Profesjonsetikk i Utdanningsforbundet

Etiske refleksjoner og handlinger har til alle tider vært en viktig del av profesjonens hverdag.

Den etiske dømmekraften utvikles gjennom utdanningen og gjennom hele yrkeslivet. Etikk som kunnskapsområde har derfor også lenge inngått i lærerutdanningene, og helt siden 70-tallet har lærerorganisasjonene arbeidet for å få nedfelt profesjonens verdigrunnlag og etiske ansvar. Likevel har ikke lærerprofesjonen hatt sin etikk nedskrevet eller samlet noe sted før 2012.

Den profesjonsetiske plattformen

Utdanningsforbundets landsmøte i 2009 vedtok at organisasjonen skulle skape et konkret uttrykk for lærerprofesjonens etikk:

«Utdanningsforbundet vil forankre og synliggjøre våre verdier, rettigheter og plikter som førskolelærere, lærere eller ledere gjennom å utarbeide yrkesetiske retningslinjer».

Utdanningsforbundets sentralstyre besluttet med utgangspunkt i landsmøtets uttalelse, at organisasjonen skulle ta ansvar for å utvikle en profesjonsetisk plattform. Målet for arbeidet var å skape et samlet uttrykk for lærere og ledere i barnehage og skole, uavhengig av fagforeningstilhørighet. I 2012, etter en omfattende prosess, vedtok så Utdanningsforbundet Lærerprofesjonens etiske plattform, og har siden jobbet aktivt for at plattformen skal tas i bruk i landets barnehager og skoler.

Lærerprofesjonens etiske råd

Et av de foreslåtte tiltakene fra landsmøtet i 2012 gikk ut på å etablere et profesjonsetisk råd, som skulle ha som overordnet mål å bidra til økt bevissthet om profesjonsetikk, ved å løfte fram utfordringer og verdispørsmål i utdanningssektoren og i det offentlige rom.

Rådet ble vedtatt opprettet på landsmøtet i 2015, og hadde sitt første møte i juni 2016. Rådet er nå inne i sin andre fireårsperiode.

Veien videre

Gode prosesser og tiltak har lagt et viktig fundament for Utdanningsforbundets arbeid med profesjonsetikk, men fortsatt gjenstår mye.

Arbeidet med profesjonsetikk videreføres som en del av Utdanningsforbundets øvrige arbeid med politikk og profesjonsutvikling, og det er et mål at Lærerprofesjonens etiske plattform skal være et godt utgangspunkt for å diskutere og gi støtte i faglige, etiske og politiske spørsmål på arbeidsplassen, i klubben og i offentligheten. På denne måten vil vi ruste tillitsvalgte og medlemmer i arbeidet for en etisk forsvarlig praksis.