Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen, eller ATV, som det ofte kalles? Her finner du informasjon om hva vervet innebærer, hva som forventes av deg, hvordan du kan få hjelp og hvilke ting du bør begynne med med en gang.

Her er en huskeliste over det første du må gjøre etter at du er valgt som tillitsvalgt. Du får også opplæring i dette gjennom grunnopplæringen i tillitsvalgtopplæringen (TVO), men du må passe på å melde fra til lokallaget for å bli kalt inn til opplæring.

Arbeidsgiver

 • Meld fra skriftlig til arbeidsgiver om at du har blitt tillitsvalgt og hvem som sitter i klubbstyret.
 • Be om et møte der dere snakker om samarbeidsrutiner og lager en plan for møter. Husk at du skal ha tid til å ta opp sakene i klubben.
 • Les mer om første møte med arbeidsgiver.

Lokallaget

 • Meld fra til lokallaget at du har blitt tillitsvalgt på din arbeidsplass. Det er først når du er registrert riktig at du får tilgang til Tillitsvalgtverktøyet, Tillitsvalgt+ og andre viktige verktøy i din hverdag som tillitsvalgt. Finn ditt lokallag.
 • Meld deg på kurs – da kommer du fortere inn i nettverk med andre tillitsvalgte.

Klubben

Tidligere tillitsvalgt på arbeidsplassen

 • Avtal et møte med tidligere tillitsvalgt så du kan bli kjent med tidligere saker, få tips og råd mm.

Min side

 • Lokallaget registrerer deg som ny arbeidsplasstillitsvalgt i medlemsregisteret når de har blitt informert om valget. Gå inn på "Min side" etter en stund og sjekk at opplysningene om deg er riktige.  
 • Oppfordre medlemmene til å kontrollere egne opplysninger i medlemsregisteret på "Min side". Hjelp de som trenger det.
 • Legg gjerne inn bilde av deg selv på Min side. Da gjør du det lettere for andre å finne deg.
 • Gå til Min side
 • Les mer om Min side

For å styrke personvernet må alle tillitsvalgte signere taushetserklæring og sikkerhetsinstruks digitalt.

Les mer om ditt ansvar for personvern som tillitsvalgt. 

Å være tillitsvalgt er å representere

Du har til nå kanskje vært én av flere i et kollegium som har hatt oppfatninger om din egen arbeidsplass, og arbeidet som utøves her. Det kan f.eks. være synspunkter på hvordan ulike ting kan gjøres bedre, eller forlag til nye aktiviteter. Nå er situasjonen endret, du kan selv være med å påvirke. Som tillitsvalgt har du fått en ny rolle som gir deg muligheter til å påvirke.

Som tillitsvalgt har du rett til medbestemmelse på vegne av medlemmene. Denne rettigheten er hjemlet i hovedavtalen for ditt tariffområde. Det betyr at det på mange områder ikke kan fattes beslutninger uten at du som tillitsvalgt er informert og har fått uttale deg. Dessuten har du like stor rett som arbeidsgiver til å fremme forslag. Hvis du og klubben ønsker noe endret til det bedre, er det mulig å gjøre noe med det.

Å være tillitsvalgt er å lære

Som tillitsvalgt i Utdanningsforbundet får du god opplæring. Du vil bli innkalt til kurs med jevne mellomrom. Du har rett til permisjon med lønn for å delta på kurs dersom du er ansatt i en offentlig institusjon, eller i en privat virksomhet som har tariffavtale med Utdanningsforbundet. Utgifter til kurs dekkes av forbundet.

På kursene vil du bl.a. lære om lov- og avtaleverket for det tariffområdet du tilhører. Du vil også lære om forbundets politikk, og om hva det innebærer å være tillitsvalgt. Du vil også lære av egne erfaringer underveis. Som tillitsvalgt vil du ha et nært samarbeid med lokallaget, spesielt i vanskelige saker er det viktig å rådføre seg med lokallaget.

Å være tillitsvalgt er å få og søke informasjon

Som tillitsvalgt i Utdanningsforbundet får du tilgang til mye informasjon. På våre nettsider ligger lover og avtaler du trenger, i tillegg til nyheter og annen nyttig informasjon. Du får også tilsendt bladet Forbundsnytt (ca. 8 numre per år), enten på papir eller elektronisk nyhetsbrev. Bladet har aktuelt stoff om forbundets aktiviteter, politikk og vedtak. I tillegg vil du få informasjon fra fylkes- og lokallaget.

Vi er også aktive i sosiale medier, vi har egen Facebook-side og er aktive på Twitter. Vi ønsker engasjement og lojalitet med å være et åpent og aktivt forbund i sosiale medier.

Bruk også «Min side» på nettsiden vår der du kan legge inn endringer i arbeidsforholdet ditt, bestillinger og andre sider ved medlemskapet.

Å være tillitsvalgt er å finne løsninger

Å være tillitsvalgt kan være et krevende verv, og du vil blant annet kunne møte motgang. I drøftinger eller liknende situasjoner er det ytterst sjelden at den ene parten får hundre prosent gjennomslag i en sak. Du vil også kunne oppleve å bli nedstemt i klubben din, og at du må fremme forslag for arbeidsgiveren din som du kanskje ikke er helt enig i. Det er en utfordring!

Du vil ha garantert også oppleve at du må fremme forslag eller krav til arbeidsgiver som både du og klubben er hundre prosent enige i, men som du likevel ikke får gjennomslag for. En slik situasjon kan være en utfordring å informere klubben om.

Å være tillitsvalgt er å møte utfordringer

Som tillitsvalgt vil du møte på vanskelige situasjoner. En kollega kan for eksempel få samarbeidsproblemer og kommer til deg for å få hjelp, eller du ser selv at du bør gjøre noe i forhold til vedkommende. Det kan bli innskrenkninger på arbeidsplassen din, og noen blir overtallige. Du kan også få en personalkonflikt i fanget der begge parter er medlemmer. Slike saker har ingen fasitsvar og er alltid utfordrende. Du lærer konkret om rettigheter og saksgang, du lærer mye om mennesker – og framfor alt lærer du mye om å løse problemer.

Som tillitsvalgt i Utdanningsforbundet slipper du å stå alene med slike saker. Ikke nøl med å kontakte lokallaget dersom du trenger hjelp!

Som tillitsvalgt på arbeidsplassen har du tre hovedoppgaver:

1)  Du er tillitsvalgt for Utdanningsforbundets medlemmer på din arbeidsplass

Før møter med arbeidsgiver bør du om mulig ha rådført deg med klubben, eller i det minste klubbstyret hvis det finnes.

Få oversikt over medlemmene i din klubb her

I saker som vedrører personalet er det viktig å huske at du er tillitsvalgt for alle medlemmene. I vanskelige saker der et enkelt medlem har bedt deg som tillitsvalgt om bistand, skal du bidra til at medlemmet får en korrekt og rettferdig behandling. Du har taushetsplikt hvis medlemmer kommer til deg med et problem. Medlemmer som henvender seg i slike saker, har krav på veiledning, bistand og rådgivning, men har ikke krav på medhold. Skulle et medlem møte alvorlige beskyldninger, skal du ivareta medlemmets rettigheter som arbeidstaker. Husk at en personalsak ikke er en klubbsak, og i slike situasjoner er det viktig å opprette kontakt med lokallaget.

Som tillitsvalgt er du avhengig av at medlemmene stoler på deg. Den tilliten får du blant annet gjennom hvordan du tar vare på informasjon, og hvordan du behandler ulike saker.

2)  Du representerer Utdanningsforbundet på arbeidsplassen

Dette betyr at du er Utdanningsforbundets «ambassadør» på arbeidsplassen.

Som tillitsvalgt representerer du Utdanningsforbundet. Du er kanskje den eneste representanten fra forbundet som medlemmene på arbeidsplassen møter. Din rolle er derfor meget viktig for forbundet. Du skal informere, forklare og støtte opp om forbundets politikk og vedtak. Du vil bli holdt godt informert om hva forbundet står for.

Verving er også en viktig oppgave for den tillitsvalgte. Dette er en del av opplæringen du får som tillitsvalgt.

3) Du er klubbleder

Det vil si at du innkaller til klubbmøter og leder disse. I tillegg informerer du og kommuniserer med medlemmene i klubben.

Som arbeidsplasstillitsvalgt har du en viktig oppgave i å gjøre klubben til en aktiv problemløser, og et sosialt møtested for medlemmene. Her er informasjonsarbeid et viktig stikkord. Bruk de forskjellige informasjonskanalene du har tilgang til: e-post, nettsiden, posthyller, oppslagstavle m.fl.

I tillegg er samtaler med medlemmene viktig. Bruk derfor tid til å prate med enkeltmedlemmer.

Husk at informasjonsarbeid er nøkkelen til verving. Utdanningsforbundets viktigste informasjonskanaler er nettsidene og bladet Utdanning. La gjerne et nummer av Utdanning ligge på personalrommet.

Utdanningsforbundet utgir også fagbladene Bedre skole, Første steg og Yrke, i tillegg Spesialpedagogikk som er et abonnementsblad. Anbefal ledelsen å abonnere på ett eller flere av disse bladene.

Alle tillitsvalgte mottar bladet Forbundsnytt. Av og til er det vedlagt plakater i bladet med informasjon om en sak og/eller til bruk i profileringsøyemed. Heng opp plakatene på personalrommet eller et annet synlig sted (trenger du flere plakater, kan du kontakte Utdanningsforbundet sentralt).

Utdanningsforbundet har også et godt utvalg med profileringsartikler, blant annet penner, krus, pins og gave- og småartikler. Ta kontakt med lokallaget dersom du trenger profileringsartikler.

Hold deg oppdatert på all informasjon fra forbundet. Den viktigste markedsføringen av Utdanningsforbundet er å informere medlemmene om hva vi gjør og oppnår, i tillegg til forbundets kurs- og konferansetilbud og øvrige medlemstilbud.

Som arbeidsplasstillitsvalgt har du ansvar for å informere et medlem når de skal pensjonere seg. Dette innebærer å sørge for omregistrering og gi informasjon om organisering og tilbud til pensjonistmedlemmer.

Et tillitsverv i Utdanningsforbundet er et frivillig verv, og gir i utgangspunktet ikke noe frikjøp eller fritak fra annet arbeid på arbeidsplassen. 

Du har ofte rett til fri for å utføre tillitsvalgtoppgaver

Men det kan være opprettet ulike avtaler med ulike arbeidsgivere i de respektive hovedavtalene. Det er ikke uvanlig at arbeidsgiver forplikter seg gjennom avtalene at tillitsvalgte skal få fri fra ordinært arbeid for å utføre sine tillitsvalgtoppgaver. Hvordan en slik forpliktelse tolkes og løses kan variere mellom ulike ledere og lokale avtaler.

Kontakt ditt lokallag om du er usikker på hvilke rettigheter du har og ønsker rådgivning og hjelp til å tolke og eventuelt lage avtaler med din leder.

Frikjøp til tillitsvalgte for store klubber

Store klubber krever ofte mer administrasjon og organisering av medlemmene. Utdanningsforbundet kan betale et frikjøp til arbeidsgiver for at tillitsvalgte for disse klubbene får ekstra tid til å gjøre organisasjonsoppgaver. Den tiden skal ikke brukes til å gjøre de tillitsvalgtoppgavene du allerede har krav på å gjøre gjennom hovedavtalen. 

Utdanningsforbundet gir 5 prosent frikjøp for klubber på mer enn 47 medlemmer, og den øker ytterligere til 10 prosent ved medlem nummer 100 og til 15 prosent ved medlem nummer 150. 

Noen hovedavtaler har i tillegg bestemmelser som også omfatter permisjonsrettigheter for å organisere medlemmene. 

Kontakt ditt lokallag om du er usikker på hva som gjelder for deg.

Ny som tillitsvalgt på arbeidsplass (brosjyre)