Hvordan jobbe med etikk?

Utdanningsforbundet arbeider hele tiden med å samle inn gode historier og forslag til måter å jobbe med profesjonsetikk. Dette er utviklingsarbeid og vi har selvfølgelig ikke alle svarene eller alle metodene. Men vi kan gi noen tips.

Arbeidet med profesjonsetikk og Lærerprofesjonens etiske plattform har kommet godt i gang noen steder- og andre steder ikke i det hele tatt. Mange lurer på hvor de skal starte. Etter hvert vil dere kanskje lure på hvordan dere skal holde arbeidet varmt og sørge for at det ikke havner i en skuff.

De etiske utfordringene vil dere møte hver dag gjennom hele yrkeslivet. Derfor vil dere heller aldri bli ferdige med å jobbe med etikk. Hvilken tilnærming dere har til arbeidet med etikk, vil variere etter hvor dere jobber, hvem dere jobber sammen med, rammebetingelser og så videre.

Vi har samlet noen forslag til tiltak for å komme i gang med arbeidet:

  1. Hvilke arenaer det er mulig å bruke for å finne tid til å drøfte etiske utfordringer og problemstillinger? Leder og tillitsvalgt kan for eksempel diskutere hvilke mulige arenaer som kan benyttes på teammøter/personalmøter/klubbmøter. Dette arbeidet skal ikke komme i tillegg til, men være en del av det arbeidsplassen planlegger for. Er det aktuelt at flere skoler eller barnehager kan samarbeide?
  2. Start med å gjøre dere kjent med plattformen. Plukk den fra hverandre og spør dere hva de enkelte punktene betyr i praksis. Kan dere komme med eksempler? Ta for eksempel punktet «Møter kritikk med åpenhet og faglige argumenter.» Dersom kolleger, foreldre eller elever kritiserer noe vi gjør, hvordan svarer vi?
  3. På nettsiden finner dere en rekke etiske utfordringer. La alle slippe til og forsøk å belyse alle sidene ved utfordringene. Det viktigste er å utvikle de faglige begrunnelsene for et handlingsvalg, for å stå bedre rustet neste gang.
  4. Det kan også gå på rundgang å presentere en aktuell etiske utfordring. For eksempel står det i plattformen at vi «er faglig funderte og etiske reflekterte i arbeidet med vurdering.» Et spørsmål som kan sette diskusjonen i gang er for eksempel: Har vi en felles vurderingskultur hos oss?
  5. Lag en postkasse der kollegene anonymt kan legge i etiske utfordringer de har møtt på i løpet av uka eller måneden. Bruk en del av møtetiden dere har til å diskutere disse.
  6. Et av punktene i plattformen handler om å samarbeide om å videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og etisk dømmekraft, både internt og i samspill med utdannings- og forskningsmiljøer. Kan dere utfordre hverandre til å dele ny kunnskap, for eksempel presentere ny litteratur på fagfeltet for hverandre eller invitere til fagseminar med diskusjoner etterpå, der de etiske perspektivene får plass?
  7. Er det opplagte etiske utfordringer barnehagen eller skolen står oppe i akkurat nå? Etterspør i så fall en mulighet til å få diskutert utfordringene i kollegiet. Tillitsvalgte og ledere har sammen et spesielt ansvar: I plattformen står det at kollegiet skaper og deltar i en positiv samhandlingskultur der alles synspunkter lyttes til og tas på alvor. Hvordan kan dere utvikle arbeidsplassen sammen?
  8. Vårt profesjonsetiske ansvar handler også om å bidra til systematisk refleksjon over praksis. I plattformen står det at lærerprofesjonen har et etisk ansvar for arbeidsplassen blant annet ved å finne gode løsninger, og om nødvendig varsle når det oppdages kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Hvordan ivaretas dette ansvaret på arbeidsplassen?