Lærerprofesjonens etiske råd

Utdanningsforbundets landsmøte vedtok i november 2015 å opprette Lærerprofesjonens etiske råd. Rådet skal støtte opp om etisk forsvarlig praksis i utdanningssektoren.

Lærerprofesjonens etiske råd ble opprettet i 2016 og skal støtte opp om etisk forsvarlig praksis i utdanningssektoren til beste for barn, unge og voksne.

Lærerprofesjonens etiske råd 2020-2023:

Medlemmer fra profesjonen (5):

Ingunn Folgerø, rektor ved Bryne vidaregåande skule (leder).

Birgitte Fjørtoft, ansatt i stilling som pedagogisk leder i Ankerskogen barnehage, men har for tiden permisjon fra den for å være redaktør for tidsskriftet Barnehagefolk.

Anders Kvaase, lærer ved Vikersund skole.

Mona Søbyskogen, rektor og 2. nestleder i Skolelederforbundets sentralstyre.

Bodil Jenssen Houg, mobbeombud i Viken.

Medlemmer med andre fagbakgrunner (4):

Eirin Oda Lauvset, seniorrådgiver ved Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Hadi Strømmen Lile, førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold.

Solveig Østrem, professor i pedagogikk ved Oslo Met

Einar Øverenget, professor i filosofi ved Høgskolen i Innlandet

Varamedlemmer (4):

Sine Charlotte Gade, lærer ved Firda vidaregåande skule.

Marius Andersen, lærer ved Haukerød skole.

Vibeke Solbue, førsteamanuensis ved institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet og nettverkskoordinator for UH i Nasjonalt nettverk for kompetanseutvikling i grunnskolen (DeKomp).

Birte Simonsen, pensjonist. Men jobber som prosjektmedarbeider for Universitetet i Sørøst-Norge, og har diverse engasjement for Universitetet i Agder. Er også gruppeleder i Agder fylkesting.

Rådet skal fremme verdiene i Lærerprofesjonens etiske plattform og har en fri og uavhengig stilling. Medlemmene ble oppnevnt etter en åpen nominasjonsprosess, og uavhengig av organisasjonstilhørighet. Rådet har ni medlemmer, hvorav fem av dem er fra profesjonen, og fire av dem har annen relevant kompetanse.

Utdanningsforbundet har, som landets største lærerorganisasjon, påtatt seg ansvaret for opprettelsen og driften av rådet i oppstartsfasen. På sikt kan dette endres, fordi rådet er opprettet for hele lærerprofesjonen i Norge.

Sentralstyret oppnevnte det nye rådet i sitt styremøte i slutten av mars 2020, hvor Ingunn Folgerø ble valgt som leder. Folgerø er rektor ved Bryne vidaregåande skule i Rogaland.

I mandatet står det at rådet skal bestå av fem representanter fra lærerprofesjonen med daglig arbeid i barnehage, skole, støttesystem og lærerutdanninger, og fire representanter med annen relevant fagkompetanse. Rådet skal ledes av en fra profesjonen. I tillegg skal oppnevnes fire varamedlemmer. Organisasjonstilhørighet er ikke et kriterium i utvelgelsen av medlemmer til rådet.

Formål

Lærerprofesjonens etiske råd skal støtte opp om etisk forsvarlig praksis i utdanningssektoren til beste for barn, unge og voksne. Rådet skal fremme verdiene i Lærerprofesjonens etiske plattform. Rådet skal bidra til økt bevissthet og kunnskap om lærerprofesjonens etiske ansvar og verdier, i samfunnet, i profesjonen og i lærerutdanningene. Rådet skal løfte fram profesjonsetiske utfordringer i faglige, pedagogiske og politiske sammenhenger der det er relevant for profesjonen. Rådet skal uttale seg fritt og være et rådgivende organ for profesjonen i prinsipielle etiske spørsmål. Rådet skal bidra til debatt, og videreutvikle forståelsen av profesjonsetikk.

Oppgaver

Lærerprofesjonens etiske råd skal løfte profesjonsetiske spørsmål av prinsipiell karakter inn i profesjonen og i samfunnsdebatten, ved for eksempel:

  • å løfte fram og uttale seg om spørsmål fra profesjonen som er av prinsipiell karakter
  • på selvstendig grunnlag uttale seg om profesjonsetiske spørsmål i utdanningssektoren
  • å skrive kronikker, artikler og holde foredrag, og foreslå relevant forskningsbaserte artikler til Utdanningsforskning.no (Utdanningsforbundets forskningsformidling på nett)
  • å være en ressurs i lærerutdanningenes arbeid med profesjonsetikk
  • jevnlig dele aktuell informasjon med lærerorganisasjonene
  • delta på kurs og konferanser i alle deler av utdanningssektoren
  • å gi Utdanningsforbundet forslag til revideringer i Lærerprofesjonens etiske plattform

Sammensetning

Rådet består av fem representanter fra lærerprofesjonen med daglig arbeid i barnehage, skole, støttesystem og lærerutdanninger, og fire representanter med annen relevant fagkompetanse. Rådet skal ledes av en fra profesjonen.

Organisering og oppnevning

Ved oppnevning av nye medlemmer inviteres de andre lærerorganisasjonene til en åpen oppnevningsprosess. Medlemmene av rådet oppnevnes for fire år. Kontinuiteten i arbeidet sikres ved at medlemmer av rådet kan sitte i mer enn en periode.