Hvorfor er etikken så viktig?

Etikkarbeidet er et satsingsområde i Utdanningsforbundet fordi etisk bevissthet og høy faglighet er kjernen i lærerprofesjonens integritet og avgjørende for å skape gode vilkår for lek, læring og danning.

Lærerprofesjonens etiske plattform er et felles uttrykk for de verdiene og det felles ansvar lærere og ledere i barnehage og skole har for å utvikle etisk forsvarlig praksis.

Lærerprofesjonens etiske plattform

Profesjonens ansvar

Lærerprofesjonen har et ansvar overfor barn og unge, deres foresatte og samfunnet. Vi er forpliktet på, og ansvarlige for, barnehagens og skolens samfunnsmandat. Barnehagens og skolens formål er fundert på en rekke grunnleggende verdier, som vi som profesjon i fellesskap må gi et praktisk meningsinnhold. Vi må ta ansvar for å holde liv i dialogen om hvorvidt vår yrkesutøvelse lever opp til disse verdiene.

Motsetningsfulle valg og dilemmaer

Arbeidet vårt kjennetegnes av at vi må ta valg som ofte er motsetningsfulle. Hensyn til ulike aktører, innenfor rammer som ikke alltid muliggjør de beste løsninger, står ofte i konflikt med hverandre. Vi må overveie hvordan vi løser de ulike dilemmaene dette medfører.

Vårt arbeid er også preget av at det stadig oppstår uforutsette hendelser, der vi må reagere umiddelbart uten at det er gitt hva som er best eller rett handling. Hver dag håndterer vi spontant små og store situasjoner i møte med barn, unge, foreldre og kolleger. Vi tar valg på vegne av barn og unge, der vi bruker vårt profesjonelle skjønn i en faktisk situasjon og handler med en ukjent framtid for øye.

 

For å få betydning må derfor Lærerprofesjonens etiske plattform brukes i det daglige arbeidet til barnehagelærere, skolelærere, lærere og ledere. 

 

Etikk og tillit

Med en profesjonsetikk gjør vi det tydelig at arbeidet vårt er fundert på etiske valg som tas innenfor et profesjonelt kollektiv. Vi vil løfte fram det vi mener er legitime avveininger og begrunnelser for valgene vi gjør, ikke for å bedømme rett eller gal praksis, men for å framheve det ansvaret vi har overfor barn og unge i barnehage og skole.

Vi vil synliggjøre vårt felles verdigrunnlag for å fremme tilliten til profesjonen. Denne tilliten trenger vi for å ha friheten til å treffe gode valg der rett handling ikke gir seg selv. Vi ønsker å styrke alle førskolelærere, lærere og lederes profesjonstilhørighet i en yrkesutøvelse der barn og unges beste skal være rettesnoren.

Utdanningsforbundet utvikler en profesjonsetisk plattform for å:

  • videreutvikle etisk forsvarlig praksis i barnehage og skole
  • fremme felles ansvar for beslutningene ved at vanskelige etiske og pedagogiske spørsmål diskuteres i profesjonsfellesskapene 
  • høyne profesjonens etiske bevissthet
  • øke tilliten mellom profesjonen og samfunnet
  • begrunne valgene vi tar

 

Hvem gjelder plattformen for?

Plattformen forplikter lærere i barnehage og grunnopplæring, uavhengig av organisasjonstilhørighet. Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund og Pedagogstudentene har ønsket å løfte fram lærerprofesjonens etikk ved at plattformen blir tatt aktivt i bruk i lærerutdanningene og på arbeidsplassene.

All etikk er kontekstavhengig. Etiske valg og verdier vi møter i hverdagen, kan ikke diskuteres løsrevet fra den praksisen etikken gjelder for. Lærerprofesjonens etiske plattform kan være et nyttig verktøy i det daglige arbeidet til lærere og ledere.

Lærerprofesjonens etiske plattform skal brukes som utgangspunkt for etisk refleksjon og for å videreutvikle praksis, og styrke profesjonsfellesskapene.