Slik engasjerer du medlemmer

Her er noen tips til å verve og engasjere medlemmer for deg som er arbeidsplasstillitsvalgt.

 

Styrke klubbleder og klubben

Ved siden av å bli vervet som student, er det tillitsvalgte på arbeidsplassen som i hovedsak står for verving av nye medlemmer.

Ofte er grunnen til at noen ikke er medlem, at de ikke er blitt spurt om de vil være medlem. Mange trenger å bli kontaktet flere ganger. Dessverre er det alt for ofte lærere som ikke vet hvem som er tillitsvalgt eller hva en klubb er.

Det viktigste tipset er derfor

Snakk med dine kolleger og la dem vite hvem du er som person og som tillitsvalgt.

Andre gode tips:

Arrangere klubbmøter
 • Fast struktur og regelmessige klubbmøter
  • Ha halvårlig møteplan
  • Ha møte på en time om det er mulig
  • Klubbmøte en gang i måneden der det er mulig
  • Arranger møte i arbeidstiden eller rett etter arbeidstid
 • Velg referent på klubbmøte eller ha en fast referent
 • Prøv å ha minst en lokal sak på agendaen
 • Medlemmene bør lese sakene før møtet, slik at det blir debatt og ikke bare orientering.
Klubben som arena for engasjement
 • Klubbmøter er for klubbmedlemmer, men inviter gjester for at de kan lære hva et klubbmøte er.
 • Ha en runde med klubben om hva de ønsker at klubben skal være.
 • Gjør medlemmene også ansvarlig for å ta opp saker
  • Gi gjerne medlemmer ansvar for å forberede en sak.
 • Gjør klubben til noe mer enn en møtearena.
  • En sosial sammenkomst en gang i året et annet sted enn på arbeidsplassen anbefales.
  • Av og til kan du servere noe enkelt (pizza, frukt, fingermat, sjokolade, kjeks etc.).
  • Snakk med lokallaget ditt om økonomisk støtte til klubben.
Eksempel på klubbsaker

Det er viktig at klubben står sammen i viktige saker og at sakene er relevante for medlemmene.
Her er noen eksempler til inspirasjon:

 • Lokale saker:
  • Innspill fra klubbmedlemmer 
  • Medbestemmelsesmøter
  • Tariff
  • Avtaleverk
  • Ansettelsesprosesser
  • Vikarordninger
  • Profesjonsfaglige spørsmål
  • Arbeidstid
  • Tidsbruk
  • Økonomi
  • Konfliktforebygging
  • Arbeidsforhold og arbeidsmiljø
  • Rutiner ved ekskursjoner/leirskoleopphold
  • Bemanningsplaner
  • Fagforeningsarbeid
  • Medlemsfordeler
  • Ledelsens uttalelser
  • Budsjettarbeid og regnskap
 • Saker fra Utdanningsforbundet – fra Forbundsnytt, fylkes- eller lokallag.
 • Saker til lokallaget før de har styremøte.
 • Spesielle dager, hendelser eller markeringer: Pådriver for barnehagedagen, markering av fagforeningsaksjoner, 1. mai osv.
 • Ha fagforeningsbevissthet som tema minst en gang i året. Hold gjerne av et helt møte til dette og inviter alle kolleger (også de som ikke er kvalifisert til medlemskap i Utdanningsforbundet). Inviter gjerne eksterne innledere eller vis en film for så å diskutere dilemmaer i fagbevegelsen.
 • Informer om arbeidet HTV\lokallagsleder gjør. HTV\lokallagsleder må gjerne inviteres til møtet.
Relevante lenker

Drift av klubber - om klubbarbeid og møter

Slik holder du gode, digitale klubbmøter

 

Legg til i kalender

Husk å introdusere deg for nyansatte

Oversikt over hvem som er medlem
 • Du som klubbleder skal ha oversikt over hvem som er medlem i klubben din
  • Bruk tillitsvalgtverktøyet eller kontakt Lokallaget
 • Oppdater medlemslisten på starten av året 
  • Medlemmene plikter å holde dette oppdatert, men setter pris på hjelp 
  • Kontakt de som ikke er organisert
Klubbstyret

I alle klubber med minst ti medlemmer, skal det til vanlig velges et klubbstyre, som ledes av klubbleder.

 • Alle har ansvar for å snakke med, holde kontakt og engasjere medlemmer
  • Deleger gjerne ulike avdelinger til ulike styremedlemmer
 • En, gjerne klubbleder, bør ha overordnet ansvar for medlemsvekst
  • Vedkommende sørger for at det er vervebrosjyrer og profileringsartikler tilgjengelig for hele styret
  • Holder kontakt med lokallaget om medlemsvekst
 • Dyrk engasjement i styret for å dyrke engasjement i klubben 
  • Gi ros, anerkjennelse, heder og ære til de som verver og blir vervet.
  • Del gjerne ut små profileringsartikler for å symbolisere heder og ære.
Leder styrker klubbleder og klubb
 • Leder på arbeidsplassen er en del av profesjonsfellesskapet, og har samtidig stor innflytelse på det pedagogiske arbeidet på arbeidsplassen.
 • Det er en styrke for ledere å kunne diskutere med klubben, og å ha dem i ryggen.
 • Det en styrke for klubbleder og klubben å få inn lederperspektivet og stå sammen med leder i profesjonsspørsmål.
 • Leders forhold til klubben bør avklares overfor klubben.
Relevante lenker

Tillitsvalgtverktøyet

Vervetips til klubbleder 

God vervepraksis 

Legg til i kalender

Få oversikt over medlemmer i klubben

Felles klubbmøter

Noen arbeidsplasser har problemer med å organisere jevnlige klubbmøter på grunn av manglende lokale eller lav deltakelse. Noen av disse har hatt god erfaring med å ha felles klubbmøter hvor de ulike arbeidsplasstillitsvalgte rullerer på å ha ansvar og holde møte. Be om hjelp til dette fra lokallaget, og be lokallaget være representert for å få felles innspill fra klubbene.

Det kan være lurt å legge inn noe felles sosialt, og ha omvisning på arbeidsplassen man besøker og erfaringsdeling på slike klubbmøter.

Vervebesøk

Fylket og lokallaget har ansvar for å besøke den enkelte arbeidsplass, men det er enklere om klubbleder inviterer:

 • hovedtillitsvalgt\lokallagsleder til å informere og få innspill om sitt arbeid.
 • til å feire et rundt medlemstall.
 • til å delta på ulike aktiviteter.
 • til å delta på klubbmøter.
 • til informasjonsmøte om fagforeningssaker eller kanskje om medlemsgodene.

Besøk bidrar til å øke engasjement i klubben og på arbeidsplassen, styrker din posisjon som tillitsvalgt og viser at dere er del av noe større

Saksgang eller forvaltningsregler i organisasjonen og klubben

Vanlig tjenestevei er:
Medlem > Arbeidsplasstillitsvalgt (klubb) > Hovedtillitsvalgt (lokallag/fylkeslag) > Fylkeslagsnivå > Utdanningsforbundets sekretariat.

Medlem som ikke har tillit til, eller anser den tillitsvalgte som inhabil, kan be om bistand fra overordnet organisasjonsledd.

Utdanningsforbundet bistår normalt ikke medlemmer med løsning av saker som er oppstått forut for medlemskapet.

I saker som omhandler inn-/utmelding, kontingent og medlemstilbud (forsikring og annet) er tjenestevei fra medlem og direkte til Utdanningsforbundets sekretariat.

Relevante lenker

Forvaltningsregler i Utdanningsforbundet 

Du som klubbleder må være synlig på arbeidsplassen

Synliggjør hvem som er klubbleder med en informasjonsplakat på arbeidsplassen.

Klubben må være synlig for å skape tilhørighet til den

Aktiviteter, plakater og profileringsmateriell er med på å synliggjøre klubben. Det gjør klubben mer kjent, mer engasjert og vanskeligere å stå utenfor. 

Midler til synliggjøring

Alle klubber skal ha et minimumsbeløp per medlem å bruke på aktiviteter i året. i 2021 var dette 80 kroner (jf. Retningslinjer for bruk av kontingentmidler på lokalplan). Dette kan brukes på aktiviteter og Utdanningsforbundet-produkter. Det er også lov å søke lokallaget om mer midler.

Facebook-side

I noen klubber kan det egne seg med egen Facebook-side for å informere, engasjere og styrke klubben. Men det er viktig at ingen i klubben mister informasjon fordi vedkommende ikke er på Facebook.

Tillitsvalgte på alle arbeidsplasser

Som tillitsvalgt på arbeidsplassen har du et ansvar for å føre stafettpinnen videre. Dette kan du gjøre på din arbeidsplass:

 • Heng opp rekrutteringsplakaten i forkant av valg av tillitsvalgt. Dette kan også bidra til økt engasjement i klubben. 
 • Etabler og bruk klubbstyret aktivt som rekrutteringsarena for å bli klubbleder. Fordel oppgaver i styret for å lette ditt arbeid og samtidig drive opplæring. Lån gjerne ut TV-guiden til interesserte i styret.
 • De fleste tillitsvalgte opplever en egenverdi av å ha vervet sitt. Prøv å formidle denne til styret og eventuelt andre medlemmer som kan være aktuelle for tillitsvalgtrollen i framtiden.

Relevante lenker

Rekrutteringsplakat

Lyst til å bli tillitsvalgt?

Få med de unge - brosjyre om å rekruttere unge til verv

Du finner profileringsartikler på udf.no/nettbutikk 

Du finner og bestiller relevante plakater og brosjyrer på udf.no/materiell 

Legg til i kalender

Skal du på valg i klubben i år

 

Verve nye og unge medlemmer

Unge medlemmer morgendagens trofaste medlemmer og tillitsvalgte.

Det viktigste tipset er derfor

La de unge være synlig i vår politikk og saker vi er opptatt av. Gi unge representasjon i klubben og la de være med å styre fremtiden.

 • Alle studenter skal ha praksis - ta dem med på klubbmøter.
 • Studenter kan melde seg inn via vanlig innmeldingsskjema på nett og ved å sende en SMS med PS til 02014.
 • Kontakt eventuelle praksislærere og pass på at de kjenner til Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet og har tilgang på relevante brosjyrer.
 • Det er gratis å være medlem av Pedagogstudentene
 • Studenter har samme medlemsfordeler som alle oss andre, pluss mange flere:
  • Hjelp i spørsmål angår studentrettigheter.
  • Egne studentforsikringer

 

Inkluder nyansatte

Dette er så viktig, og det er så mye vi kan gjøre, at det er laget en egen nettside for dette tipset
Kort oppsummert:

 • Skap en kultur for å ivareta nyansatte
 • Nye har ofte unik kompetanse - utnytt den
 • samarbeid med ledere og klubben
Kontingentfritak det første året
 • Alle studentmedlemmer må fysisk melde overgang på Min side eller pr e-post til medlem@utdanningsforbundet.no for å forbli medlem.
 • Ha regelmessig kontakt med medlemmet i løpet av det første året.
  • Spør om medlemmet trenger hjelp eller lurer på noe
  • Informer om fagforeningsbevissthet og medbestemmelse.
Endre personopplysninger på de som har endret arbeidsplass

Blir ikke det gjort i medlemsregisteret risikerer vi å miste medlemmet på grunn av utelatt kontingent. 

Her er noen forslag fra tillitsvalgte om hva du kan si og gjøre for å verve nye ansatte:
 • "Skal jeg hjelpe deg med å bytte arbeidsplass i medlemskapet ditt?" (Det bygger opp om forståelsen av at det er en selvfølge at du er medlem, i tillegg finner du ut om vedkommende er medlem eller ikke.)
 • Spør om de er organisert. Er de ikke organisert, spør om de ønsker å vurdere medlemskap og å få mer informasjon om fordeler ved å være medlem.
 • Ha med innmeldingsskjema og gjerne litt profileringsmateriell. Be vedkommende om å fylle ut skjema og levere det til deg. Da forplikter du vedkommende, samtidig som du har en god grunn til å purre og dermed ta en ny samtale med vedkommende. Etterspør vervepakker fra lokallaget. Dere kan også fylle ut innmeldingsskjema sammen.
Relevante lenker

Vervetips 

Min første jobb som nyutdannet lærer 

Min første jobb som nyutdannet barnehagelærer 

Vervebrosjyre med verveark 

Medlemsutvikling

Årshjul

Legg til i kalender

Lag plan om hvordan dere skal ta imot nye ansatte

Husk å introdusere deg for nyansatte

Overgang fra år med kontingentfritak til ordinært medlem i Utdanningsforbundet

Dette skjer automatisk, men det er lurt å informere medlemmene om at nå blir kontingenten trukket fra lønnene eller at de skal motta giro. Da er det viktig å snakke om hva de får for kontingenten og vise til at den kan spares inn om de benytter seg av medlemsgodene.

Etter tre år med medlemskap

Vi ser fra medlemsutviklingen at utenom de andre overgangene, melder de fleste seg ut etter tre til fire år med medlemskap. Disse bør følges opp og oppleve personlig kontakt av forbundet

Rekruttere unge TV

Du bør prøve å engasjere de unge i klubben, slik at de kan bli klare til å ta på seg tillitsvalgtrollen senere. Gi dem oppgaver i styret, og benytt dere av engasjementet de har. Mange har tidligere vært tillitsvalgt i Pedagogstudentene, kanskje er det saker de har med seg som er relevante for klubben?

Relevante lenker

Få med de unge - brosjyre om å rekruttere unge til verv

Sentralleddet utarbeider felles vervemateriell og profileringsartikler. Behov for nytt eller forslag til endringer i vervemateriell meldes til medlemsvekstkoordinator sentralt.

Relevante brosjyrer og plakater bør etterspørres når du møter lokal- eller fylkeslag, men kan også bestilles på nett.

Informasjonstavle på arbeidsplassen
 • Be styrer eller leder om å få en fast informasjonstavle på arbeidsplassen til å henge opp informasjon fra Utdanningsforbundet.
  • Plassen må være godt synlig og blant annet informere om hvem som er klubbleder.
 • I tillegg kan dere ha elektronisk oppslagstavle på Facebook.
Vervepakker

En «vervepakke» er når du kombinerer ulikt vervemateriell. En slik pakke bør minimum inneholde vervebrosjyre og en profileringsartikkel. Det anbefales at lokallag passer på at klubbleder har vervepakker til arbeidsplassen ved semesterstart. 

Vervekampanjer
 • Enkelte fylkeslag og lokallag arrangerer egne kampanjer. Disse kan være til hjelp i ditt arbeid.
 • Hver sommer arrangerer Utdanningsforbundet en kampanje for nyutdannede.
  • De som melder overgang fra studentmedlem til ordinært medlem i løpet av juni, juli og august vil automatisk få tilsendt en Utdanningsforbundet-sekk.
  • Informer om dette til nyansatte etter sommerferien.
Innmeldingsskjema

Bruk nettsidene eller send sms: Medlem til 02014

Relevante lenker

Innmeldingsskjema - Steg for steg

For bestilling av trykt vervemateriell Udf.no/materiell 

Les mer om vervepakker 

Min første jobb som nyutdannet lærer 

Min første jobb som nyutdannet barnehagelærer 

Få med de unge 

Relevante vervefilmer

 

Organisere ledermedlemmer

Både lærere og ledere har nytte av det sterke profesjonsfaglige fellesskapet forbundet tilbyr. 

Ledere som er engasjerte medlemmer i Utdanningsforbundet, vil kunne inspirere både medarbeidere og andre ledere til medlemskap. Ledermedlemmer vil også kunne styrke klubben og samarbeidet mellom leder og tillitsvalgt.

Det viktigste tipset er derfor

Verv ledermedlemmer og bidra til en god relasjon mellom lederne og Utdanningsforbundet. 

Andre gode tips:

Du må tidlig ta kontakt med nye ledermedlemmer for å:

 • Sørge for å endre opplysningene på tillitsvalgtverktøyet. Du har tilgang til å endre medlemskapet til medlemmer i klubben og kan tilby å hjelpe til med dette.
 • Avklare din rolle som tillitsvalgt og klubbleder.
 • Avklare leders rolle i klubben.
 • Overlevere relevant materiell og eventuelt velkomstpakke.
 • Informere om tilbud for ledere i lokallag, fylkeslag og sentralt.
 • Informere om lederhjelpen.
 • Informere om lederforum og eventuelle andre møtearenaer for ledere i lokallaget.
 • Motivere leder til å delta på lederforum.
 • Du bør informere ledere på arbeidsplassen om hvem som er lederrepresentant i lokallags- og fylkesstyret, og informere om at disse kan kontaktes ved behov.
Relevante lenker

Lederhjelpen - spørsmål om ledelse av skoler og barnehager 

Tillitsvalgtverktøyet

Medlemmer i stilling som arbeidsgivers representant deltar i klubben, unntatt i behandling av saker som er forberedelse til møter etter medbestemmelsesdelen i hovedavtalene.
Utdanningsforbundets vedtekter § 71.2

Som klubbleder er du leder for alle medlemmer på arbeidsplassen, også ledere. Du har som tillitsvalgt og klubbleder en todelt funksjon.

Retningslinjene for Utdanningsforbundets tillitsvalgte etter hovedavtalen

Den tillitsvalgte skal ivareta medlemmenes interesser overfor arbeidsgivers representant på stedet og være bindeledd mellom klubben, eventuelt klubbstyret, og overordnede organisasjonsledd i Utdanningsforbundet.
Utdanningsforbundets vedtekter § 75.1

Dette innebærer at arbeidsplasstillitsvalgt er tillitsvalgt for medlemmene på arbeidsplassen med unntak av arbeidsplassens leder. Når det gjelder arbeidsplassens leder og ledermedlemmer over arbeidsplassnivå, er det hovedtillitsvalgt som er tillitsvalgt for disse. Dersom lokale forhold tilsier det og berørte parter er enige, kan hovedtillitsvalgt fungere som tillitsvalgt for alle ledermedlemmene på arbeidsplassnivå.

På avtaleområder eller i virksomheter hvor det ikke finnes hovedtillitsvalgt, har lokallagsstyret ansvaret for disse ledemedlemmene.

Det er viktig å skape en felles forståelse av leder som klubbmedlem.

Et kjennetegn ved engasjerte klubber og arbeidsplasser med høy organisasjonsgrad er ofte et godt forhold mellom leder og klubb.

Leder bør melde saker til klubben

På den måten får leder innvirkning på møtet, og resten av klubben ser at leder engasjerer seg i klubbarbeidet.

Inviter leder på klubbmøter

Ledere er naturlige deltakere i klubbmøter der organisasjonssaker og politiske saker diskuteres. Leder som er arbeidsgivers representant, skal ikke delta på klubbmøtet når saker som er forberedelse til drøftingsmøter diskuteres. Det kan derfor være nyttig å lage sakliste til klubbmøtene med delt agenda, da vet ledere hvilke saker de kan delta på. Mellomledere uten ansvar for saker som skal drøftes med den tillitsvalgte, kan delta på alle saker om de ønsker det.

 

Engasjere for å stå sterkere sammen i solidaritet

Det er masse engasjement blant medlemmene, men hvor gode er vi til å fange opp og utnytte det engasjementet for å få gjennomslag for alt vi ønsker å oppnå? 

Som tillitsvalgte er det viktig å være bevisst hvordan vi legger til rette for engasjement. 

Det viktigste tipset er derfor

Uansett hva du jobber med, så spør deg selv: "Hvordan kan jeg gjøre dette på en måte som får frem enda mer engasjement?"

La det bli en ryggmargsrefleks. 

Andre gode tips:

Historien om deg - historien om oss - historien om nå

Historien om deg:

 • Hva er din historie? Hvorfor ble eller forblir du lærer? Hvorfor ble eller forblir du tillitsvalgt?  
 • Gjennom samtaler og møter må du sørge for at dine kolleger og medlemmer kjenner din historie

Historien om oss:

 • Hvilke saker er viktig for klubben og resten av kollegene dine?
  • Spesielt viktig å kjenne til lokale saker som engasjerer
 • Vær tydelig på hvilke felles saker som du virkelig brenner for og som også er en del av din historie om hvorfor du er tillitsvalgt eller lærer. 

Historien om nå:

 • Er det noen av deres felles saker som er aktuelle? Som dere kan sammen kan gjøre en forskjell på nå?
  • Om dere er enige om at saken haster, så er det engasjerende å jobbe med den nå. 
Jevnlig kontakt med medlemmene
 • Skaper tilhørighet
 • Medlemmer føler ser sett og hørt
 • Sikrer reell representasjon

Eksempler på møter med medlemmer:

 • Snakk med enkeltmedlemmer
 • Klubbmøter
 • Sosiale og/eller faglige sammenkomster (f.eks. kinokveld)
 • Gjør det tydelig når og hvordan du kan bli kontaktet (plakater, Facebook o.l)
   

NB: Som tillitsvalgt skal du være tilgjengelig om medlemmer trenger å snakke med deg, men husk å ha klare grenser mellom det å være tillitsvalgt og kollega. Det er viktig at du skal kunne gå i gangene uten å motta masse frustrasjon fra kollegaer.

Besøk av lokallag eller fylkeslag – skaper engasjement

Fylkes- og lokallag skal og bør besøke den enkelte arbeidsplass, blant annet for å bidra til å skape engasjement og fagforeningsbevissthet blant medlemmene. For å få dette i stand kan det være lurt at du som klubbleder inviterer til et spesifikt klubbmøte, gjerne med et konkret tema med engasjement på agendaen.

Hva skaper engasjement ved besøket:

 • Det tydeliggjør at klubben er en del av en større bevegelse, og dialog vil styrke demokratiet i organisasjonen.
 • Det reduserer avstanden til resten av organisasjonen og gjør det enklere for klubben å se at de er et viktig ledd av helheten.
 • Det åpner ofte for flere typer innspill og spørsmål.
 • Det gir mulighet for påvirkning i organisasjonen.
 • Engasjement smitter.
Relevante lenker

Filmene på denne siden forteller alle historier om hvorfor du er medlem

Synlighet og profilering

Synlighet viser ikke bare at vi eksisterer og er engasjerte, men også at vi hele tiden jobber for våre medlemmer og er medlemsnære.

Dette kan du gjøre på din arbeidsplass:

 • Omvisning og hilserunde på arbeidsplassen for nyansatte.
  • Fortelle om Utdanningsforbundet, klubben og informer om lønns- og arbeidsvilkår.
 • Synliggjør hvem som er tillitsvalgt(e) på arbeidsplassen, gjerne med bilde.
 • På noen arbeidsplasser er det egnet med stand.
 • Bruke plakater og flyers.
   

Dette kan du gjøre på klubbmøter:

 • Dele ut små profileringsartikler til medlemmer.
 • Ha utlodning av finere artikler.
 • Servere mat eller kaker.

Alle klubber skal ha et minimumsbeløp per medlem å bruke på aktiviteter i året. i 2021 var dette 80 kroner (jf. Retningslinjer for bruk av kontingentmidler på lokalplan). Dette kan brukes på aktiviteter og Utdanningsforbundet-produkter. Det er også lov å søke lokallaget om mer midler.

Dele nyheter og gode historier – være stolt av Utdanningsforbundet

Arbeidsplasstillitsvalgte skal sikre at medlemmene opplever forbundet som tilstedeværende og politisk relevant for dem, både som arbeidstakere og profesjonsutøvere.

Arbeidsplasstillitsvalgte bør da:

 • Inkludere medlemmene i det klubben driver med.
 • Fortelle om hva klubben har oppnådd og får til (se eksempel på klubbsaker under "engasjerer medlemmer i klubben").
 • Dele gode historier fra lokal- og fylkeslag og sentralt.
  • Det holder ofte å dele en sak på Facebook fra lokallaget eller fylkeslaget.
 • Bruke informasjonstavle på arbeidsplassen til å dele hvilke saker Utdanningsforbundet jobber med for tiden.
 • Spre relevante filmer fra Utdanningsforbundet.
   

NB: Mange historier bør deles nasjonalt. Kontakt Forbundsnytt eller Utdanning. Redaktør av Forbundsnytt sitter i sentralt verveteam. Kontakt sentralt medlemsvekstkoordinator om du ønsker støtte i sekretariatet sentralt for å dele noe i Utdanning.

Engasjerende kampanjer

Hvordan du kan jobbe med kampanjer i klubben:

 • Delta i eller informer om eventuelle vervekampanjer for landet, fylkes- eller lokallaget.
  • Husk at målet med en vervekampanje ikke bare er å verve flere medlemmer, men at flere medlemmer verver.
 • Del saker fra Utdanningsforbundet på sosiale medier.
 • Styrk engasjementet og bevisstheten rundt streikekampanjer når dette er aktuelt.
 • Planlegg gjerne en lokal kampanje dersom det er noe spesielt som engasjerer klubben.
  • Husk å be om støtte fra lokallaget, som kanskje kan spre kampanjen til andre arbeidsplasser også.
 • Del ut brosjyrer og del videoer fra Utdanningsforbundet.
Relevante lenker

Bestill brosjyrer og plakater på udf.no/materiell

Du finner profileringsartikler i nettbutikken, udf.no/nettbutikk 

Les mer om vervepakker 

Inspirasjon til stand 

Filmer om hvorfor de er medlem

Serve medlemmer VS engasjere medlemmer

Plakat med hvem som er tillitsvalgt

Solidaritet er en følelse av samhørighet og samhold mellom individer eller grupper av individer. Sosiolog Émile Durkheim beskriver to typer solidaritet, som begge er relevant for medlemmer i Utdanningsforbundet.

 1. Vi står sterkere sammen på bakgrunn av likhet. Vi er alle pedagoger med godkjent utdanning. Vi står sammen for å få best mulig lønns- og arbeidsvilkår for å gi barn, elever og studenter best mulig utdanning. Som arbeidstakere står vi sterkere sammen.
 2. Vi står sterkere sammen på bakgrunn av gjensidig avhengighet. Pedagogene i alle medlemsgruppene til Utdanningsforbundet er gjensidig avhengig av hverandre for at barn, elever og studenter skal få best mulig utdanning. Som profesjon står vi sterkere sammen.
   
Solidaritet i klubben

I klubben står dere også sammen som arbeidstakere, og som kolleger er dere gjensidig avhengig av hverandre for at arbeidsplassen kan nå målene sine.

Flere medlemmer i klubben bidrar til å verve og beholde flere medlemmer som igjen gir klubben og resten av organisasjonen mer påvirkningskraft.

 

Solidaritet i lokallaget

Som klubb er dere også en viktig del av lokallaget. Engasjer dere i lokallaget og i arbeidet hovedtillitsvalgte gjør. Inviter dem på besøk og kom med innspill. Noen lokallag har god erfaring med at spesielt barnehager har felles klubbmøter.

Relevante lenker

Lenke om UNIO

Overganger
 • Endringer i medlemskapet kan føre til at noen melder seg ut
  • Snakk med medlemmene før, under og etter overgangsfasene uansett om de forblir medlem eller ikke.

Du bør være ekstra oppmerksom på de kritiske overgangsperiodene:

 • Nye ansatte. Kan ha vært medlem, men trenger hjelp til å bytte arbeidsplass.
 • Overgang fra student til første år i Utdanningsforbundet. Alle må fysisk melde overgang på Min side eller pr e-post til medlem@utdanningsforbundet.no for å forbli medlem og starte sitt år med kontingentfritak etter studietiden.
 • Overgang fra år med kontingentfritak til ordinært medlem i Utdanningsforbundet. Dette skjer automatisk, men det er lurt å informere medlemmene om at nå blir kontingenten trukket fra lønnene, eller at de skal motta giro.
 • Overgang til ledermedlem. For at medlemmet skal bli ivaretatt som ledermedlem, er det nødvendig å endre medlemskapet på Min side. Du har tilgang til å endre medlemskapet til medlemmer i klubben. Ta et møte med nye ledermedlemmer for å avklare din rolle som tillitsvalgt for dem i deres arbeidsforhold.
 • Overgang til pensjonist. Mange forsetter som pensjonistmedlem fordi de er fornøyde med sitt medlemskap i Utdanningsforbundet. Forklar den kommende pensjonisten om at de kan fortsette som medlem og betale minstekontingent til Utdanningsforbundet via giro.
   

Overgangene er også en mulighet til å synliggjøre Utdanningsforbundet:

 • Nyansatte kan ønskes velkommen
 • Studenter kan gratuleres med ferdig utdanning og overgang til arbeidslivet
 • Ledermedlemmer kan gratuleres og ønskes til lykke med de nye oppgavene
 • Pensjonister kan markeres med å takke for innsatsen som medlem.
Følg opp medlemmene

Snakk med medlemmer:

 • Medlemmer skal føle seg ivaretatt når de har behov for det
 • Gjør deg kjent med nettsidene og hvor du finner svar på ofte stilte spørsmål
 • Be om hjelp fra lokallaget dersom du selv ikke har kapasitet
 • Hold klubbmøter

Snakk med medlemmer om fag:

 • Mange er medlem fordi vi er en profesjonsorganisasjon
 • Del fag fra Utdanningsforbundet
  • Uttalelser fra andre tillitsvalgte
  • Utdanningsforskning.no
  • Diskuter profesjonsetikk
  • Informere om relevante kurs og konferanser

Snakk om godene våre:

 • For mange er godene våre viktige
  • Mange sparer inn medlemskontingenten ved bruk av goder
 • Profesjonelle fagblad
 • Profesjonelle kurs
 • Stipendordninger
 • Forsikringsavtaler som ingen andre relevante fagforeninger kan slå oss på
 • Boliglån med et av landets laveste boligrenter
Relevante lenker

Medlemsutvikling

Våre stipendordninger 

Tilbud til medlemmer 

Kurstilbud til medlemmer 

Snart pensjonist – eller har du allerede gått av? - Brosjyre 

Vervebrosjyre 

Om Utdanningsforbundet 

Legg til i kalender 

Pass på medlemmer som får ny rolle