Arbeidsplasstillitsvalgtes rettigheter og plikter

En tariffavtale gir tillitsvalgte rett til medbestemmelse, permisjon med lønn for å delta på kurs og rett på tid til å utføre vervet. Med rettighetene følger også en del plikter ovenfor medlemmene i Utdanningsforbundet.