikke råd rundt din livssituasjon? Book en tid med oss, vi hjelper deg gjerne.

 

 

Spørsmål og svar

Grunnforsikringen består av tre deler:

Livsforsikring

  • Engangsutbetaling på 5 G (kr 593.100) ved den forsikredes (medlemmets) død.
    Gjelder uansett dødsårsak.
  • Gjelder til utgangen av det året den forsikrede fyller 70 år. Fra fylte 51 år vil forsikringssummen reduseres med 0,25 G frem til medlemmet blir 60 år. Forsikringssummen blir deretter 2,5 G (kr 296.550) frem til opphørsalder.

Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikringen dekker medisinsk invaliditet og behandlingsutgifter som skyldes en ulykke. Erstatningen beregnes ut fra invaliditetsgrad, forsikringssum og gjeldende G på ulykkestidspunktet. Behandlingsutgifter erstattes med inntil 5 % av forsikringssummen.

Forsikringen dekker medisinsk invaliditet fra 1 % invaliditetsgrad.

Forsikringssum ved 100 % invaliditet:

  • 24 G for enslig medlem (kr 2.846.880).
  • 12 G per person i familie inkludert medlemmet (kr 1.423.440).

Med familie menes ektefelle og samboer, til utgangen av kalenderåret vedkommende fyller 75 år. I tillegg dekkes barn med folkeregistrert adresse hos en av foreldrene, til utgangen av året barnet fyller 21 år.

Erstatning ved familiemedlems død

  • Forsikringen gir rett til en engangsutbetaling på 0,5 G (kr 59.310) ved familiemedlems død.

Med familie menes ektefelle og samboer, til utgangen av kalenderåret vedkommende fyller 70 år. I tillegg dekkes barn med folkeregistrert adresse hos en av foreldrene, til utgangen av året barnet fyller 21 år.

Alle medlemmer blir automatisk innlemmet i grunnforsikringen uten å måtte levere helseerklæring. G står for Folketrygdens grunnbeløp og justeres hvert år.

Grunnforsikringens livsforsikring gjelder for medlemmet, mens ulykkesforsikringen gjelder for medlemmet og ektefelle/samboer med samme folkeregistrerte adresse som medlemmet. I tillegg omfatter den barn med folkeregistrert adresse hos en av sine foreldre, samt barnebarn og fosterbarn som bor fast hos medlemmet. Barn er dekket til utgangen av året de fyller 21 år. Erstatning ved familiemedlems død gir rett til en engangsutbetaling på 0,5 G .

Livsforsikringen er på 5 G (kr 593.100), men trappes ned med 0,25 G hvert år fra fylte 51 til 60 år. Fra 60 år er det ingen ytterligere nedtrapping. 

Forsikringssummen for enslig medlem er på 24 G, for familie er forsikringssummen 12 G per forsikret inkludert medlemmet. Erstatning beregnes etter invaliditetsgrad og familiesammensetningen på ulykkestidspunktet.

Forsikrede kan selv bestemme hvem som skal få utbetalt forsikringssummen, ved å begunstige en eller flere personer. Om det er oppnevnt en eller flere som er særskilt begunstiget fremgår av forsikringsbrevet.

Er det ikke oppnevnt en særskilt begunstiget, skjer utbetalingen i følgende rekkefølge:

1. Ektefelle/samboer (ved samboer, se vilkår livsforsikring punkt 10.1) 
2. Livsarvinger
3. Testamentarvinger
4. Arvinger etter loven.

Begunstigelsesskjema ligger nederst på denne siden.

Nei. Ulykkesforsikringen i grunnforsikringen gir kun utbetaling ved medisinsk invaliditet som følge av ulykke.

  • En kollektiv innmelding av grunnforsikring sørger for at du som medlem har en solid forsikring som sikrer deg og din familie økonomisk ved død eller ulykke. Vi mener dette er en meget god forsikring som alle våre medlemmer bør ha.
  • Når grunnforsikringen meldes inn kollektivt, kan dette gjøres uavhengig av medlemmenes helsetilstand. Det er derfor ingen krav om å levere helseerklæring.
  • En kollektiv innmelding betyr også en samlet avtale som gjør oss sterkere i forhandlinger på pris og vilkår, denne forsikringen er derfor svært rimelig og gir deg gode vilkår.

Du kan tegne reise-, innbo-, barne- og studentforsikring uten å ha grunnforsikring, men for å kunne bestille livs-, uføre-, kritisk sykdom- eller Person 3i1 forsikring hos oss, må du ha grunnforsikringen i bunn. Er du studentmedlem, kan du tegne andre forsikringer så lenge du har enten grunnforsikring eller studentforsikring.

Grunnforsikringen følger medlemskapet automatisk, men du kan reservere deg mot den ved å sende en e-post til [email protected]. Forsikringen kan bestilles igjen ved behov, men du må da levere egenerklæring på helse ved bestilling.

Grunnforsikringen følger medlemskapet automatisk, men du kan reservere deg mot den ved å sende en e-post til [email protected].

Du kan si opp grunnforsikringen ved å sende en e-post til [email protected]. Hvis du sier opp grunnforsikringen, mister du muligheten til å bestille uføreforsikring og livsforsikring, eller de stoppes dersom du har disse fra før.

Prisene på de kollektive forsikringene er fremforhandlet og satt sammen kun for medlemmer av Utdanningsforbundet. Melder du deg ut, men ønsker å fortsette din forsikring, kan du det gjennom Tryg. Prisen blir da ikke den samme, men fordelen er at du slipper å levere ny helserklæring. 

For å søke om erstatning ved familiemedlems bortgang, kan dødsfallet registreres via skjema ved dødsfall.

Dekningen gjelder for samboer/ektefelle og barn til utgangen av kalenderåret de henholdsvis fyller 70 og 21 år, gitt at man som medlem har Grunnforsikringen.