Etikk i profesjonell praksis

Sluttrapporten fra følgeforskerprosjektet gir en rekke konkrete råd for det videre arbeidet med profesjonsetikk.

Sluttrapport Etikk i profesjonell praksis

Landsmøtet i 2012 vedtok at arbeidet med profesjonsetikk skulle evalueres for at forbundet skulle ha et godt beslutningsgrunnlag for videreføringen av arbeidet også i neste landsmøteperiode.

Sluttrapporten fra følgeforskerprosjektet, Etikk i profesjonell praksis, HIØ 2015:5, gir en rekke konkrete råd for videreføringen av arbeidet med profesjonsetikk i Utdanningsforbundet.

Hensikten med følgeforskingen var å få et kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag for videreutvikling av arbeidet med profesjonsetikk generelt og med å gjøre Lærerprofesjonens etiske plattform kjent inn i neste landsmøteperiode 2016 – 2019.

En gruppe forskere fra Høgskolen i Østfold har fulgt arbeidet med profesjonsetikk og vist Utdanningsforbundet veien videre. Prosjektleder har vært førsteamanuensis Hilde W. Afdal ved Høgskolen i Østfold/Universitetet i Oslo.

Forskerne pekte i evalueringsrapporten «Etikk i
profesjonell praksis» (HiØ 5:2015) på noen sentrale utfordringer:

  • Utdanningsforbundet har startet et stort og omfattende utviklingsarbeid, som bør være langsiktig. Arbeidet med å gjøre Lærerprofesjonens etiske plattform kjent bør fortsette samtidig som det jobbes videre med å styrke og videreutvikle den profesjonsetiske forståelsen.
  • De utdanningspolitiske og samfunnsmessige betingelsene for læreres profesjonsetikk bliri hovedsak forstått som personlige synspunkter og blir i mindre grad gjenstand for fagliganalyse. Utdanningsforbundet bør bidra til å styrke den kollektive profesjonsidentitetengjennom å tydeliggjøre profesjonsetikkens ansvar i møte med politiske rammebetingelser.
  • Profesjonsutøvere må ha anledning til å diskutere og korrigere synspunkter og kunne si fra om hva som er faglig og etisk god praksis, for på den måten å bidra til å utvikle gode barnehager og skoler. Utdanningsforbundet bør derfor medvirke til å videreutvikle det profesjonsetiske språket slik at det kan være presist, relevant og nyttig.