Sjekk kartene: Her mangler lærerne

Lurer du på om det mangler mange lærere i din kommune og i ditt fylke? Her finner du svaret.

Under kartene finner du en nærmere forklaring på hvilke tall vi har brukt for å finne antall manglende lærere i kommuner og fylker.

Her mangler lærerne i grunnskolen

Velg kommune ved å klikke på kartet, eller skriv kommunenavn i søkefeltet. Ved å søke på fylkesnavn, får du opp en oversikt over alle kommunene i fylket. Du kan også zoome inn/ut i kartet.

 

Her mangler lærerne i videregående

Velg fylke ved å klikke på kartet, eller skriv fylkesnavn i søkefeltet.

 

Dette viser kartene

Det er ett kart for den offentlige grunnskolen på kommunenivå og ett kart for offentlige videregående skoler på fylkesnivå.

Kartene viser andel og antall årsverk i den offentlige skolen som mangler lærerutdanning. Tallene er oppdatert med situasjonen skoleåret 2020-2021. 

Kart 1: Lærerårsverk uten lærerutdanning på kommunenivå, kun offentlige skoler, kun grunnskole.
Kart 2: Lærerårsverk uten lærerutdanning på fylkesnivå, kun offentlige skoler, kun VGO.

Legger man sammen tallene for den offentlige skolen, for både grunnskole og VGO, er det nesten 15.000 (14.838) lærerårsverk som mangler lærerutdanning. Det tilsvarer 17,5 prosent, eller mer enn 1 av 6.

Totalt – i både offentlige og private skoler, både grunnskoler og VGO – er det nesten 16.400 (16.388) eller 1 av 5 lærerårsverk (18,2 prosent) som mangler lærerutdanning. Dette er den totale lærermangelen i Norge. 

Tallene som danner grunnlaget for kartene er basert på SSBs statistikk for 2020 «ansatte i barnehage og skole». Statistikken omfatter alle lønnsmottakere i barnehager, grunnskoler, videregående skoler, fagskoler og voksenopplæringsinstitusjoner.

Ved å koble data fra A-registeret om alle lønnsmottakere som ligger inne med yrkeskoden «lærer» med dataene om de samme personene i det nasjonale utdanningsregisteret, får SSB en oversikt over utdanningsbakgrunnen til hver eneste lærer i grunnskolen og videregående opplæring. Hvert individ blir bare talt en gang og da med den utdanningen som er mest relevant for det skoleslaget vedkommende har undervist på, hhv. grunnskole og videregående.

Dataene omfatter alle «lærere» som har utført arbeid (undervisning) av minst én times varighet eller som var midlertidig fraværende fra jobb pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon mm. den tredje uken i november (SSB). Dette gir et representativt øyeblikksbilde av alle lønnstakere over 15 år som har utført undervisningsarbeid i skolen.

Basert på statistikken til Statistisk sentralbyrå vet vi hvor mange personer uten lærerutdanning som har undervist i den offentlige skolen. Statistikken gir oss mulighet til å beregne hvor stor andel av de samlede lærerårsverkene som er utført av ansatte som mangler lærerutdanning i hver kommune.

I vår oversikt er kun ansatte registrert med yrkeskode lærer i A-ordningen med. Andre yrkesgrupper i skolen enn lærere er holdt utenfor når vi har beregnet andelen lærerårsverk som er utført av ansatte uten lærerutdanning. For tall som inkluderer private skoler, har SSB denne statistikken