Lærerkompetanse i et nøtteskall

Det er et stort ansvar å være lærer. Derfor er lærerutdanningen nå en femårig masterutdanning.

Gjennom undervisning, danning og omsorg skal de bidra til at barn og unge lærer mye og utvikler seg til det beste for seg selv og for samfunnet de er en del av.

Sjekk kartene: Her mangler lærerne

Slik rammes elevene av lærerkrisen

Det finnes mange ulike lærerutdanninger, men grovt sett kan vi dele lærerens kompetanse inn i seks kategorier, som utgjør kjernen i lærernes spesielle kompetanse.

Slik blir du lærer

En lærer må kunne fagene han eller hun skal undervise i, derfor har utdannede lærere en forskningsbasert fordypning i fagene. Det gjør dem kunnskapsrike, friere og tryggere i formidlingen. I tillegg tar lærere jevnlig etter- og videreutdanning for å holde seg oppdatert i fagene sine.

Utdannede lærere kan mye om hvordan barn, unge og voksne lærer og tilegner seg kunnskap. De har lært mye om elevenes utvikling og oppvekstvilkår og vet hvordan de kan ta hensyn til både det spesielle, og det som er felles for alle barn og ungdommer i Norge. De vet hvordan de ulike elevene lærer og hva som motiverer. Lærere kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning slik at den treffer elevene godt.

Lærere skal planlegge undervisningen i tråd med lover, forskrifter og læreplanverket for skolen. De skal legge til rette for at alle elever, uansett forutsetninger, lærer best mulig. De må vite hvordan de skal ivareta alle, både elever med særlige utfordringer og elever som mestrer mer enn forventet.

Læreren må se og kjenne elevene sine – vite hvem de er, hva de kan i fagene, hva som er deres læreforutsetninger, hva de er interessert i og hvordan de trives. De må gi elevene mestringsopplevelser og tro på seg selv. Derfor har lærerne utdanning i hvordan de kan bygge gode relasjoner til elevene, men også til foreldrene deres. De må vite hvordan de kan støtte elevenes læringsarbeid best mulig – og forstå hvordan elevene har det sammen, for blant annet å forebygge og avdekke mobbing.

Å være lærer betyr at man må være åpen for forandring og nytenkning. Samfunnet er i stadig endring og barns og unges oppvekstsvilkår endres samtidig. Derfor må skolen hele tiden fornyes. Gjennom lærerutdanningen får lærerne en forskningsbasert endrings- og utviklingskompetanse som gjør at de stadig kan fornye virksomheten i skolen.

Lærere setter spor i barn og unges liv. De arbeider med livsprosjekt i emning. Alvoret i dette kan knapt overdrives. Derfor trenger lærerne etisk kompetanse. I lærerutdanningen får de innsikt i egne holdninger og i å kunne vurdere læringssituasjonene i lys av de grunnleggende verdiene opplæringen bygger på. En lærers arbeid kjennetegnes av at det må tas hundrevis av små og store valg hver eneste dag, valg som på ulike måter får betydning for elevene og kollegaer. Dette er ofte valg som er motsetningsfulle og som ikke har en fasit. Gjennom lærerutdanningen fått trening i å håndtere ulike etiske dilemmaer.