Profesjonsetikk – handlingsplan for 2021-2023

Handlingsplanen skal være til hjelp og vise retning i videreføringen av organisasjonens arbeid med profesjonsetikk i alle ledd, blant tillitsvalgte og medlemmer.

Handlingsplanen for profesjonsetikk i Utdanningsforbundet for 2021–2023 er tenkt som en hjelp til å operasjonalisere profesjonsetikken og er bygd opp med utgangspunkt i Vi utdanner Norge 2020–2023 og lærerprofesjonens etiske plattform.

Lærerprofesjonens etiske plattform er et uttrykk for våre felles grunnleggende verdier og vårt etiske ansvar overfor barn, unge og voksne, på arbeidsplassen og i samfunnet. Med en uttalt profesjonsetikk gjør vi det tydelig at vi, enkeltvis og i fellesskap, er forpliktet til å handle i tråd med våre profesjonelle verdier. I plattformen skisseres tre hovedområder for profesjonens etiske ansvar. Hvert hovedområde har i denne planen fått hvert sitt kapittel.

Disse er:

  1. I møte med barnehagebarn, elever og foresatte
  2. For arbeidsplassen
  3. For barnehage og skole som samfunnsinstitusjoner.

Det profesjonsetiske ansvaret kan ikke legges på enkeltpersoner eller enkeltdeler av organisasjonen. Målene i denne planen er derfor rettet mot alle organisasjonsledd, fra medlemmer til politisk ledelse. Planen er et utgangspunkt, hvordan planen skal konkretiseres og tas i bruk på ulike nivåer i organisasjonen vurderes av nivåene selv.

Profesjonsetikk - handlingsplan for 2021-2023 (pdf)