Slik verver og engasjerer du medlemmer

Som tillitsvalgt representerer du medlemmene på arbeidsplassen. Jo flere medlemmer du representerer, jo sterkere står Utdanningsforbundet. Her finner du inspirasjon og nyttige tips til hvordan du kan verve og engasjere medlemmer.

 

Slik verver du nye medlemmer

Flere medlemmer gir støtte og styrke til deg som er tillitsvalgt. Derfor er arbeid med medlemsvekst og verving en del av vervet ditt. De fleste medlemmer blir vervet enten som student eller av den arbeidsplasstillitsvalgte. Her finner du tips til hva du kan gjøre.

I løpet av de tre første månedene i ny jobb etableres mange oppfatninger om hvordan arbeidsplassen fungerer, og hvilke aktiviteter man deltar i. Derfor bør du ha snakket med de nye og invitert dem til å delta på klubbmøte i løpet av de tre første månedene.

Det er ikke alle som vet hvem som er tillitsvalgt på arbeidsplassen og mange blir ikke spurt om de vil bli medlemmer heller. Presenter deg derfor som tillitsvalgt for kollegaene dine og spør de nye om de er medlemmer eller ønsker å bli medlemmer. Inviter dem med på klubbmøte.

Bli kjent med kollegaene dine. Hva er viktig for dem i deres arbeidshverdag og hva engasjerer dem? Hva er viktig for deg og engasjerer deg? Snakk om hvordan dere sammen kan jobbe for felles mål gjennom klubben.

Når du deler ut noe til kollegaene dine, gir det deg en god anledning til å snakke med dem og bli kjent. Som regel setter de pris på oppmerksomheten de får når du oppsøker dem direkte.

Spør lokallaget om de har noen logoprodukter som kan deles ut. Du kan også bestille aktuelle brosjyrer direkte fra vårt trykkeri.

3-punkt-3 – lista er et tilbakemeldingsskjema som er fint å bruke for å bli kjent og få innspill til hva klubben bør jobbe med.

Det kan være lurt å arrangere klubbmøte tidlig på høsten. På det første møtet er det fint om man inviterer kolleger som ikke er medlem, slik at de får en mulighet til å se hva klubben er opptatt av, og hvilke muligheter man har til å påvirke.

Mat er alltid et fint «lokkemiddel», så hør gjerne med lokallaget om dere kan kjøpe inn noe mat og drikke til møtet.

Om man har studenter på arbeidsplassen, anbefales det å avholde klubbmøte i praksisperioden, og invitere studentene med på klubbmøte.

Lurer du hvem av dine kollegaer som er medlem? I Tillitsvalgtverktøyet (TVV) finner du oversikt over din klubb.

Slik bruker du tillitsvalgtverktøyet (TVV)

I klubbmøter kan medlemmene ta opp saker som engasjerer dem og som er viktig i deres arbeidshverdag. Her foregår spennende diskusjoner som man ikke vil gå glipp av.

Et klubbmøte er en fin arena til å ta opp profesjonsfaglige og profesjonsetiske spørsmål i tillegg til spørsmål om lover, avtaler og arbeidsmiljø. Her kan medlemmer komme med innspill til den tillitsvalgte i forkant av møter med arbeidsgiver og få innflytelse på egen arbeidshverdag.

Personalsaker skal ikke diskuteres i klubbmøter.

Klubben kan vedta å sende saker til lokallaget, som kan jobbe med sakene lokalt eller sende saker videre til fylkesstyret. Det er kort vei fra arbeidsplass til sentralt nivå i Utdanningsforbundet, så mulighetene er store.

Klubbmøter er en fin sosial arena der man kan legge opp til ulike aktiviteter og bli godt kjent med hverandre.

Det er også mulig å invitere representanter fra lokallaget og fylkesstyret til klubbmøter. Dere kan spørre om de kan informere om bestemte saker eller legge opp til diskusjon rundt et tema som engasjerer klubben.

Det er viktig å komme i kontakt med nye kollegaer så tidlig som mulig. Noen er medlemmer fra tidligere, mens andre er det ikke. Å bli tatt godt imot av en tillitsvalgt vil gi et godt inntrykk, både av den tillitsvalgte og av Utdanningsforbundet.

Ikke alle føler seg komfortable med å innlede en samtale med mål om å verve nye medlemmer. Det er forståelig. Vårt råd er at du forteller om dine egne positive opplevelser av å være medlem. Fortell om konkrete eksempler. Spør kollegaen din om hva hen er opptatt av i sin arbeidshverdag og fortell om hvordan medlemskap i Utdanningsforbundet kan møte disse interessene.

Her er noen snakkepunkter som kan være til støtte i samtalen:

 • Hei, jeg heter XX, og jeg er tillitsvalgt i Utdanningsforbundet her på arbeidsplassen
 • Er du medlem? Har du lagt inn endret arbeidssted på «Min side»? Jeg hjelper deg gjerne
 • Vi er den største klubben på arbeidsplassen, og vi jobber blant annet med...
 • Hva er viktig for deg i jobben din?
 • Bli med på klubbmøte, så kan vi diskutere…
 • Jeg kan gjerne hjelpe deg med innmelding

Hvorfor være medlem? Det er mange fordeler:

 • Store påvirkningsmuligheter
 • Engasjerende, faglig og sosialt fellesskap
 • Mulighet til å delta på spennende kurs og konferanser
 • Rett til bistand om man får behov for det
 • Veldig gode forsikringsordninger og andre medlemsfordeler

Hva vi jobber for? Vi arbeider blant annet for:

 • gode lønns- og arbeidsvilkår
 • at lønnsnivået skal gjenspeile medlemmenes ansvar og kompetanse
 • et godt arbeidsmiljø – både fysisk og psykososialt
 • at ledere i barnehage og skole gis muligheter til å være gode ledere
 • et barnehagetilbud til alle med høy kvalitet og høyt faglig innhold
 • en skole med høy kvalitet der alle skal få like muligheter til vekst og læring

Finn mer informasjon om temaer kollegaene dine er interessert i her:

Hvorfor være medlem

Medlemsfordeler

Sentralleddet utarbeider felles vervemateriell og profileringsartikler.

Spør lokallaget om de har vervepakker med profileringsartikler og brosjyrer som du kan bruke i vervearbeidet. Brosjyrer og plakater kan du også bestille selv fra vårt trykkeri.

Informasjonstavle på arbeidsplassen

Be leder om å få en fast informasjonstavle på arbeidsplassen til å henge opp informasjon fra Utdanningsforbundet. Plassen må være godt synlig og blant annet informere om hvem som er klubbleder.

Innmeldingsskjema

Bruk nettsidene eller send sms: Medlem til 02014

Relevante vervefilmer

Nyutdannede og unge medlemmer

Nye og unge medlemmer er Utdanningsforbundets framtid. Få med de unge så tidlig som mulig slik at deltakelse i Utdanningsforbundet blir en del av deres hverdag i den nye jobben.

Klubben bør ta initiativ og ansvar i arbeidet for et godt arbeidsmiljø og bidra til å ivareta nyutdannede lærere. Her er noen tips til hvordan dere kan bidra:

Tema på medbestemmelsesmøte

Ivaretagelse av nyutdannede bør være et tema på medbestemmelsesmøte på våren. Hva skal til for at de nyutdannede skal oppleve å bli godt ivaretatt? Hvordan organiseres veiledning for nyutdannede hos dere? Skal dere ha en fadderordning på arbeidsplassen i tillegg? Hvordan kan den nyutdannede få brukt kompetansen sin, oppleve trygghet, støtte, utvikling og mestring?

Veiledning av nyutdannede

Det er bred enighet om at nyutdannede lærere skal få veiledning for å sikre en god overgang mellom utdanning og yrke. Hvorfor er det viktig og hvordan kan det organiseres? Les mer her og del informasjon med din leder og den nyutdannede:

Veiledning av nyutdannede (udir.no)

Alt du trenger å vite om veiledning av nyutdannede lærere (pedagogstudentene.no)

Rettigheter, rutiner og sosiale koder

På en arbeidsplass er det ofte rutiner, uskrevne regler og sosiale koder som den nye ansatte må bli kjent med. Alt dette er som regel akseptert at de nye ikke vet, men likevel gir klubben et godt inntrykk dersom de hjelper til og passer på den nye fra første stund.

Det vil også være viktige rettigheter som den nye bør være oppmerksom på. Ta utgangspunkt i at den nye nesten ikke kjenner noen av sine rettigheter og vis at du som tillitsvalgt har kunnskap om og gir støtte i spørsmål om arbeidstid, arbeidsplaner, lønn, permisjonsrettigheter og liknende.

De nye må trygges på at alle opplever dårlige dager

Det er helt normalt å være usikker når du er i ny jobb. Når du er usikker og ny, går det ofte hardere ut over deg om du har en dårlig dag på jobb. Da er det viktig at kollegaer bidrar til å gjøre de nye trygge på at alle har dårlige dager eller dårlige opplevelser på jobb, og at det er helt normalt uavhengig av om du er ny eller ikke. Vær støttende og nysgjerrig på om det er noe på arbeidsplassen som kan utvikles eller endres hvis det er noe mer enn bare en dårlig dag eller to.

Sosiale arenaer

Klubben kan legge opp til sosiale arenaer både på kveldstid og i arbeidstiden, for eksempel felles lunsj med de nye ansatte.

Utdanningsforbundets tilbud til unge og nyutdannede

I noen lokallag settes det opp egne møteplasser for unge og nyutdannede. Fylkeslagene pleier å arrangere egne ungseminar. Der får unge medlemmer muligheter for erfaringsutveksling, meningsutveksling og nyttig informasjon om rettigheter som arbeidstaker og medlemskap i Utdanningsforbundet. Ta kontakt med ditt lokallag og fylkeslag for å få informasjon som du kan dele med unge og nyutdannede på din arbeidsplass.

De nyutdannede ønsker ikke bare råd. De ønsker å bli anerkjent, få støtte og veiledning, og delta i faglig utviklingsarbeid i profesjonsfellesskapet.

De nye har med ny kunnskap. Å anerkjenne denne kunnskapen og gi mulighet til å dele den med resten av klubben og profesjonsfellesskapet vil være en god måte å ta imot nye ansatte.

Lav terskel for å stille spørsmål vil bidra til faglig utbytte og utvikling både for den som stiller spørsmålet og de som svarer.

Når studenter er i praksis på din arbeidsplass, vil det være nyttig for dem å bli kjent med hva det vil si å være organisert i en fagforening som arbeidstaker. Avtal med praksislærer når det kan passe at du forteller litt om hva det vil si å være med i en fagforening. Inviter med praksisstudenter på et klubbmøte slik at de får oppleve hva klubben er og hvordan dere jobber.

Bidra til at studentene føler seg velkommen og inkludert i det sosiale fellesskapet på arbeidsplassen. Sett deg sammen med dem i lunsjen, spør dem hvordan det går og lytt til hva de er opptatt av.

Spør studentene om de er medlemmer i Pedagogstudentene, studentorganisasjonen til Utdanningsforbundet. De kan melde seg inn i Pedagogstudentene ved å bruke innmeldingsskjema på nett, eller sende en SMS med «PS» til 02014. Medlemskapet er gratis, og de har gode medlemstilbud, blant annet egen studentforsikring.

Beholde medlemmer

Medlemsvekst innebærer også å gi medlemskapet verdi og å jobbe på en måte som gjør at vi beholder medlemmer. Her har du noen tips til hvordan du kan jobbe med dette.

Styrk relasjonene og det sosiale samholdet i klubben. Det bidrar til opplevelsen av tilhørighet og trygghet. Eksempler på sosiale aktiviteter dere kan ha i tilknytning til klubbmøter for å oppnå dette:

 • Matservering
 • Quiz
 • Utlodding av logoprodukter (spør lokallaget om dette)
 • Planlegg med en sosial aktivitet etter møtet, for eksempel bowling
 • Varier metodene du bruker i gjennomføring av klubbmøtene – noen saker kan diskuteres i større eller mindre grupper før man tar en runde i plenum.

Medlemmenes engasjement finner du når de får snakke om hva som er viktig for dem. Er noe av dette saker som kan tas med til klubbmøtet?

Gjør det lett å melde saker til klubbmøtene og gjør klubbmøtene til et sted medlemmene ønsker å delta. Du kan også bestille og dele ut tilbakemeldingsskjemaet 3-punkt-3 liste "Del din mening med oss!" for å hente inn medlemmenes meninger.

Som arbeidsplasstillitsvalgt har du oppgaven med å lede klubben. Det betyr ikke at du skal løse alle oppgaver selv. Deleger ansvar og oppgaver på flere medlemmer i klubben. Det gir en opplevelse av eierskap til sakene og tilhørighet i klubben. Det er klubbens felles ansvar å gjennomføre gode møter, løfte saker og foreslå løsninger. Å være organisert i en fagforening handler nettopp om at vi blir sterkere sammen.

Spør medlemmene om hva de ønsker å bidra med. For eksempel:

 • Er det noen som vil være med å verve flere medlemmer?
 • Hvem kan ta ansvar for en markering på barnehagedagen eller den internasjonale lærerdagen?
 • Kan noen ta ansvar for en sosial aktivitet?
 • Hvem kan skrive referat fra klubbmøtet?
 • Hvem kan ordne med servering til klubbmøtet?
 • Hvilke endringer ønsker vi, hvordan kan vi jobber for det, og hvem kan bidra med hva?
 • Er det noen som vil bidra med å skrive en henvendelse til lokallaget i en sak?
 • Har Utdanningsforbundet noen kampanjer som noen ønsker å engasjere seg i, og i så fall hvordan?

Klubbstyre

Der forholdene ligger til rette for det, og i alle klubber med minst 10 medlemmer, skal det til vanlig velges et klubbstyre. På den måten får du som tillitsvalgt noen på arbeidsplassen å støtte deg på og sparre med mellom klubbmøtene. Dette kan også bidra til å rekruttere en ny tillitsvalgt på sikt.

I Utdanningsforbundet er det flere overganger. Fra studentmedlem til ordinært medlem, fra gratisår til betalende medlem, fra medlem til ledermedlem og fra medlem til pensjonist.

Dette er overganger der medlemmer trenger ekstra oppfølging og informasjon. Når den tillitsvalgte er tett på, øker muligheten for at vi beholder dem som medlemmer i overgangene.

Det er fint om medlemmer i overgangssituasjoner får tilbud om hjelp til å endre opplysninger på «Min side», samt informasjonsmateriell som er relevant for dem det gjelder:

Ta tidlig kontakt med de som tiltrer lederstillinger og ønsk dem velkommen som ledermedlemmer! Både lærere og ledere har nytte av det sterke profesjonsfaglige fellesskapet Utdanningsforbundet tilbyr. Her er noen tips til hva du kan gjøre:

 • informer nye ledere om at de kan registrere seg som ledermedlem når de logger inn på «Min side». Du har tilgang til å endre medlemskapet til medlemmer i klubben og kan tilby å hjelpe til med dette
 • avklar din rolle som tillitsvalgt og klubbleder, samt leders rolle i klubben
 • kontakt lokallaget for å få informasjon om hva som arrangeres for ledere i lokallaget, samt tilbud i regi av fylkes- og sentralt nivå
 • informer ledere på arbeidsplassen om hvem som er lederrepresentant i lokallags- og fylkesstyret, og at disse kan kontaktes ved behov
 • informer om Lederhjelpen

Her kan du finne flere gode grunner til at ledere bør være medlemmer i Utdanningsforbundet: Hvorfor skoleledere og styrere er medlem i Utdanningsforbundet?

Inviter leder på klubbmøter

Ledere er naturlige deltakere i klubbmøter der organisasjonssaker og politiske saker diskuteres. Leder som er arbeidsgivers representant, skal ikke delta på klubbmøtet når saker som er forberedelse til drøftingsmøter diskuteres. Det kan derfor være nyttig å lage sakliste til klubbmøtene med delt agenda, da vet ledere hvilke saker de kan delta på. Mellomledere uten ansvar for saker som skal drøftes med den tillitsvalgte, kan delta på alle saker om de ønsker det.

Hvem er tillitsvalgt for ledermedlemmer?

Det er som regel hovedtillitsvalgt som er tillitsvalgt for ledermedlemmene. Dersom lokale forhold tilsier det og berørte parter er enige, kan hovedtillitsvalgt fungere som tillitsvalgt for alle ledermedlemmene på arbeidsplassnivå.

På avtaleområder eller i virksomheter hvor det ikke finnes hovedtillitsvalgt, har lokallagsstyret ansvaret for disse ledemedlemmene.

Ønsker du mer informasjon? Her er en egen veileder for tillitsvalgte: Ledermedlemmene i Utdanningsforbundet Veileder for tillitsvalgte

Synlighet og profilering

Synlighet viser ikke bare at vi eksisterer og er engasjerte, men også at vi hele tiden jobber for våre medlemmer og er medlemsnære.

Dette kan du gjøre på din arbeidsplass:

 • Synliggjør hvem som er tillitsvalgt(e) på arbeidsplassen, gjerne med bilde.
 • På noen arbeidsplasser er det egnet med stand.
 • Bruke plakater og flyers. 
 • Dele ut små profileringsartikler til medlemmer.
 • Servere mat eller kaker på klubbmøter

Dele nyheter og gode historier – være stolt av Utdanningsforbundet

Arbeidsplasstillitsvalgte skal sikre at medlemmene opplever forbundet som tilstedeværende og politisk relevant for dem, både som arbeidstakere og profesjonsutøvere.

Arbeidsplasstillitsvalgte bør da:

 • Inkludere medlemmene i det klubben driver med.
 • Fortelle om hva klubben har oppnådd og får til.
 • Dele gode historier fra lokallag, fylkeslag og sentralt nivå.
 • Heng opp aktuelle plakater og informasjon på en oppslagstavle.
 • Spre relevante filmer fra Utdanningsforbundet.

Engasjerende kampanjer

Når medlemmene deltar i å utarbeide kampanjer og strategier lokalt eller bidrar i sentrale kampanjer, får de opplevelsen av å delta i det fellesskapet en fagforening utgjør. Medlemmene er fagforeninga.

Som arbeidsplasstillitsvalgt er det lurt å være bevisst på at engasjement og deltakelse fra medlemmene bidrar til å beholde medlemmer. La det derfor bli en ryggmargsrefleks å tenke: "Hvordan kan jeg løse denne oppgaven på en måte som bidrar til mer engasjement og deltakelse?"

Serve medlemmer VS engasjere medlemmer

Hvordan du kan jobbe med kampanjer i klubben:

 • Delta i eller informer om aktuelle kampanjer Utdanningsforbundet har.
 • Ved vervekampanjer er det et mål at flere medlemmer bidrar til å verve nye.
 • Del saker fra Utdanningsforbundet på sosiale medier.
 • Styrk engasjementet og bevisstheten rundt streikekampanjer når dette er aktuelt.
 • Planlegg gjerne en lokal kampanje dersom det er noe spesielt som engasjerer klubben.Husk å be om støtte fra lokallaget, som kanskje kan spre kampanjen til andre arbeidsplasser også.
 • Del ut brosjyrer og del videoer fra Utdanningsforbundet.

Plakat med hvem som er tillitsvalgt

Solidaritet er en følelse av samhørighet og samhold mellom individer eller grupper av individer. Sosiolog Émile Durkheim beskriver to typer solidaritet, som begge er relevant for medlemmer i Utdanningsforbundet.

 1. Vi står sterkere sammen på bakgrunn av likhet. Vi er alle pedagoger med godkjent utdanning. Vi står sammen for å få best mulig lønns- og arbeidsvilkår for å gi barn, elever og studenter best mulig utdanning. Som arbeidstakere står vi sterkere sammen.
 2. Vi står sterkere sammen på bakgrunn av gjensidig avhengighet. Pedagogene i alle medlemsgruppene til Utdanningsforbundet er gjensidig avhengig av hverandre for at barn, elever og studenter skal få best mulig utdanning. Som profesjon står vi sterkere sammen.
   

Solidaritet i klubben

I klubben står dere også sammen som arbeidstakere, og som kolleger er dere gjensidig avhengig av hverandre for at arbeidsplassen kan nå målene sine.

Flere medlemmer i klubben bidrar til å verve og beholde flere medlemmer som igjen gir klubben og resten av organisasjonen mer påvirkningskraft.

Solidaritet i lokallaget

Som klubb er dere også en viktig del av lokallaget. Engasjer dere i lokallaget og i arbeidet hovedtillitsvalgte gjør. Inviter dem på besøk og kom med innspill. Noen lokallag har god erfaring med at spesielt barnehager har felles klubbmøter.

Send oss forslag